ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2018 03 Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście

Akapit nr 1 - brak tytułu

Górzykowo, dnia 20.04.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów, woj. lubuskie,
tel. (068)385 95 00, fax (068)385 95 07
 
niniejszym informuje o wyniku postępowania na
 
„Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście”
 
 
informujemy, że Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 554.991,42 zł brutto.
Jednocześnie zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:15 (do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta).
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
DROGBUD Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o. o.
ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin
547 842,00 zł
3 zadania
 
Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą ustalone w SIWZ kryteria uznano:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
DROGBUD Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o. o.
ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin
547 842,00 zł
3 zadania
 
 
Powyższa oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ:
- otrzymała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ
Kryterium
oceny
Ocena (max liczba pkt)
ŁĄCZNA ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW
Cena
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
60,00
40,00
100,00 pkt
Oferta nr 1
 60,00
40,00
100,00 pkt
 
 
- nie podlega odrzuceniu, a składający ją Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
 
Informacja o zawarciu umowy
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Górzykowo, dnia 12.04.2018 r.
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
 
Nr sprawy  PZZD.272.03.2018
 
Otwarcie ofert nastąpiło dnia 12.04.2018 r. o godzinie 10:15.
 
Przetarg nieograniczony pod nazwą:
 
„Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście”
 
 
Na podstawie art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) informujemy:
 1. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 555.000,00 zł brutto.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ:  od dnia podpisania umowy do dnia 28.09.2018 r.                     
 3. Okres gwarancji: Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 5 letniego okresu gwarancji, liczonego od daty końcowego odbioru robót.                     
 4. Termin płatności FV określony w SIWZ: do 30 dni
 5. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta:
 
Nr
oferty
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
12.04.2018
godz. 08:59
DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o. o.
ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin
547 842,00 zł
3 zadania
 
 
Kryteria oceny ofert:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena (koszt)
60 %
2
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
40 %
 
 
 
Zamawiający
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Górzykowo, dnia 28.03.2018
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.:
 
" Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście"
 
 
Termin składania ofert upływa 12.04.2018 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.04.2018 o godzinie 10:15.
 
WADIUM
 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości w wysokości: 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych  0/100 PLN). 
 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 3. Zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium do Zamawiającego najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dnia 12-04-2018 do godziny 10:00.
 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 
 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
            BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA
            Nr: 76 1600 1156 1848 5214 9000 0004
z dopiskiem WADIUM – Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać poniżej:
 
Załączniki do SIWZ:
 
Ogłoszenie
 
Zapraszamy do składania ofert.
                                                                                                                                 Zamawiający

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stelmasik, Magdalena Heyduk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik, Magdalena Heyduk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-28 13:16:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-28 13:25:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20 09:57:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »