Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

2021-12-03 Zapytanie ofertowe o realizację usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku i przed budynkiem PCPR

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-03 18:41:34 przez Rafał Fortuniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Opis  przedmiotu przygotowania oferty:
 
Oferta winna zostać  napisana w języku polskim, trwałą i czytelną czcionką oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
 
 1. NAZWA ZADANIA:
 
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku i przed budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie przy ul. Daszyńskiego 49 w Sulęcinie w okresie od 01 styczeń  2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 
       2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, pomieszczenia gospodarczego, ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej, pomieszczeń sanitarnych, schodów zewnętrznych
w budynku i przed budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin przy użyciu materiałów, środków i urządzeń własnych.
Przez sprzątanie rozumie się:
 • zamiatanie, mycie i pastowanie podłóg z PCV, posadzek ceramicznych i schodów,
 • ścieranie kurzu z mebli i parapetów, czyszczenie powierzchni poziomych i pionowych mebli oraz konserwację mebli,
 • czyszczenie sprzętu komputerowego tj.: monitorów, drukarek, klawiatur itp. środkami specjalistycznymi,
 • czyszczenie aparatów telefonicznych i innego drobnego sprzętu znajdującego się na biurkach,
 • mycie kaloryferów,
 • utrzymanie w należytej czystości wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, ościeżnic i klamek, poręczy i klatki schodowej, powierzchni przeszklonych, omiatanie ścian i punktów oświetleniowych z kurzu i pajęczyn,
 • opróżnianie koszy na odpady segregowane, niesegregowane, koszy znajdujących się przed wejściem do budynku oraz pojemników niszczarek wraz z wymianą worków na śmieci zgodnie z zasadami segregacji obowiązującymi w PCPR oraz wynoszenie śmieci niesegregowanych do pojemnika znajdującego się poza budynkiem,
 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych tj. mycie, dezynfekcja i odkamienianie umywalki
  i baterii, muszli klozetowej, mycie lustra, podłóg oraz powierzchni ceramicznych ściennych,
 • utrzymanie czystości przed wejściem do budynku (schody, tablice urzędowe umieszczone na budynkach),
 • mycie powierzchni szklanych i okien (szyb, ram i parapetów).
Wszystkie prace powinny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektów.
 
 1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUGI BIEŻĄCEGO SPRZĄTANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ
 
 1. 2 razy w tygodniu
 • zamiatanie, mycie i pastowanie podłóg z PCV, paneli, posadzek ceramicznych i schodów,
 • ścieranie kurzu z mebli i parapetów, czyszczenie powierzchni poziomych i pionowych mebli oraz konserwacja mebli,
 • czyszczenie sprzętu komputerowego tj. monitorów, drukarek, klawiatur itp. środkami specjalistycznymi,
 • czyszczenie aparatów telefonicznych i innego drobnego sprzętu znajdującego się na biurkach,
 • mycie kaloryferów,
 • utrzymanie w należytej czystości wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, ościeżnic
  i klamek, poręczy i klatki schodowej, omiatanie ścian i punktów oświetleniowych z kurzu i pajęczyn,
 • opróżnianie koszy na odpady segregowane, niesegregowane oraz pojemników niszczarek wraz z wymianą worków na śmieci zgodnie z zasadami segregacji obowiązującymi w PCPR oraz wynoszenie śmieci niesegregowanych do pojemnika znajdującego się poza budynkiem. Worki z odpadami segregowanymi należy składać  w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego .
 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych tj. mycie, dezynfekcja i odkamienianie umywalki i baterii, muszli klozetowej, mycie lustra, podłóg oraz powierzchni ceramicznych ściennych,
 • utrzymanie czystości przed wejściem do budynku (schody, tablice urzędowe umieszczone na budynkach),
 
 1. 1raz w miesiącu stosowanie w muszlach klozetowych środków chemicznego udrażniania rur kanalizacyjnych w ilościach określonych przez producentów środków dostosowanych do rodzaju instalacji,
 2. 3 razy w roku mycie powierzchni okien (szyb, ram i parapetów) /1-sze mycie w terminie do końca kwietnia, 2-gie mycie w terminie do końca sierpnia, 3-cie mycie w terminie do końca grudnia /; szyby należy myć oddzielnie od strony zewnętrznej i wewnętrznej w zależności od rodzaju okien.
 
W/w prace mogą być wykonywane wyłącznie w godzinach pracy PCPR: od 7.00 do 15.00 – wtorek,
piątek, a także w inne dni tygodnia za uprzednią zgodą Zamawiającego.
 
Po wykonaniu usługi bieżącego sprzątania Wykonawca odpowiada za:
- zamknięcie wszystkich okien,
- odwieszenie kluczy do pomieszczeń biurowych w ustalonym z Zamawiającym miejscu,
- sprawdzenie czy kurki w umywalce są pozakręcane oraz czy nie cieknie woda w sedesie.
W przypadku zauważenia awarii należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną po stronie Zamawiającego,
Środki, sprzęt do wykonania usługi leżące po stronie Wykonawcy :
 • środki czystości: płyny czyszczące, proszki, pasty, worki na śmieci, ścierki, odświeżacze powietrza do toalet, kostki zapachowe do toalet, papier toaletowy, mydła w płynie, ręczniki papierowe i inne środki niezbędne do zapewnienia wykonania zlecenia według kalkulacji Wykonawcy,
 • sprzęt: mopy, wiadra, szczotki i inny niezbędny sprzęt zapewnia Wykonawca według własnej kalkulacji zużycia,
 • czynności sprzątania powinny być wykonywane przy użyciu środków dobrej jakości, nietoksycznych i nieszkodliwych dla środowiska, przeznaczonych do czyszczenia danej powierzchni, nie niszczących jej, zapewniających spodziewany efekt, nie zostawiających smug,
 • środki dezynfekcyjne i zapachowe nie mogą charakteryzować się drażniącym zapachem, środki czystości powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju powierzchni, powinny posiadać stosowne atesty.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną wynikającą z zastosowania niewłaściwego środka chemicznego lub urządzenia.
Pobór energii elektrycznej oraz wody niezbędnej do wykonywania usługi stanowi koszt Zamawiającego.
Zamawiający zapewnia pomieszczenie na: sprzęt i środki czystości.
 
Zamawiający nie podaje średniego zużycia środków typu płyny, proszki, itp., gdyż środki te muszą być uzupełniane na bieżąco, a Wykonawca powinien wyliczyć ilości w oparciu o podaną liczbę pracowników i interesantów w danej jednostce oraz doświadczenie z wykonywania podobnego typu zamówień.
 
 1. OPIS OBIEKTU POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SULĘCINIE
 
 1. Budynek przy ul. Daszyńskiego 49, Sulęcin:
 1. Budynek dwukondygnacyjny
 2. Całkowita powierzchnia budynku przeznaczona do sprzątania wynosi 194,32 m², w tym:
 • pomieszczenia biurowe (wykładzina PCV) – ok.150 m²,
 • ciągi komunikacyjne, hol (terakota) – ok. 44,32 m²,
 • schody zewnętrzne wejściowe (terrakota) – ok. 18m²,
 • toalety 4 szt. (terrakota, glazura) – ok.80m²,
 • muszle klozetowe– 4 szt.,
 • umywalki – 4 szt.
 • zlewozmywak – 1 szt.
 • kosze na śmieci – w każdym biurze, ok. 10 szt. + 4 szt. w łazience
 • okna (20 szt.) – łączna powierzchnia: ok.25 m²,
 • drzwi  (szt.17) – pow. ok.30 m²,
 • ilość osób zatrudnionych w budynku: 11,
 • dzienna ilość interesantów około 25-30 osób.
 1. INNE UWARUNKOWANIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
 
 1. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji usługi winny ją wykonywać w takim czasie, aby zapewnić jej prawidłowe i rzetelne wykonanie.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustaleń: ruchu osobowo-materiałowego w siedzibach Zamawiającego, w tym regulacji wewnętrznych Zamawiającego dotyczących pobierania kluczy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i z tego tytułu zobowiązany jest do zapoznania podległych pracowników z treścią ustawy i poinformowaniu o konsekwencjach wynikających z jej niestosowania.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdą się w posiadaniu Wykonawcy w związku z lub przy okazji realizacji niniejszej usługi.
 5. Osobami upoważnionymi do wydawania decyzji ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie.
 6. Istnieje możliwość dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej budynków objętych zamówieniem w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Sulęcinie (w celu dokonania wizji należy się skontaktować tel.95 755 0753).
 
IV. SPOSÓB OCENY OFERTY
1) Ocena formalna:         
 1. posiadanie doświadczenia w wykonywaniu usług z zakresu sprzątania budynków użyteczności publicznej  w zakresie zbliżonym (kwotowo lub rzeczowo) do przedmiotu zamówienia udokumentowane kopiami umów potwierdzającymi wykonywanie ww. usługi, potwierdzone „za zgodność  z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,                            
 2. kopia dokumentu wskazującego osobę upoważnioną do reprezentowania firmy-potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
2)   Ocena merytoryczna:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
 
100% punktów – cena oferty,                                                                                                                    
 • opis sposobu obliczenia ceny: w cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT w następujący sposób:  cena usługi bieżącego sprzątania (wg. pkt. I. zapytania) – koszt miesięczny x ilość miesięcy zamówienia.
 
Prosimy o podanie ceny za 1 miesiąc wykonania zlecenia.
 
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na druku formularza ofertowego załączonego do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do dnia 21.12.2021 r. do godz.: 14.00 w następujący sposób (do wyboru):
 1. Zeskanowaną na e- mail:  
 2. Listem lub osobiście – adres ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin (decyduje data wpływu do PCPR w Sulęcinie, nie data stempla pocztowego).
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kluszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-03 18:40:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-03 18:41:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-03 18:41:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
307 raz(y)