ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczneDrukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Status: w toku

Tryb: usługi społeczne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Województwo Lubuskie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36, 65-042 Zielona Góra

Finansowanie: Projekt partnerski "Kooperacja - efektywna i skuteczna"

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2020-01-31 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-01-31 14:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-01-20 przez Jakub Piosik

Treść:

Znak sprawy:  ROPS.III.K.510.2.2020                                                       Zielona Góra, 20.01.2020r.
                                      
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
prowadzone w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych.
         „Świadczenie usługi doradcy i prowadzenia spotkań”.
 
1. Informacja o Zamawiającym.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ul. Aleja  Niepodległości nr 36, 65-042 Zielona Góra
NIP:  973-05-90-332
REGON:  081048430
adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.lubuskie.pl
adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.rops.lubuskie.pl
 
tel.: + 48 68 32 31 880
fax.: + 48 68 35 23 954
adres poczty elektronicznej: sekretariat@rops.lubuskie.pl
 
GODZINY URZĘDOWANIA
800  - 1600  /poniedziałek/
730  - 1530 /od wtorku do piątku/
 
2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych
w Dziale III Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradcy i prowadzenia spotkań, w związku z realizacją projektu pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.2. Przedmiot zamówienia polega na: świadczeniu usługi doradcy i prowadzenia spotkań w podziale na części:
       Część  A usługa doradcy i prowadzenia spotkań dla powiatu nowosolskiego (Gmina Kożuchów),
Część  B usługa doradcy i prowadzenia spotkań dla powiatu słubickiego (Gmina Cybinka),
Część C usługa doradcy i prowadzenia spotkań dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego (Gmina Strzelce Krajeńskie, Gmina Dobiegniew, Gmina Drezdenko).
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto: dla Części A, dla Części B i dla Części C w Załączniku nr 1.
3.4. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV:
85312320-8 usługi doradztwa.
3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Jednak z uwagi na fakt, że terminy spotkań PZK pokrywają się w Części B i Części C zamówienia, Wykonawca składający ofertę na większą ilość części zobowiązany jest uwzględnić powyższy fakt (usługi na terenie powiatu słubickiego i powiatu strzelecko-drezdeneckiego nie mogę być realizowane przez tą samą osobę).
 
4.  Termin realizacji usługi:
Część A
Część B
Część C
Usługa realizowana będzie w zależności od potrzeb: nie więcej niż 106 godzin,
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 25.09.2020 r.
Usługa realizowana będzie w zależności od potrzeb:
nie więcej niż 90 godzin,
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 25.09.2020 r.
Usługa realizowana będzie w zależności od potrzeb:
nie więcej niż 128 godzin,
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 25.09.2020 r.
 
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia, w stosunku do zamówienia określonego w pkt. 3., warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 5.1., jeżeli:
5.2.1. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 5.1.1., Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków Załącznik nr 3,
5.2.2. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt.5.1.2., Wykonawca przez wypełnienie Załącznika nr 6 wykaże, iż posiada wyższe wykształcenie w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat w zakresie przeprowadzenia 2 zajęć lub 2 szkoleń obejmujących elementy: animacji lokalnej, komunikacji, negocjacji, mediacji, budowania zespołu lub budowanie partnerstw i współpracy międzysektorowej. Nie spełnienie ww. warunku Zamawiający potraktuje jako niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega, że od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zażąda przedłożenia dokumentu (kserokopii referencji, certyfikatów, zaświadczeń itp.), potwierdzającego termin realizacji oraz liczbę godzin wykazanych zajęć lub szkoleń.
5.2.3. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 5.1.3., Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków Załącznik nr 3 oraz przedstawi wykaz osób Załącznik nr 8 wyznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia wskazując podstawę dysponowania wskazanymi osobami wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia Załącznik nr 6.
5.2.4. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 5.1.4., Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków Załącznik nr 3.
5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów
, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu  trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienia odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:
1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) jakiego  charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
4) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia,
5) w przypadku udostępnienia  wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo) Załącznik nr 9.
5.4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 6.1.1. oraz dokumenty, o których mowa
w pkt. 6.1.2., wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia
6.1. W celu wykazania spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
6.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1  ustawy PZP, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
6.1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zajęć lub szkoleń w wymaganym zakresie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem terminu ich realizacji oraz liczby godzin. W przypadku  świadczeń ciągłych, które są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku  świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega, że od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, może zażądać przedłożenia ww. dokumentów.
6.1.3. O ile dotyczy, informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów oraz zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Załącznik nr 9.
6.2. W celu wykazania braku podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany
jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4;
6.2.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;.
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.3.1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2., zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.4.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 5.,
6.4.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty o których mowa w pkt. 6.2.1.-6.2.2., składa odrębnie każdy z Wykonawców.
6.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  zamówienia  publicznego. W takim przypadku  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
6.6. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
 
6.7. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
6.7.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy  Załącznik nr 2,
6.7.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku podpisania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii),
6.7.3. oświadczenie do celów opodatkowania podatkiem dochodowym oraz sporządzania zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego Załącznik nr 10.
6.8. Dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszcza się na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
6.9. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz form, w jakich  te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
6.10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 6.9 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
6.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa ww. rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
 
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze  ul. Aleja Niepodległości nr  36, 65-042 Zielona Góra, pok.10), drogą elektroniczną (sekretariat@rops.lubuskie.pl) lub faksem (68 35 23 954).
7.2. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną:
7.2.1. złożenie Oferty,
7.2.2. uzupełnienie zgodnie z  art. 26 ust. 3 ustawy :
7.2.2.1. oświadczeń (oryginał dokumentu podpisany przez Wykonawcę lub uprawnioną/e osobę/y),
7.2.2.2. dokumentów (oryginał dokumentu podpisany przez Wykonawcę lub uprawnioną/e osobę/y lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnioną/e),
7.2.2.3. pełnomocnictw (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii)
Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
7.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
7.3.1. w zakresie  przedmiotu zamówienia:
Agata Dorocka  – Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej  w  Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości
nr 36, pokój nr 6, telefon 68 3231887 od godz. 8.00 do godz. 15.00, e-mail a.dorocka@rops.lubuskie.pl
Karina Habelska - Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej  w  Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości
nr 36, pokój nr 6, telefon 68 3231887 od godz. 8.00 do godz. 15.00, e-mail k.habelska@rops.lubuskie.pl
7.3.2 w zakresie procedury przedmiotu zamówienia:
Arkadiusz Matysiak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości
nr 36, pokój nr 7, telefon 68 323 1883 od godz. 8.00 do godz. 15.00, e-mail a.matysiak@rops.lubuskie.pl
7.3.3. Informacje udzielane będą w dni robocze.
8. Termin związania ofertą
8.1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.
8.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
9. Opis sposobu przygotowania oferty
9.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie załączone
do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone  wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
9.4. Oferta musi zawierać:
9.4.1. „Formularz oferty”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2,
9.4.2. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 5 i 6 informacji, Wykonawca winien wypełnić
i zamieścić w ofercie stosownie wypełniając wzory stanowiące załączniki do niniejszej informacji,
9.4.3. stosowne pełnomocnictwa - w przypadkach wskazanych w informacji.
9.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy/-ów lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/-ów upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9.6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny  Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
9.7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do ogłoszenia. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści ogłoszenia  Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści załączników do ogłoszenia, zostanie odrzucona.
9.8. Zamawiający zaleca, aby całość oferty była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie oraz aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.
9.9. Zamawiający  zaleca  przygotowanie  spisu  zawierającego  wykaz  wszystkich  przedkładanych dokumentów  i oświadczeń  z podaniem numeru strony, na której dany dokument i oświadczenie
się znajduje.
9.10. We  wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej firmę (nazwę) Wykonawcy i jego siedzibę.
9.11. Wszelkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki muszą być parafowane (w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę lub osobę/-y upoważnioną/-e do jej podpisania.
9.12. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub innym opakowaniu spełniającym powyższe cechy.
9.13. Zaleca się stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne.
9.13.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres:
 
Regionalny  Ośrodek Polityki  Społecznej w Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości nr 36, 65-042 Zielona Góra (pok. 10 sekretariat)
Oferta w postępowaniu :
                                    „Świadczenie  usługi doradcy i prowadzenia spotkań”
Nie otwierać przed dniem:  31 stycznia 2020 r., godzina 1400
9.13.2. Koperta  wewnętrzna  powinna  być  zaadresowana i oznakowana tak jak wyżej, a ponadto
opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 
10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
10.1. Miejsce i termin składania ofert
Oferty  należy  składać do dnia 31 stycznia 2020 r. godz. 1330  w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – pok. nr 10 lub przesłać do ww. terminu na adres Zamawiającego, tak by znalazły się w ww. terminie w miejscu określonym przez Zamawiającego tj.: sekretariacie. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego  przyjmowane będą w dni robocze tj. w poniedziałek w godz. 800  – 1600   natomiast w wtorek, środę, czwartek, piątek w godz. 730  – 1530.. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone składającym je Wykonawcom.
10.2.  Termin i miejsce otwarcia ofert:
10.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 stycznia 2020 r. o godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego w pok. 10.
10.2.2. Otwarcie ofert jest jawne.
10.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.2.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych.
10.2.5. Każda złożona w terminie oferta, po otwarciu i ujawnieniu treści dopuszczonych przepisami ustawy, podlegać będzie w części niejawnej sprawdzeniu pod względem formalnym oraz merytorycznym,
w kontekście zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
10.3. Oferty spełniające warunki formalne i merytoryczne podlegać będą ocenie, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty.
10.4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający  zwraca  się o  udzielenie wyjaśnień, w  tym  złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
10.4.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2177),
10.4.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
10.5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
10.6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
11.Opis sposobu obliczenia ceny
11.1. Wykonawca w   formularzu ofertowym  zobowiązany jest podać ceny jednostkowe i  cenę  łączną zgodnie z przepisami   ustawy  z dnia 9 maja 2014 r.  o informowaniu o cenach towarów i usług 
(t.j. Dz.U.2019 poz.178), dotyczących obowiązku uwidaczniania cen i cen jednostkowych towarów i usług.
11.2. Oferta musi zawierać wyrażoną liczbowo i słownie w złotych (PLN) cenę brutto określoną za cały przedmiot zamówienia (cena łączna).
11.3. Cenę łączną  należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy  trzecią  liczbę po przecinku stanowi cyfra 5 lub cyfra o większej wartości, należy dokonać zaokrąglenia w górę, np. w przypadku wyniku 1,355 wpisać wartość 1,36.
11.4. Cena łączna określona w formularzu ofertowym służy do porównania, oceny złożonych ofert w zakresie kryterium cena.
11.5. W cenie oferty należy przedstawić całkowity koszt usługi
12. Kryteria oceny oferty
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium:
 
WAGI KRYTERIÓW:
1)         CENA - 80% przy czym 1% = 1pkt
2)         Dodatkowo zrealizowane usługi – 20 pkt
 
Ad.1) cena – max 80%
Cena brutto oferty najtańszej
---------------------------------------- x100 x 20% (waga kryterium) = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
 
Ad. 2) Dodatkowo zrealizowane usługi – 20 pkt. 
W zakresie prowadzenia zajęć lub szkoleń obejmujących elementy: animacji lokalnej, komunikacji, negocjacji, mediacji, budowania zespołu lub budowanie partnerstw i współpracy międzysektorowej.
Ilość prowadzonych w ostatnich 5 latach zajęć lub szkoleń obejmujących elementy: animacji lokalnej, komunikacji, negocjacji, mediacji, budowania zespołu lub budowanie partnerstw i współpracy międzysektorowej. Wykonawca otrzyma za: jedno zajęcie 5 pkt., jedno szkolenie 5 pkt. Zamawiający oceni max 4 zajęcia lub szkolenia. Wykonawca otrzyma max 20 pkt. Przez jedno zajęcie Zamawiający rozumie min. 30 godzin zajęć dydaktycznych obejmujący elementy minimum jedno z wyżej wymienionych obszarów tematycznych w ciągu jednego semestru akademickiego.
Przez jedno szkolenie Zamawiający rozumie min. 8 godzin zegarowych przeprowadzonych szkoleń obejmujących elementy minimum jednego z wyżej wymienionych obszarów tematycznych.
 
W celu oceny kryterium dodatkowo zrealizowane usługi  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 7.
Zamawiający nie przewiduje przyznawania punktów za usługi wskazane w Załączniku nr 6.
Zamawiający zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających doświadczenie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę, na którą składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.
 
13. Informacje o  formalnościach,   jakie   powinny    zostać  dopełnione po wyborze oferty w celu    zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.1.  W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy.
13.2. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
13.3. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda przedłożenia umowy o podwykonawstwo Wykonawcy z podwykonawcą.
 
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
 
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
 
Wzór umowy stanowi dla części A, B i  C - Załącznik nr 5 wraz z załącznikami:
 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik nr 2 – Rachunek.
 3. Załącznik nr 3 – Zestawienie liczby godzin zrealizowanej usługi.
 4. Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z realizacji zadań.
 5. Załącznik nr 5 – Protokół zdawczo-odbiorczy.
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie do celów opodatkowania podatkiem dochodowym oraz sporządzania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych.
 7. Załącznik nr 7 – Lista obecności.
 
16. Informacja o ofertach częściowych, ofertach wariantowych, umowie ramowej, aukcji elektronicznej, podwykonawcach
16.1. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
16.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16.3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67.
16.4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
16.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
16.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
16.6.1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą   między  wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
 
17. Informacje dodatkowe:
17.1 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku
nieprzyznania środków potrzebnych na realizację zamówienia, w szczególności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
18. Integralną częścią informacji są następujące załączniki.
18.1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla części A, B,C.
18.2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
18.3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
18.4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
18.5. Załącznik nr 5 – Projekt umowy: dla części A, B,C.
18.6. Załącznik nr 6 – CV - Doświadczenie zawodowe.
18.7. Załącznik nr 7– Wykaz zajęć lub szkoleń.
18.8 Załącznik nr 8 – Wykaz osób.
18.9. Załącznik nr 9 – Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów oraz zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
18.10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie do celów opodatkowania podatkiem dochodowym oraz sporządzania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, z siedzibą w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, tel. 68 3231880, e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl.;
 • W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się: telefonicznie pod numerem 68 3231880, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl, pisząc list lub osobiście w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie  usługi doradcy i prowadzenia spotkań” /znak sprawy: ROPS.III.K.510.2.2020, prowadzonym w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych.;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 
                                                                                             

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-20 14:05:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Dorocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-20 14:25:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Dorocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-20 13:25:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony