ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

2022-03-10 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-03-10 19:50:42 przez Rafał Fortuniak

Akapit nr - brak tytułu

W związku z realizacją Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, wspieranego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób zamieszkałych w powiecie sulęcińskim.
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla uczestników Programu, w tym dla 5 osób posiadających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, 2 uczestników posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi do w/w wymienionych – zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.) i 3 uczestników z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022, wspieranego ze środków Funduszu Solidarnościowego z resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
2. Do obsługi realizacji Programu planuje się wyłonienie pięciu Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.
3. Każdy Wykonawca usługi może złożyć ofertę na świadczenie usług dla uczestników z dowolnym stopniem niepełnosprawności lub uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością do 16. roku życia.
 
I. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia
1. Zamówienie obejmuje realizację zadania do 1350 godzin usług asystencji osobistej dla uczestników ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, do 540 godzin usług asystencji osobistej dla uczestników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, do 540 godzin usług asystencji osobistej dla uczestników z orzeczona niepełnosprawnością do 16 roku życia.
2. Świadczenie usług odbywać się będzie średnio w wymiarze do 30 godz. miesięcznie na 1 osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnoprawności, do 20 godzin miesięcznie na 1 osobę z orzeczoną niepełnosprawnością do 16 roku życia, od dnia podpisania umowy do 27.12.2022r. Zastrzega się możliwość zmiany ilości godzin - w zależności od potrzeb uczestników Programu.
3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o przydzielenie większej liczby godzin lub określonej liczby godzin.
 
 
4. Podstawą świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest umowa – zlecenie.
5. Ze względu na zapisy finansowania programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, stawka za godzinę pracy nie może być wyższa niż 40 zł brutto/brutto.
6. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
7. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) Wykonaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsce;
c) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
d) załatwianiu spraw urzędowych;
e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
8. Szczegółowy zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik numer 9 do Programu.
9. W ramach realizacji zadania Asystent zobowiązany będzie do:
a) prowadzenia szczegółowej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi, np.:
▪ Karta realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 - załącznik nr 10 do Programu;
▪ Ewidencja przebiegu pojazdu – załącznik nr 11 do Programu;
▪ ewidencja zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych, zawierających m.in. informacje dotyczące: daty pobierania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta i celu podróży;
▪ ewidencja kosztów przejazdu innymi środkami transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą usług wymienionych w treści Programu zawierająca m.in.: dane asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołożyć dowód poniesienia wydatku, np. rachunek, paragon, fakturę dokumentująca w/w przejazd;
b) świadczenia usług w terminach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego – co zostanie ustalone na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.
10. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.
11. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu przejazdu do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
12. Asystent realizując usługi zobowiązany jest kierować się poniższymi zasadami:
a) zasadą akceptacji – opartą na zasadach tolerancji, poszanowania godności swobody wyboru wartości i celów życiowych uczestnika Programu,
b) zasadą indywidualizacji – podmiotowego podejścia do uczestnika Programu, jego niepowtarzalnej osobowości, z jej prawami i potrzebami,
 
 
c) zasadą poufności i respektowania prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych od uczestnika Programu bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim (z wyłączeniem wyjątków wynikających z przepisów obowiązującego prawa),
d) zasadą prawa do samostanowienia – prawo uczestnika Programu do wolności i odpowiedzialności za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia),
e) zasadą obiektywizmu (nieoceniania) – wszechstronne, oparte na profesjonalnej wiedzy rozpatrywanie każdej sytuacji, nie dokonywanie osądów podczas analizy sytuacji,
f) zasadą dobra rodziny i poszczególnych jej członków – uwzględnienie podczas realizacji usług korzyści poszczególnych członków środowiska rodzinnego uczestnika Programu.
13. Asystent ma prawo odmówić zrealizowania usług:
a) w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu uczestnika Programu, Asystentów lub osób trzecich,
b) w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość wywołania szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa.
II. Kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług asystenta
1. Usługi asystenta mogą świadczyć:
a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
c) osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna, które w myśl Programu nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, ani nie prowadza z uczestnikiem wspólnego gospodarstwa domowego.
2. W przypadku, gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności, pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
III. Wymagania dodatkowe
a) samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
b) zaangażowanie, komunikatywność, empatia, asertywność,
c) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
d) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
e) wysoka kultura osobista,
f) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 
 
g) kreatywność, odporność na stres,
h) samodzielność w docieraniu do miejsca zamieszkania uczestnika Programu.
IV. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą
1. Kserokopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe bądź dokumentacji potwierdzającej co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.
2. Proponowaną stawkę za godzinę zajęć - formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych do załączonych do zapytania ofertowego dokumentach- jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie tych danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o niekaralności.
V. Informacja o sposobie, miejscu i terminie składania ofert
1. Ofertę należy sporządzić czytelnie (nieczytelne oferty zostaną odrzucone) w języku polskim. Wszelkie zmiany naniesione w ofercie powinny być skreślone i zaparafowane.
2. Ofertę (druk w załączeniu) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2022r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie przy ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin, z dopiskiem: Oferta na świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, na rzecz osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, realizowanego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, wspieranego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
3. Dopuszcza się też formę elektroniczną składania ofert na adres:
4. Złożenie przez Państwa oferty nie jest równoznaczne z jej wyborem i zawarciem umowy.
5. Oferent przed upływem składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 957770050 (osoba do kontaktu: Magdalena Froncz), bądź bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie przy ul. Daszyńskiego 49, pokój nr 1.
VI. Kryterium wyboru oferty
1. Pierwszeństwo udziału w Programie jako Wykonawca usługi maja osoby wskazane przez uczestnika Programu, przy czym cena na 1 godzinę świadczenia usługi nie może być wyższa niż najniższa wartość świadczenia usługi za godzinę przez asystenta wybranego do realizacji usługi na podstawie kryterium wskazanego w ust. 2.
2. Kryterium oceny oferty jest cena za 1 godzinę zegarową świadczenia usługi.
 
 
  1. VII. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
 
Informacje o wynikach wyboru oferty przyjętej do realizacji zadania będą udzielane na podstawie wniosków podmiotów, która złożą swoje propozycje.
  1. VIII. Klauzula informacyjna
 
W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Sulęcinie przy ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin, tel. 95 7550753, e-mail: .
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Adrianna Banak - Hanebauer. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się pod adresem , lub telefonicznie pod numerem 500 266 727.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu wyłonienia ofert. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu wyłonienia ofert.
4. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wymaga zgody.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu wyłonienia ofert, nie dłużej jednak niż do zakończenia i rozliczenia realizacji programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - edycja 2022, wspieranego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
8. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony