ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zima 2018/2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEBIEGU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2018 / 2019
 
 
POWIAT ZIELONOGÓRSKI
 
A. WSTĘP
Zimowe utrzymania dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymanie dróg zalicza się między innymi:
 • usuwanie śniegu z dróg,
 • usuwanie śliskości zimowej,
 • prace porządkowe po sezonie zimowym
 
B. ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH W SEZONIE 2018/2019
Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2018/2019 objęto 295,479 km. Są to prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, prowadzone one będą w zróżnicowanym zakresie. Zimowym utrzymaniem dróg objęto drogi o nawierzchni asfaltowej, a także drogi o nawierzchni gruntowej.
W III standardzie będzie wykonywana usługa utrzymania zimowego dróg w mieście Sulechów oraz na odcinku drogi powiatowej nr 1187F od węzła Sulechów do Cigacic (do mostu).
Na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 obowiązują dwa standardy zimowego utrzymania, :
 • III standardem objęto –      10,663 km
 • IV standardem objęto –    284,816 km
 
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM
III standard
Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianiu na jezdni lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch pojazdów. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc w czasie  nie przekraczającym 6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.
 
IV standard
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone
jest przez posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zakładany czas odśnieżania nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.
 
 
C. ZABEZPIECZENIE SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWE
Jednostka organizacyjna Powiatu Zielonogórskiego - Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zabezpieczył również na potrzeby odśnieżania dróg i chodników materiał, tj. mieszaninę piasku z solą. Powyższe ma znaczenie w szczególności do dróg nieujętych w wykazie do odśnieżania oraz chodników. PZZD posiada także pług zawieszany do ciągnika oraz planuje się także wykorzystać równiarkę i specjalne gumy na lemiesz, które ułatwią usuwanie śniegu i zlodowaceń z dróg utrzymywanych przez PZZD.
Z kolei w ramach podpisanych umów na utrzymanie zimowe w sezonie zimowym 2018/2019 będą wykorzystane zestawy piaskarko – solarek wraz z nośnikiem i pługami oraz materiałami
(sól i piasek – w IV standardzie, solanka – w III standardzie). Sprzęt wraz z materiałami jest w całości Wykonawców realizujących usługę (obsługa kompleksowa).
 
Przebieg nad wykonywaniem usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego koordynuje jednostka organizacyjna:  
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
66-100 Sulechów, Górzykowo 1
tel.  68 385 95 05 lub 68 385 95 04
fax. 68 385 95 07
e-mail:
nadzór nad zimowym utrzymanie dróg powiatowych
pełnić będzie : Jarosław Judziński 609 662 187
 
 
 
Wykaz dróg utrzymywanych w III standardzie
 
 
 1. Miasto Sulechów
 
Drogi powiatowe nr                                                                                                 km                                                
3801 F - ul. Łochowska                                                                                              1,655
3803 F - ul. Piaskowa                                                                                                 0,803
1201 F - ul. Poznańska                                                                                               0,620
3802 F - ul. Niepodległości                                                                                          0,950
3804 F - ul. Sportowa                                                                                                  0,377
3805 F - ul. Jana Pawła II                                                                                            0,500
1201 F - ul. Styczniowa                                                                                                0,720
1201F - ul. Żwirki  i Wigury, Brzezie k. Sulechowa do drogi gminnej
 (była droga  krajowa nr 3)                                                                                            1,905                      
 Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się:
P.U. TRANS - SPRZĘT
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17, e-mail:
Roman Lubieniec tel. 601 154 600
 
 1. Gmina  Sulechów
                                                                                                                                      
Droga nr 1187 F Sulechów (węzeł) - Cigacice (do mostu)                             3,133                                        
Zimowym utrzymaniem w/w drogi zajmie się:
 
P.U. TRANS - SPRZĘT
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17, e-mail:
Roman Lubieniec tel. 601 154 600
 
 
 
 
 
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH – STANDARD III
 
Standard
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów
od stwierdzenia występowania zjawisk
III
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości:
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami;
- z skrzyżowaniach z kolejną;
- odcinkach o pochyleniu >4%;
- przystankach autobusowych;
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
- luźny                           - 6 godz.
- zajeżdżony  - występuje
- zaspy, języki śniegowe:
lokalnie                          - 6 godz.
utrudnienie dla samochodów
osobowych
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź                           - 5 godz.
- szron                                - 5 godz.
- szadź                               - 5 godz.
- śliskość pośniegowa        - 6 godz.
- lodowica                           - 5 godz.
 
 
Wykaz dróg utrzymywanych w IV standardzie
 
1. Gmina Babimost
miasto                                                                                                     km
 1. ul. Dworcowa 2101F                                                                            0,925
 2. ul. Gagarina 2102F                                                                              0,320
 3. ul. Łąkowa 2103F                                                                                0,156
 4. ul. Młynisko 2105F                                                                               0,245
 5. ul. Mostowa 2106F                                                                              0,600
 6. ul. Poznańska 2107F                                                                           0,142
 7. ul. 1-go Maja 2104F                                                                            0,340
 8. ul. Żwirki i Wigury 2108F                                                                     0,674
 9. ul. Leśna 1194F                                                                                  1,147
gmina
 1. dr. nr 1193F Podmokle Małe – Laski – Nowe Kramsko                          6,930                                                                           
 2. dr. nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo                                                 2,824
 3. dr. nr 1194F Babimost – Podmokle Małe                                                2,360
 4. dr. nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32                                    5,460
 5. dr. nr 1196F Podmokle Wielkie – Nowa Wieś Zbąska                            2,735
 6. dr. nr 1195F Kolesin – Karczyn                                                               0,700
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost odpowiadać będzie:
 
Zakład Usług Rolniczych
Michał Trocholepszy
Podmokle Małe 68
66-110 Babimost
Tel. 607 878 204
 
 
2. Gmina Bojadła                                                                                           km
 1. dr. nr 1024F Bojadła – Pyrnik- Buczków                                             5,772                                                                                       
 2. dr. nr 1024F Bojadła – Bełcze                                                             4,280
 3. dr. nr 1189 F Siadcza – Klenica                                                          4,780
 4. dr. nr 1177 F Pyrnik – Młynkowo                                                         2,500
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła odpowiadać będzie:
 
Usługi Dekarsko Remontowe Daniel Kaźmierczak
Siadcza 16,
66-130 Bojadła
Daniel Kaźmierczak, tel. 697 240 026
 
3. Gmina Czerwieńsk                                                                                     km
miasto                    
 1. ul. Cicha  2301F                                                                                  0,088
 2. ul. Graniczna 2302F                                                                            0,683
 3. ul. Zachodnia 2303F                                                                            0,298
gmina
 1. dr. nr 1147F Laski – Nietków                                                               6,864                                                                                          
 2. dr. nr 1168F Sycowice – Podła Góra                                                   1,520
 3. dr. nr 1144  Płoty – Zagórze                                                                 0,800
 4. dr. nr 1176F ul. Sadowa w m. Ploty                                                     0,800
 5. dr. nr 1176F Płoty – Sudoł (m. in. ul. Dębowa w Płotach)                   4,800
 6. dr. nr 1176F Sudoł – Leśniów Wielki                                                   4,652
 7. dr. nr 1176F Leśniów W. – Leśniów M                                                 2,972
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:
 
Urząd Gminy i Miasta
66-016 Czerwieńsk  ul. Rynek 25
Krystyna Janas tel. 68 327 85 65
 
 
4. Gmina Kargowa                                                                                         km
miasto
 1. ul. Karszyńka 1189 F                                                                           0,750
 2. ul. Kościelna  2801F                                                                            0,610
 3. ul. Piaskowa 2802 F                                                                            0,450
 4. ul. Przemysłowa 2803 F                                                                      0,610
 5. ul. Rynek 2804 F                                                                                  0,153
gmina
 1. droga nr 1179F Nowy Jaromierz – Obra Dolna - Nowa Obra                4,975
 2. droga nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo                                           3,146
 3. droga nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32                              2,760
 4. droga nr 1192F Smolno Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów                   2,525
 5. droga nr 1189F Kargowa – Karszyn – Siadcza                                      6,005
6.   droga nr 1022F Nowy Jaromierz – Uście – Kolsko                               1,290
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:
Urząd Miejski
64-120 Kargowa, ul. Rynek 33
Pan Roman Leszczyński
tel. 68 352 51 31
 
5. Gmina Nowogród Bobrzański                                                                 km
 
miasto
 1. ul. Nad Bobrem 1140F                                                                         0,695
 2. ul. Rynek 3601 F                                                                                  0,090
 3. ul. Kościuszki 3601F                                                                            0,910
 4. ul. 9  Maja 1183F                                                                                  0,586
 5. ul. Słowackiego 3601F                                                                         0,508
   gmina
 1. dr nr 1140 F Łagoda i odc. Krzywa – Nowogród Bobrzański                  9,913
 2. dr nr 1172 F odc. Bogaczów – Wysoka – Łagoda                                 10,630
 3. dr nr 1183 F Nowogród Bobrzański- Drągowina- Skibice                      11,543
 4. dr nr 1074 F Niwiska- Urzuty                                                                   5,415
 5. dr nr 1173 F Nowogród Bobrzański- Białowice                                        7,300
 6. dr nr 1075 F Nowogród Bobrzański – Dobroszów M.                              4,800
 7. dr nr 1071 F Niwiska – Przybymierz                                                       10,120
 8. dr nr 1071F granica  miasta ZG/ Now.Bobrz.– Pielice – Niwiska             4,598
 9. dr nr  1141 F Turów – Podgórzyce                                                           3,500
 10. dr nr 1182 F od m. Krzewiny do dr. kraj. nr 27                                         1,500 
 
Na terenie Gminy Nowogród Bobrzański zgodnie z zawartym porozumieniem  nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg powiatowych pełnić będzie :
 
 
 Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
Ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański 
Tel/fax:  68 329 09 62, email: 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
66-100 Sulechów, Górzykowo 1
e-mail: sekr
tel. 68 385 95 00
 
6. Gmina Sulechów                                                                                                               km
 1. dr nr 1208F Buków- Kalsk (od skrzyżowania w lewo)                                               1,300
 2. dr nr 1208F w m. Kalsk (od dr gminnej /była kr 3/ do końca miejscowości)              0,735
 3. dr nr 1201F Buków – Smardzewo (od skrzyżowania w prawo)                                2,770
 4. dr nr 1201F, 1203F Sulechów - Buków                                                                     7,500
 5. dr nr 1203F Buków – Klępsk
- od skrzyżowania w Łęgowie do skrzyżowania  z drogą 1201F w kierunku
na Buków                                                                                                                 2,700
- od skrzyżowania Łęgowo, Karczyn, Klępsk – w prawo w kierunku
na Klępsk do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 304                                         2,500
 1. dr nr 1203F, 1204F Krężoły – Łęgowo – Karczyn                                                    14,690
 2. dr nr 1206F, 1207F, 1174F, 1205F Kije – Pomorsko (od skrzyżowania
  z drogą wojewódzką nr 277 przez Szabliska, Brzezie Pomorskie do drogi
  wojewódzkiej nr 278)                                                                                                9,870
 3. dr nr 1206F Kije  (nawierzchnia brukowa)                                                                0,900
 4. dr nr 1206F Kije ( w kierunku Łochowo)                                                                   0,450
 5. dr nr 1198F Górki Małe – Cigacice – Górzykowo:
- od firmy ROCKWOOL do skrzyżowania z ul. Sulechowską                                 1,300
- od ul. Akacjowej (skrzyżowanie z ul. Sulechowską) w Cigacicach do
skrzyżowania w kierunku na  Głuchów                                                                   4,000
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sulechów odpowiadać będzie:
 
P.U. TRANS - SPRZĘT
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17, e-mail:
Roman Lubieniec tel. 601 154 600
 
7. Gmina Świdnica                                                                                                         km
 1. droga nr 1181 F Wilkanowo – Buchałów – Koźla                                               14,170
 2. dr. nr 1180F Kożla (od skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1181F do końca miejscowości Kożla)                                                           1,500
 1. droga nr 1144 F Radomia - Drzonów                                                                  5,200
 2. droga nr 1178 F Świdnica – Grabowiec - Lipna                                                 11,550
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Świdnica odpowiadać będzie:
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PRO-BUD Piotr Różbicki
mającym swoją siedzibę w Urzutach przy ul. Zielonogórskiej 10A
Tel. 730 876 767
 
8. Gmina Trzebiechów                                                                                                   km
 1. dr nr 1198F Radowice – Podlegórz – Trzebiechów                                            3,361
 2. dr nr 1199FTrzebiechów  Głuchów – Górzykowo                                               8,470
 3. dr nr 1192F Smolno Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów                                     5,070
 4. dr nr 1200F Trzebiechów – Mieszkowo – Swarzynice                                        1,670
 
 
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska  2, 66-132 Trzebiechów, kraj/woj. lubuskie
Tel.  68 351 41 31, e-mail:
Jerzy Pasek  tel. 697 241 161
 
9. Gmina Zabór                                                                                                 km
 1. dr nr 1184F Droszków – Czarna – Dąbrowa                                          7,210
 2. dr nr 1029F Zabór – Czarna do granicy powiatu                                    6,821
 3. dr nr 1028F  Dąbrowa – Milsko                                                              4,000
 4. dr nr 1185F Łaz – Przytok – Jany                                                           5,330
 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Zabór odpowiadać będzie:
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PRO-BUD Piotr Różbicki
mającym swoją siedzibę w Urzutach przy ul. Zielonogórskiej 10A
Tel. 730 876 767
 
 
 
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH - STANDARD IV
Standard
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów
od stwierdzenia występowania zjawisk
IV
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
- luźny                           - 8 godz.
- zajeżdżony                 - występuje
- języki śnieżne             - występuje
- zaspy                         - co 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź                         -   8 godz.
- śliskość pośniegowa      - 10 godz.
- lodowica                        -   8 godz.
 
 
 
 
Prosimy pamiętać:
 
Akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy,  a nie ich całkowite usuwanie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-21 07:48:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-21 07:48:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-21 06:55:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »