ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

2022-01-28 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-29 19:39:51 przez Rafał Fortuniak

Akapit nr - brak tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
- w celu realizacji zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu sulęcińskiego”,
- w celu sprawowania kontroli stanu technicznego hostelu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, znajdującego się przy ul. Moniuszki 4 w Sulęcinie ,
- w celu sprawowania kontroli stanu technicznego budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 49 w Sulęcinie
 
Opis przedmiotu przegotowania oferty:
Oferta winna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną czcionką  oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Do obowiązków inspektora w 2022r. będzie należało:
a)w zakresie likwidacji barier architektonicznych
- dokonanie weryfikacji przedłożonych przez osoby niepełnosprawne kosztorysów, określających zakres i koszt likwidacji barier architektonicznych w budynkach i mieszkaniach tych osób i zatwierdzenie ich do realizacji;
- określenie kosztów robót dla poszczególnych osób niepełnosprawnych na podstawie zweryfikowanych kosztorysów i przeprowadzonej wizji lokalnej u tych osób;
- dokonanie odbioru robót budowlano-remontowych i montażowych w budynkach i mieszkaniach osób niepełnosprawnych;
- weryfikacja przedłożonych przez osoby niepełnosprawne kosztorysów końcowych, o ile zakres robót jest inny niż określony w kosztorysie wstępnym;
- określenie kosztów rzeczywistych likwidacji barier architektonicznych w budynkach i mieszkaniach osób niepełnosprawnych;
b) kontrola stanu technicznego hostelu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,  znajdującego się przy ul. Moniuszki 4   w Sulęcinie w części mieszkalnej,
c) kontrola stanu technicznego budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 49   w Sulęcinie.
 
Usługa wykonywana będzie przez Zleceniobiorcę w okresie od 01.03.2022r. do 31.12.2022r.
 
Przeprowadzanie wizji lokalnych i odbiorów poza terenem Sulęcina będących przedmiotem umowy odbywać się będzie samochodem prywatnym stanowiącym własność Zleceniobiorcy. Zleceniodawca opłaci koszty związane z dojazdem do wnioskodawców w wysokości 0,52 zł – w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 c3 bądź 0,83 zł - w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika powyższej 900 cm3 z siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy i z powrotem do Centrum. Wizje lokalne i odbiory odbywać się będą z udziałem pracownika Centrum.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą spełniającą łącznie wszystkie warunki:
  1. posiadanie umiejętności i kwalifikacji do nadzorowania robót branży budowlanej,
  2. posiadanie kwalifikacji do przeglądu instalacji wodno – kanalizacyjnych,
  3. przynależność do Izby Budowlanej,
  4. co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego.
 
Wykonawca udokumentuje niezbędne informacje w zakresie posiadanych uprawnień w postaci kopii stosownych dokumentów (dyplom, certyfikat, zaświadczenie, itp.) - dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do złożenia oferty.
Wykonawca udokumentuje niezbędne informacje w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego w postaci kopii referencji lub kopii umów (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do złożenia oferty).
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena, waga kryterium 100% - do realizacji zostanie wybrana oferta wykonawcy, który przedstawi ofertę z najkorzystniejszą ceną.
 
Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek Vat.
 
Należy podać cenę jednostkową za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach:
1) likwidacji barier architektonicznych dla jednej osoby niepełnosprawnej, za:
a)wykonanie w całości zadania,
b)wykonanie zadania tylko w zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, gdy wniosek nie będzie podlegał dalszej realizacji,
c) wykonanie zadania tylko w zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, gdy wniosek nie będzie podlegał dalszej realizacji oraz sprawdzeniu przedłożonego przez Wnioskodawcę kosztorysu przez Zleceniobiorcę.
2) kontroli stanu technicznego hostelu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, znajdującego się przy ul. Moniuszki 4  w Sulęcinie.
3) Kontrola stanu technicznego budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 49   w Sulęcinie.
 
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na druku formularza ofertowego załączonego do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do dnia 15.02.2022r. do godz.: 15.00 w następujący sposób (do wyboru):
  1. Zeskanowaną e- mailem:
  2. Listem lub osobiście – adres ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin (decyduje data wpływu do PCPR w Sulęcinie, nie data stempla pocztowego)
 
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składania ofert nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony