ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: PM1.1.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: PM1.1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Samodzielny referent ds. kadrowo-płacowych

Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 1

Wymiar etatu: 1/3

Ilość etatów: 1

Wydział: Administracja

Data udostępnienia: 2019-02-22

Ogłoszono dnia: 2019-02-22 przez Ewa Bembnowicz Dyrektor Przedszkola

Termin składania dokumentów: 2019-03-04 15:00:00

Nr ogłoszenia: PM1.1.2019

Zlecający: Przedszkole Miejskie nr 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne/administracyjne i co najmniej 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie ekonomiczne/administracyjne i co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku (do stażu pracy zalicza się odbyty staż absolwencki);
 5. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów ustaw: Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, Kodeks pracy, o pracownikach samorządowych;
 2. Komunikatywność;
 3. Umiejętność pracy w zespole;
 4. Wysoka kultura osobista;
 5. Mile widziane (choć niekonieczne) doświadczenie w pracy w systemie Linii Progman;
 6. Mile widziane wykształcenie i/lub szkolenia, potwierdzone zaświadczeniami, w zakresie prowadzenia spraw personalnych (kadrowo-płacowych).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
 1. Pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań na stanowisku pracy;
 2. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników przedszkola;
 3. Prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników przedszkola;
 4. Przygotowywanie umów o pracę dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola;
 5. Ustalanie poszczególnych składników wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego tj. dodatków stażowych, funkcyjnych, za wychowawstwo, opiekuna stażu, prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowej i in. dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 6. Obliczanie zasiłków opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich i innych oraz prowadzenie dokumentacji dla w/w celów;
  Przygotowywanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązanie stosunku pracy; załatwianie formalności związanych z odejściem pracowników na rentę lub emeryturę;
 7. Przygotowanie wniosków o staże, praktyki itp., prowadzenie i gromadzenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów, wystawiania zaświadczeń, opinii;
  Kontrola ważności książeczek zdrowia pracowników dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 8. Kontrola terminowości wykonywania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 9. Organizacja szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp i p.poż.;
 10. Sporządzanie sprawozdań dla celów GUS oraz zestawień i sprawozdań dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego dotyczących spraw kadrowych;
 11. Gromadzenie materiałów, weryfikacja i wprowadzanie danych do SIO;
 12. Opracowywanie projektów wewnętrznych regulaminów, instrukcji i procedur (poza finansowymi i dydaktycznymi);
 13. Załatwianie wniosków nauczycieli w sprawie wystawienia legitymacji służbowej;
 14. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej nauczycieli oraz emerytów nauczycieli;
 15. Archiwizowanie dokumentacji kadrowej.
Prowadzenie spraw socjalnych, w tym:
 1. Gromadzenie dokumentacji oraz naliczanie dofinansowań do wypoczynku letniego, świadczeń pieniężnych pracowników i członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów;
 2. Sporządzanie umów pożyczek mieszkaniowych.
Prowadzenie innych spraw bieżących, w tym:
 1. Prowadzenie książki obiektu  budowlanego oraz dokonywanie stosownych wpisów;
 2. Organizacja okresowych przeglądów stanu technicznego budynku;
 3. Organizacja okresowych przeglądów kominiarskich, gazowych, elektrycznych, gaśnic, hydrantów itp.;
 4. Zakup odzieży roboczej wraz  z prowadzeniem ewidencji rozchodu;
 5. Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy pracowników przedszkola oraz wypadków dzieci w przedszkolu;
 6. Prowadzenie rejestru wydanych pieczęci przedszkolnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie (przy 3 dniach pracy w tygodniu)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

min. 9%

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. Kserokopie świadectw pracy;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnieniu na stanowisku samodzielnego referenta  ds. kadr i płac

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-04 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Administracji lub gabinecie Dyrektora
w Przedszkolu Miejskim Nr 1,  67-120 Kożuchów ul. 22 Lipca 1807 45,
osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem do dnia 04 marca 2019r. do godz. 15 00
z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Samodzielnego referenta ds. kadr i płac".
 
c. Miejsce:
Przedszkole Miejskie Nr 1
67-120 Kożuchów
ul. 22 Lipca 1807 45
biuro Administracji lub gabinet Dyrektora

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone komisyjnie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.bip.wrota.lubuskie.pl/pm_nr1_kozuchow  oraz www.pm1-kozuchow.pl
 
Dyrektor Przedszkola zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Załączniki

 • Ogłoszenie konkursu (DOCX, 25.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-02-22 | Data wytworzenia informacji: 2019-02-22 | Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielnego referenta d/s kadr i płac

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
pm_nr1_kozuchow
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Bembnowicz Dyrektor Przedszkola
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Bembnowicz Dyrektor Przedszkola
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-22 20:15:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Bembnowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-22 20:42:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Bembnowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-22 21:32:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony