ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obsługa interesantów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obsługa interesantów Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg prowadzi obsługę interesantów w siedzibie w dniach pracy od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania od 7:00 do 15:00 

Załatwianie spraw w Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosownie do postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego.
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism 
w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216), w Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg w Górzykowie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca wysyłanie i odbieranie korespondencji w formie dokumentów elektronicznych.
W celu złożenia pisma do Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w Górzykowie konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne)
 
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:
• Składanie dokumentów w postaci papierowej możliwe w godzinach pracy urzędu
w sekretariacie  pn - pt: 7.00  - 15.00 
• Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza z możliwością dołączenia podpisanego dokumentu) on-line na stronie http://www.epuap.pl 
• Akceptujemy następujące formaty załączników:
  - doc, dla MS Word 6.0/95/97/2000,
-   rtf wersja 1.6,
  - xls dla MS Excel 95/97/2000,
  - odt dokument OpenOffice.org 2.x,
  - ods dokument OpenOffice.org 2.x,
  - txt dokument tekstowy,
  - gif, tif, jpg - pliki graficzne,
  - pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
  - powyższe pliki skompresowane w formacie ZIP.
• Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie, bądź nie spełniające powyższych kryteriów będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1, 66-100 Sulechów

Telefon: 68-385-95-00 Faks: 68-385-95-07
E-Mail:
WWW: http://www.bip.pzzd.zgo.pl
Skrytka ePUAP: /pzzd/skrytka 
 http://www.bip.pzzd.zgo.pl
 
USŁUGI DLA INTERESANTÓW


1. PISMO OGÓLNE DO URZĘDU

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) 
w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze. Złożenie pisma (podania) do urzędu 
w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki: 
- w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie,
 - organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie, 
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej. 


Do ogólnego pisma skierowanego do urzędu jest możliwość przesłania w formie załącznika  poniższych wniosków dot. wydania:
- zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I, II i III
- zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu: prowadzenia robót w pasie drogowym / umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami   zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
- zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego
- zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
- wydania zezwolenia na umieszczenie tymczasowego stoiska
- uzgodnienia lokalizacji zjazdu.
 
 
 Adres elektronicznej skrzynki podawczej dot. składania pism ogólnych do urzędu (proszę kliknąć poniższy link):
www.epuap.pl - bezpośredni adres skrzynki podawczej Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
 
2. SKARGI, WNIOSKI, ZAPYTANIA DO URZĘDU

Ogólny opis
1. Złożenie wniosku lub skargi dotyczącej pracy urzędu. 
2. Każdy obywatel ma prawo składania wniosków dotyczących między innymi: 
a) Poprawy organizacji urzędu.
b) Wzmocnienia praworządności.
c) Usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom.
d) Ochrony własności.
e) Lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
3. Każdy obywatel ma także prawo składania skarg dotyczących między innymi: 
a) Zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez organy lub ich pracowników.
b) Naruszenia praworządności.
c) Naruszenia interesów skarżących.
d) Przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.
e) Nienależytego załatwienia wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie.


Sposób dostarczania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
a) Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
b) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c) Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres. 
2. Skargi i wnioski należy kierować do: 
a) Kierownika urzędu - jeżeli dotyczą pracowników urzędu.
b) Rady powiatu - jeżeli dotyczą zadań lub działalności starosty, zarządu powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych.


Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. O sposobie załatwienia skargi / rozpatrzenia wniosku zawiadamia się skarżącego / wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi / wniosku. 
2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: 
a) Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
b) Poprzez pocztę tradycyjną.
c) Osobiście w siedzibie urzędu.
3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku. 


Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście. 
2. Informacje można uzyskać również telefonicznie. 
3. Odpowiedź na pismo skierowane do PZZD zostanie przesłana drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP
 
 Adres elektronicznej skrzynki podawczej dot. składania skrg, wniosków i zapytań do urzędu (proszę kliknąć poniższy link):
www.epuap.pl - bezpośredni adres skrzynki podawczej Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Kwaśna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kwaśna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-10 15:01:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Ochocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-10 15:02:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Ochocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-10 14:11:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »