ˆ

Przedmiot działania i kompetencje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przedmiot działania i kompetencje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-08-31 10:57:49 przez Łukasz Kortz

Przedmiot działania i kompetencje

Cele i zadania przedszkola

I.
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydawanych na jej podstawie w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
koncentrując się na:
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej,
b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
religijnej,
c) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich
do nauki szkolnej,
d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów
edukacyjnych:
a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym
środowisku,
b) uwzględnianie indywiduach potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie
wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania
odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d) rozwijanie wrażliwości moralnej,
e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w
dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i
technicznym,
f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych
myśli i przeżyć,
g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz
ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i
zachowań pro zdrowotnych.

II.
1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i
ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania przedszkolnego.
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i
w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

III.
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku
dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących
warunków lokalowych, a w szczególności:
a) Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie
zajęć poza terenem przedszkola,
b) Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i
psychicznym,
c) Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
d) Współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi,
zapewniającą w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
 
« powrót do poprzedniej strony