ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu: prowadzenia robót w pasie drogowym / umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami   zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 
 
W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi powiatowej Inwestor winien złożyć  wniosek, w którym należy wskazać m.in.:
• dane Inwestora (wnioskodawcy), adres nr telefonu, NIP/REGON/PESEL
• nr  i  nazwa  drogi, odcinka, miejscowości
• rodzaj prowadzonych robót
• wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót       w rozbiciu na jezdnia, chodnik, pobocze
• dane o urządzeniach infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczonych w pasie drogowym/obiekcie inżynierskim. Ponadto należy również uzupełnić czy jest to w obszarze zabudowanym czy niezabudowanym. 
• informacje dot. Wykonawcy robót 
• informacje dot. Kierownika robót oraz Inspektorem nadzoru
• okres zajęcia pasa od … do …
• oświadczenie, że Inwestor:
    - posiada ważne pozwolenie/zgłoszenie* na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym, nr pozwolenia/zgłoszenia* ............................................................................ z dnia .....................................................……
     - zgłosił prowadzone roboty w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze (Wydział Architektury 
i Budownictwa) w dniu ....................................... 
    - posiada pełne zabezpieczenie materiałowo – techniczne i finansowe do prowadzenia wymienionych robót.Do wniosku należy dołączyć: 
- Pełnomocnictwo lub jego kopię - w przypadku wystąpienia w  imieniu inwestora osób trzecich.
- Dowód wniesienia opłaty skarbowej : 17,00 zł – pełnomocnictwo (oryginał) - 22,00 zł (kopia).
- Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego.
- Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
- Kserokopię aktualnego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu i oznakowania robót zatwierdzonego przez Starostę Zielonogórskiego
- Kserokopię zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń Wyjaśnienia:

1. Opłatę skarbową należy wnieść :
a) gotówką w kasie Gminy Sulechów , Plac Ratuszowy 6 , 66-100 Sulechów      
b) na rachunek : Gmina Sulechów , Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
    53 1020 5402 0000 0502 0027 7251
2. opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego :
a) za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni:
-  do 20% szerokości - 5,00 zł,
-  pow. 20% do 50% szerokości - 7,00 zł,
-  pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł,
b) za zajęcie 1m2 powierzchni : chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych -  5,00 zł,
c) za zajęcie 1m2 powierzchni elementów pasa drogowego nie wymienionych w lit. a) i b) - 2,50 zł.
3. Za wejście w pas drogowy bez zezwolenia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej.
4. Stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
a) poza obszarem zabudowanym - 8,50 zł
b) w obszarze zabudowanym - 17,00 zł
c) na drogowym obiekcie inżynierskim - 17,00 zł
Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i ciepłowniczych stosuje się stawki w wysokości 50% stawek określonych w pkt
 
Wniosek do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Kwaśna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kwaśna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-10 15:34:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Ochocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-10 15:34:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Ochocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-12 14:56:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »