ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁASZENIE o otwartym konkursie ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2023 roku

Informacja ogłoszona dnia 2023-04-11 14:33:20 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
POWIAT ŻAGAŃSKI
z siedzibą - ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
działając na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r, poz. 100 ), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI.8.2023 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 marca 2023r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2023r
 
OGŁASZA
  otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2023 roku
 
 I.  RODZAJ ZADAŃ OBJĘTYCH KONKURSEM:   
1. W ramach otwartego konkursu projekty mogą dotyczyć następujących zadań:
 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
 3. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a)   mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b)   rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c)   usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
      4)   organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a)  doradztwo zawodowe,
b)  przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c)  prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
  5)   organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
  6)  promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
  7) świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego trybu życia osób niepełnosprawnych, w szczególności  usług asystencji osobistej.
 
2. Celem realizacji zadań zgłaszanych w ramach otwartego konkursu m.in. jest:
 1. podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej problemów związanych z niepełnosprawnością i poszerzenie w tym zakresie świadomości w otoczeniu osoby niepełnosprawnej;
 2. wyrównywanie szans w zakresie możliwości kształcenia, zdobywania i podnoszenia kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne;
 3. zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność;
 4. zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym do dóbr i usług umożliwiających pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.
3. Podmiot składający ofertę w konkursie ma obowiązek rozliczyć się z założonych w niej rezultatów realizacji zadania ( rezultaty jakościowe i ilościowe).
 
II. PODMIOT UPRAWNIONY:
Podmiotami uprawnionymi są podmioty wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm)
 III.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2023 ROKU:  
 1. Na realizację zadań wymienionych w punkcie I.1. przeznaczono środki w wysokości 50 000,00 zł;
 2. Zadania są realizowane z założeniem udziału własnego Oferenta.
 3. Podmiot uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie jednej oferty. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego z zadań wymienionych w punkcie I.1.
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1.   Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U z 2022r, poz. 1634 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.   Dopuszcza się możliwość realizacji zadań przez kilka podmiotów. Wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od ilości wybranych do realizacji ofert.
3.  Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, jednak zwiększenie pozycji kosztorysowej nie może przekroczyć 10%.
5.  Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.
6. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej, oferent sporządza korektę harmonogramu oraz kosztorysu, zachowując zadeklarowany w ofercie udział środków własnych.
7.  Zarząd Powiatu Żagańskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia, że: podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 
V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
 1. Zadanie, na które składana jest oferta winno być wykonane z najwyższą starannością, w terminie od 01.07.2023 do 01.12.2023r.
 2. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji, wraz z uzasadnieniem, winny być zgłaszane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w formie pisemnej, z prośbą o akceptację Zarządu Powiatu Żagańskiego.
 
VI. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:
 1. Oferty na zadania  należy składać w formie pisemnej w terminie 28 dni od daty opublikowania ogłoszenia:
- w BIP Powiatu Żagańskiego: www.bip.powiatzaganski.pl  i BIP PCPR w Żaganiu: https://bip.wrota.lubuskie.pl/pcprzagan/,
- w siedzibie Powiatu Żagańskiego, ul. Dworcowa 39 w Żaganiu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, ul. Śląska 1,
- na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego: www.powiatzaganski.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu: www.pcpr.zagan.pl
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób: ,,Konkurs – zadania zlecone PFRON 2023 r. – Powiat Żagański”  i nazwa podmiotu składającego ofertę.
 1. Przesyłki pocztowe muszą dotrzeć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w terminie określonym w punkcie 1.
  VII. WYMOGI FORMALNE:
 1. Oferty należy złożyć zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań. (Dz. U. 2018 poz.2057).
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 3. Załączniki spełniają wymogi ważności, gdy są podpisane przez osoby uprawnione.
 4. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.
 5. Miejsce realizacji zadania to obszar Polski.
 
 VIII.  KOSZTY:
 1. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją zadania, które w szczególności:
 1. są niezbędne do realizacji zadania, m.in.:
 1. związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, np. noclegi, wyżywienie i zakup żywności, materiały szkoleniowe, wynajem pomieszczeń i niezbędnego sprzętu, materiałów warsztatowych, koszty transportu, nagród;
 2. koszty osobowe merytoryczne, w tym np. wynagrodzenia dla szkoleniowców, trenerów, ekspertów i innych osób zatrudnionych do realizacji zadania;
 3. koszty administracyjne np. obsługa księgowa projektu, koszty eksploatacji sprzętu, materiałów promocyjnych.
 1. zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz umowie zawartej z Oferentem;
 2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
 3. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
 4. poparte stosownymi dokumentami i wykazane z dokumentacji finansowej Oferenta.
 1. Kosztów kwalifikowanych nie stanowią w szczególności:
 1. koszty niezwiązane z realizacją zadania;
 2. koszty poniesione na przygotowanie oferty;
 3. koszty zakupów inwestycyjnych i robót remontowo-budowlanych;
 4. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu;
 5. z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo jego odliczenia;
 6. z tytułu opłat i kar umownych.
 
IX. OFERTA KONKURSOWA POWINNA ZAWIERAĆ:
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.
 2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
 3. Prawidłowo i czytelnie sporządzoną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w tym zakresie, którego dotyczy zadanie.
 5. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania, w tym wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
 6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 
    X. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1.   oświadczenie o posiadaniu dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty, niezależnie od tego kiedy został wydany.
2.   Organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają oświadczenie o posiadaniu dekretu o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniającą do składania oświadczeń woli.
3.  Aktualny statut organizacji. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.   Oświadczenie o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu składającego ofertę.
5. Oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku bankowym Oferenta.
6.  Oświadczenie, że przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy listę uczestników, na które stara się o dofinansowanie oraz informację dotyczącą kwalifikacji kadry.
7.   Oświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec PFRON.
8. Oświadczenie, że wkład własny nie pochodzi z dotacji z innych zadań realizowanych przez Powiat lub PFRON.
 
 
 
XI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do  20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 2. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Żagańskiego.
 3. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej oferty przez Komisję Konkursową będzie spełnienie następujących wymogów formalnych:
 1. złożenie oferty na właściwym formularzu,
 2. złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu i jest zgodna z odpowiednim zapisem w statucie,
 3. złożenie oferty w wymaganym w regulaminie terminie,
 4. dołączenie do oferty wymaganych regulaminem załączników określonych
  w punkcie X, podpisanych przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
 5. podpisanie oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie
  z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. Jednocześnie sprawdzane jest czy podpisy pod wnioskiem opatrzone są pieczęcią imienną.
 6. zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami konkursu, zadeklarowanie przez Oferenta wkładu własnego.
 7. spełnienie warunku nie przekroczenia maksymalnych procentowych wartości kosztów, o których mowa w rozdz. XII ogłoszenia.
 8. działalność odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza  - w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest czy:
  1. Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego opłaty od beneficjentów ostatecznych projektu mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.
  2. oferta zakłada wykorzystanie całości lub części dofinansowania na działania związane z działalnością gospodarczą Oferenta, w tym czy projekt został zadeklarowany jako realizowany w ramach działalności odpłatnej a mieści się w działalności gospodarczej.
jeśli odpowiedź, na przynajmniej jedno z pytań, o których mowa w lit. a i b, będzie pozytywna, to projekt zostanie odrzucony, w tym, że na etapie oceny formalnej Oferent może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień, w trybie wskazanym w pkt 4.
 1. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki formalne muszą zostać uzupełnione i/lub wyjaśnione w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje jego odrzucenie.
 2. Po przejściu pozytywnej oceny formalnej Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Zarządowi Powiatu Żagańskiego zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym, będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 
OCENA MERYTORYCZNA
Rodzaj kryterium
Max liczba punktów
MERYTORYCZNA WARTOŚĆ ZADANIA
1. Możliwość realizacji zadania publicznego:
a) celowość realizacji zadania /uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, adekwatność działań do założonych celów, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców, stopień zgodności z celami konkursu zasięg, znaczenie dla sfery pożytku publicznego, którego dotyczy, np. kultury w regionie/
20
b) rezultaty realizacji zadania /zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, realność kontynuacji zadania, wskazanie sposobu zbadania poziomu osiągnięcia założonych rezultatów/
10
2. Innowacyjność /zastosowanie nowych rozwiązań i pomysłów do przedmiotu, celu, zakresu i formy działań w odniesieniu do danego terytorium lub społeczności, oryginalność pomysłu/
5
3. Partnerzy zaangażowanie różnych środowisk w realizację zadania
5
4. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne /rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków/
3
5. Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy /doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania-zatrudnionych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców/
7
Minimalna liczba punktów w tym kryterium, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 30 pkt (60% z 50 punktów)
RAZEM 50
 
  BUDŻET
1. Prawidłowość i przejrzystość budżetu /czy budżet jest prawidłowo sporządzony, kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy są zachowane progi procentowe kosztów, kwalifikowalność kosztów, kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania/
5
2. Efektywność ekonomiczna zadania /adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów/
10
3. Planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy
(w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)
5
Minimalna liczba punktów w tym kryterium, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 12 pkt (60% z 20 punktów)
RAZEM 20
Maksymalna liczba uzyskanych punktów: 70.
Minimalna liczba punktów, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 42 pkt (60% z 70 punktów)
ŁĄCZNIE 70
 
 1.  
8. Ostateczną decyzję o wyborze zadań oraz wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Żagańskiego.
9. Od decyzji Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
10. W 2023r. preferowane są oferty, zawierające zakres działań skierowanych także do osób niepełnosprawnych nie będących członkami podmiotu składającego ofertę( stowarzyszenia, fundacji).
 
XII. LIMITY KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:
Następujące rodzaje kosztów, wykazane w budżecie zadania nie mogą przekraczać w danym zadaniu poniższych maksymalnych wartości:
 1. Koszty osobowe administracji i obsługi zadania (w tym kierowanie zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) -  do wysokości 15% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania;
 2. Koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadnia (w części przypadającej na dane zadanie) – do wysokości 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania;
 3. Koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania – do wysokości 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania, z zastrzeżeniem, że limit ten nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.
 
 
XIII. REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO  TEGO SAMEGO RODZAJU W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM
 
 
W roku 2022 zrealizowano dwie umowy w ramach zadań zleconych fundacjom i organizacjom z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Całkowity koszt realizacji zadania ogółem: 97 321,50 zł z czego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono : 49 658,26 zł.
Rok 2023 – brak realizacji zadania.
 
 
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 
1.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Żagańskiego ofert do realizacji w 2023 r. rekomendowanych przez Komisję Konkursową, poprzez pisemną informację dla Oferenta (Wnioskodawcy), opublikowanie na BIP Powiatu Żagańskiego: www.bip.powiatzaganski.pl i BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu: https://bip.wrota.lubuskie.pl/pcprzagan/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatu Żagańskiego i PCPR w Żaganiu oraz opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego: www.powiatzaganski.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu: www.pcpr.zagan.pl .
2.    W przypadku, gdyby przyznana dotacja była niższa od wnioskowanej, oferent przedkłada korektę harmonogramu i kosztorysu przedstawionych w ofercie.
3.    Oferta wraz z korektą jest traktowana jako oferta ostateczna.
4.   Zastrzega się prawo do:
a)         odwołania konkursu bez podania przyczyny – w każdym czasie lub przesunięcie terminu składania ofert,
b)         przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać w PCPR Żagań, ul. Śląska 1, pok. 6, tel. (68) 477 77 75.
 
UWAGA!
 
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem ,,Zasady zlecania przez Powiat Żagański zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” dostępnym wraz z ogłoszeniem o konkursie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-11 14:30:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-11 14:33:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-11 14:46:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony