ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

2022-10-26 Zapytanie ofertowe - „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-10-26 16:07:27 przez Rafał Fortuniak

Akapit nr - brak tytułu

 
do Regulaminu udzielania zamówienia publicznych
        o wartości do 130 000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy
 Rodzinie w Sulęcinie
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
 Tel. 95 755 0753
e-mail:
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.
 Rodzaj zamówienia: (usługa/dostawa/robota budowlana*)
 1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia): Przedmiotem zamówienia jest: W związku z realizacją w 2022 r. Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, finansowany z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, zatrudnimy na umowę zlecenie: Specjalistów do prowadzenia zajęć w zakresie programu korekcyjno-edukacyjnego z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
 
 1. Termin wykonania zamówienia:
 Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 20 grudnia 2022r.
3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,
ul. Daszyńskiego 49, tel. 957550753
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Anna Kluszczyk
- Agata Gierońska
 4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 • Ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 • Posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze, co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 • Mają udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Od kandydatów oczekuje się wiedzy i doświadczenia w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz umiejętności do zaktywizowania, zmotywowania i zintegrowania grupy osób.
 
5. Zawartość oferty.
 Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- ofertę wykonawcy,
 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje
 4. Proponowaną stawkę za godzinę zajęć
 5. Proponowany harmonogram zajęć
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 
  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. – załącznik nr 2
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych – załącznik nr 2
 8. Oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 2
 6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.
7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
 - Najniższej ceny – Cena- 50 %.
 Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 50 punktów
- Inne kryteria oceny ofert: Doświadczenie zawodowe 50 %
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 50 punktów
8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku - „Formularz ofertowy”,
 - ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 07.11.2022r., do godz. 13:30 w siedzibie zamawiającego tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin. osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres:
 - oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawcy, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowani, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
- przyjmujemy wyłącznie kserokopie dokumentów, nadesłanych dokumentów nie zwracamy. W toku postępowania wykonawca może być zobowiązany do okazania oryginałów składanych dokumentów.
 - wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.
 9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.11.2022r. o godz. 14:30 w siedzibie zamawiającego.
 10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 1 dnia od dnia składania ofert.
* niepotrzebne skreślić
W załączeniu:
 1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 2
 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49 reprezentowane przez Dyrektora.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49
 • e-mail:
 • telefon: 957550753
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 1, natomiast inne dane na podstawie zgody2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1  Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO),
2 Art. 6 ust. 1 lit a RODO,
3 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe zawarte w protokole z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie są przechowywane zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej wskazanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony