ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach pozakonkursowego w ramach Działania FELB.06.09 Aktywna integracja społeczno-zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-26 18:47:14 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Zarządzenia Nr 330
 
Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach pozakonkursowego w ramach Działania FELB.06.09 Aktywna integracja społeczno-zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
 
Działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 28 kwietni 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Powiat Żagański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Działania FELB.06.09 Aktywna integracja społeczno-zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
 
 1. CEL PARTNERSTWA
  Celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu obejmującego świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze: edukacyjnym, społecznym, zawodowym, zdrowotnym, mieszkaniowym i rekreacyjno-kulturalnym dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu (mieszkańców powiatu żagańskiego),  w tym:
  • prowadzenie usług, których celem jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
  • odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
  • w okresie I 2024 – XII 2025.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 1. INSTRUMENTY:
  • społecznymi, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.
  • dukacyjne i zawodowe, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia 
 2. FORMA REALIZACJI / TYPY DZIAŁAŃ
  • Aktywizacja co najmniej 80 uczestników projektu  zgodnie z ustaloną i weryfikowaną na bieżąco indywidualną ścieżką reintegracji.
  • Włączenie się w realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w szczególności poprzez: diagnozę potrzeb, możliwości oraz określenie potencjału uczestników projektu,  organizację i prowadzenie m.in. wyjazdowych warsztatów zaradności, działania prowadzące do eliminacji barier funkcjonalnych i inne.
  • Kompleksowa realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, w szczególności poprzez udział uczestników projektu w zajęciach podnoszących ich umiejętności zawodowe i społeczne oraz wyposażające uczestników w nowe i potrzebne w środowisku lokalnym kompetencje.
   Proponuje się uwzględnić w ofercie działania nie tylko skierowane do indywidualnych osób, lecz również do otoczenia/ środowisk, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027.
   Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.
 3. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PARTNERA:
  1. Partnerem mogą być wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
  2. Nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   2. Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywających wbrew przepisom na terytorium RP,
   3. Art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 4. KRYTERIA WYBORU:
  1. Kryteria formalne:
   1. Zgłoszenie konkursowe (dalej zwane „zgłoszeniem") zostało złożone we wskazanym terminie i miejscu.
   2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na wykonanie zadań w projekcie (Partner przedłożył oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych: ZUS, Urząd Skarbowy).
   3. Wraz ze zgłoszeniem złożono wszystkie wymagane dokumenty.
   4. Zgłoszenie jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera.
  2. Kryteria merytoryczne:
   1. Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
   2. Koncepcja udziału Partnera w projekcie.
   3. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze.
   4. Potencjał osobowy Partnera
   5. Posiadany potencjał techniczny (w tym sprzętowy i warunki lokalowe), organizacyjny i finansowy, pozwalający na realizację Projektu.
 5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŹENIA OFERTY:
  1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
   1. wypełnionego „Formularza Oferty" (załącznik do niniejszego ogłoszenia) w oparciu o zamieszczony wzór w Ogłoszeniu o otwartym konkursie na wybór Partnera do projektu na stronie internetowej: www.pcpr.zagan.pl
   2. aktualnego wypisu z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób go reprezentujących,
   3. oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia złożenia oferty)

    Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.
    Oferty należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Śląska 1, 68-100 Żagań, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs na Partnera projektów ramach Działania FELB.06.09 Aktywna integracja społeczno-zawodowa” do dnia 17 października 2023 r. do godz.14.00.
    W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.
    Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
    Zgodnie z zapisami art. 39 ust.2 ustawy z dnia 28 kwietni 2022 r. . o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021,  oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21. dzień od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia.
 6. PROCEDURA KONKURSOWA
Informacja o konkursie umieszczone są na stronie internetowej: www.pcpr.zagan.pl i BIP PCPR w Żaganiu.
Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.
Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. Jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji.
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
Każdy z członków Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów w
drodze otwartego konkursu, pod względem formalnym i merytorycznym.
W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:
 1. ocenia oferty pod względem formalnym - ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego „Formularza Oferty" oraz dołączył wymagane dokumenty. Komisja ma prawo wezwać oferenta do dokonania uzupełnień.
W drugim etapie konkursu, Komisja Konkursowa:
 1. analizuje merytoryczną zawartość ofert,
 2. przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów opracowanych W ,,Formularzu Oferty",
 3. wskazuje najwyżej ocenione oferty,
 4. przeprowadza ewentualne negocjacje z najwyżej ocenionymi Oferentami, celem konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji projektu,
 5. po przeprowadzonych negocjacjach rozstrzyga konkurs i wyłania Partnera lub Partnerów.
 6. w przypadku, jeżeli negocjacje z najwyżej ocenionymi Oferentami lub jednym z nich nie dojdą do skutku, Komisja Konkursowa dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z kolejnym lub kolejnymi najlepiej ocenianym/ocenianymi Oferentem/Oferentami.
Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół.
Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu.
Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania konkursowego. Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej www.pcpr.zagan.pl i BIP PCPR w Żaganiu w terminie do 3 dni roboczych od dnia podjęcia ostatecznej decyzji przez Komisję Konkursową.
Z Partnerem/Partnerami, wyłonionym w toku postępowania konkursowego, zostanie zawarta umowa o partnerstwie, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia po zatwierdzeniu projektu przez Urząd Marszałkowski i otrzymania dofinansowania na realizacje przedmiotowego Projektu.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kulczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-26 18:45:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-26 18:47:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-26 18:47:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony