ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2015Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2015

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: główny księgowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 1

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: główny księgowy

Data udostępnienia: 2015-10-13

Ogłoszono dnia: 2015-10-13 przez Ewa Bembnowicz

Termin składania dokumentów: 2015-10-26 09:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2015

Zlecający: Przedszkole Miejskie nr 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
 • min. 6 letni okres pracy na stanowisku głównego księgowego w przedszkolu,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
 • umiejetność obsługi programów finansowo-ksiegowych, kadrowych i płacowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań stanowiska pracy.
2. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w drodze samokształcenia, uczestnictwo w formach zorganizowanych.
3. Prawidłowe prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami prawa rachunkowości i gospodarki finansowej przedszkola.
4. Sporządzanie, przyjmowanie, wprowadzenie do obiegu, archiwowanie i kontrolowanie dokumentów w sposób zapewniający:
1) właściwy przebieg operacji gospodarczych,
2) ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola.
5. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w  sposób umożliwiający:
1) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
2) ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
3) przestrzeganie dyscypliny budżetowej i finansowej przy realizacji budżetu przedszkola,
4) przestrzeganie zasad rozliczeń i zapewnienie ochrony środków pieniężnych,
5) terminowe regulowanie zobowiązań, ściąganie należności, dochodzenie roszczeń spornych,
6) terminowe opracowanie projektu budżetu przedszkola, propozycji zmian, jego realizacji oraz wykonanie obowiązującej sprawozdawczości,
7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi  w dyspozycji przedszkola,
8) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez przedszkole,
9) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
10) udział w organizowaniu okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola,
11) przestrzeganie ustalonych terminów wypłat oraz stosowania prawidłowej ich ewidencji, realizowania płatności i rozliczeń z innymi jednostkami i osobami,
12) prawidłowe i terminowe realizowanie przepisów ZUS w zakresie rozliczeń przedszkola z tym zakładem,
13) terminowe i prawidłowe regulowanie zobowiązań wobec właściwych Urzędów Skarbowych,
14) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji przedszkola, przedstawienie jej dyrektorowi przedszkola,
15) wykonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych przedszkola stanowiących przedmiot księgowań,
16) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
17) wstępna kontrola legalności dokumentów dotycząca wykonywania budżetu oraz jego zmian,
18) opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza, przedkładanie wniosków dotyczących budżetu dyrektorowi przedszkola.
1. Znajomość aktualnych przepisów w zakresie rozliczania środków uijnych.
2. Prawidłowe rozliczanie środków unijnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wynagrodzenie zasadnicze 1500,00 zł brutto miesięcznie (1/2 etatu)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku głównego księgowego,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (fakultatywne),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  przestępstwo  przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-10-26 09:00:00
b. Sposób:
Dokumenty składać należy do dnia 26 października 2015r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko głównego księgowego - Przedszkole Miejskie nr 1"
 • w siedzibie: Przedszkola Miejskiego nr 1, 67-120 Kożuchów ul. 22 Lipca 45 / biuro
 • jako przesyłkę pocztową lub kurierską, przy czym za datę wpływu dokumentów uważa się ich faktyczny wpływ do urzędu a nie data ich nadania.
c. Miejsce:
Przedszkole Miejskie nr 1
67-120 Kożuchów
ul. 22 Lipca 45
« powrót do poprzedniej strony