ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Kontrola Zarządcza w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-08-31 09:53:50 przez Łukasz Kortz

Kontrola Zarządcza w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie

ZARZĄDZENIE NR 0070 - 5/2011
DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
w KOŻUCHOWIE

z dnia 01 marca 2011r.

w sprawie:  określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223; z 2010 r. Nr 165 poz. 1316), w związku z art. 40 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wprowadza się „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykaz dokumentacji zawierającej procedury, regulaminy, instrukcje obowiązujące w Przedszkolu w ramach sprawowanej kontroli zarządczej, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Przedszkola.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0070-5/2011
                                                                                   Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1
w Kożuchowie   z dn. 01 marca 2011r.
Wykaz dokumentacji zawierającej procedury, regulaminy, instrukcje
obowiązujące w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie
w ramach sprawowania kontroli zarządczej
I.                   W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ
1.     Instrukcja obrotu kasowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie (zał. nr 4 Zarządzenie nr 0015-1/2005)
2.     Procedura kontroli dokumentów księgowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie (zał. Nr 7 Zarządzenie nr 0015-1/2005)
3.     Zasad (Polityka) rachunkowości w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie – wprowadzenie (załącznik nr 1 Zarządzenie nr 0048-7/2008  )
4.     Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie (załącznik nr 2 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ).
5.     Obowiązujących metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie (załącznik Nr 3, 3a, 3b, 3c Zarządzenie nr 0048-7/2008)                               
6.     Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie (załącznik nr 4    Zarządzenie nr 0048-7/2008 ), w tym:
      wykazu kont dla jednostki budżetowej – Przedszkola Miejskiego nr 1, oraz zasad        ewidencji analitycznej kont dla Przedszkola Miejskiego nr 1.
7.     Systemu ochrony danych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów (załącznik nr 5 Zarządzenie nr 0048-7/2008  ).
8.     Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Przedszkolu Miejskim nr 1 (załącznik nr 6 Zarządzenie nr 0048-7/2008  ).
9.     Instrukcji obiegu dokumentów w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie (załącznik nr 7 Zarządzenie nr 0048-7/2008  ).
10.Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie (załącznik nr 8 Zarządzenie nr 0048-7/2008  ).
11.Zasad wydatkowania środków finansowych dla zadań (zamówień) finansowanych z dotacji dla których nie ma zastosowania ustawa „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r. (załącznik nr 9 Zarządzenie nr 0048-7/2008 )
Zarządzenie nr 0057-7/2009
Zarządzenie nr 0060-1/2010
Zarządzenie nr 0067-1/2011
Zarządzenie nr 0068-2/2011
II.                W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
1.     Statut jednostki Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2008, Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2009
2.     Procedura ustanawiania nowelizacji statutu.   (Zarządzenie nr 0042 – 1/2008)
3.     Koncepcja Pracy Przedszkola na lata 2009-2014
4.     Regulamin przyjmowania dzieci do przedszkola (Zarządzenie nr 0019-5/2005)
5.     Arkusz organizacyjny na dany rok szkolny
6.     Zakresy obowiązków – stanowiące integralną cześć umowy
III.             W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
1.     Regulamin pracy – rok wprowadzenia 2003
2.     Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych Zarządzenie nr 0054-4/2009
3.     Regulamin przyznawania nagród nauczycielom przyjęty na posiedzeniu RP w dniu 21.09.2004
4.     Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego przyjęty na posiedzeniu RP w dniu 21.09.2004
Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zarządzenie nr 0033-9/2007
5.     Teczki akt osobowych
IV.             W ZAKRESIE PRACY PEDAGOGICZNEJ NAUCZYCIELI
1.     Regulamin rady Pedagogicznej przyjęty na posiedzeniu w dniu 22.11.2005
2.     Procedura planowania, zwoływania i protokołowania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 0049-8/2008
3.     Procedura wyboru i oceny programu nauczania i podręczników oraz tworzenia przedszkolnego zestawu programu i podręczników. Zarządzenie nr 0049-8/2008
4.     Procedura oceny pracy nauczyciela Zarządzenie nr 0049-8/2008
5.     Procedura organizacji zajęć specjalistycznych: ogólnorozwojowych, terapeutycznych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych i wczesnego wspomagania Zarządzenie nr 0047-6/2008
6.     Procedura prowadzenia hospitacji Zarządzenie nr 0025-1/2007
V.                W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
1.     Instrukcja bhp i ppoz Zarządzenie nr 0006 – 6/2004
2.     Procedura postępowania w sytuacji wypadku dziecka Zarządzenie nr 0023-3/2006
3.     Regulamin wycieczek organizowanych przez przedszkole Zarządzenie nr 0023-3/2006
4.     Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu Zarządzenie nr 0023-3/2006
5.     Oceny ryzyka zawodowego
6.     Wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach Zarządzenie nr 0032-8/2007
7.     Dokumentacja szkoleń bhp i ppoz – na bieżąco
8.     Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie Zarządzenie 0053-3/2009
VI.             W ZAKRESIE HCCP
1.     Księga HCCP Zarządzenie nr 009-9/2004
VII.          W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
1.     Książka obiektu budowlanego
2.     Dokumentacja z przeglądów  i kontroli obiektu – na bieżąca

VIII.       INNE
1.     Regulamin ZFSS Zarządzenie nr 0028 – 4/2007