ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych

Status: rozstrzygnięty

Tryb: usługi społeczne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Województwo Lubuskie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Finansowanie: Projekt „Efekt Synergii - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-05-30 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-05-30 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Ogłoszono dnia: 2018-05-17 przez Jakub Piosik

Treść:

Nazwa przedmiotu zamówienia:
 
Wykonanie kompleksowej usługi edukacyjnej w formie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej (PES) w podziale na części:
 
  1. Wykonanie usługi edukacyjnej w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia jednodniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej – m. Toruń i okolice.
  2. Wykonanie usługi edukacyjnej w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej (PES) – m. Warszawa i okolice oraz m. Łódź i m. Brzeziny w województwie łódzkim.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
zakłady pracy chronionej lub inni Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 2 Pzp,z zastrzeżeniem minimalnego procentowego wskaźnika, tj. 30% określonego w art. 22 ust 2a Pzp, dotyczącego zatrudnienia osób, należących do jednej lub więcej kategorii art. 22 ust. 2 Pzp.
 
1. Informacja o Zamawiającym.
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ul. Aleja  Niepodległości nr 36, 65-057 Zielona  Góra
NIP:  973-05-90-332
REGON:  081048430
adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.lubuskie.pl
adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.rops.lubuskie.pl
 
tel.: + 48 68 32 31 880
fax.: + 48 68 35 23 954
adres poczty elektronicznej: sekretariat@rops.lubuskie.pl
 
GODZINY URZĘDOWANIA
800  - 1600  /poniedziałek/
730  - 1530 /od wtorku do piątku/
 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),zwanej dalej ustawą.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia.
 
3.1. Przedmiot zamówienia składa się z części:
  1. Wykonanie usługi edukacyjnej w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia jednodniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej – m. Toruń i okolice.
  2. Wykonanie usługi edukacyjnej w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej (PES) – m. Warszawa i okolice oraz m. Łódź i m. Brzeziny w województwie łódzkim.
 
Opis przedmiotu zamówienia dla części A i B zawarto w załączniku nr 1 dla części A oraz w załączniku nr 1 dla części B.
 
 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowanyze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS, w związku z realizacją projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.
Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
63515000-2 usługi podróżne
66512100-3 usługi ubezpieczeniowe,
55110000-4 hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
79951000-5 usługi w zakresie organizowania seminariów
60400000-2 usługi transportu lotniczego
60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego
 
3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdej z części.
3.3 Informacja o zastosowanych  przez Zamawiającego  klauzulach społecznych.
3.3.1. Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega, że, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,   obejmuje   społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z póżń. zm.);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2017 r. poz. 2204, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882 z póżń. zm.);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz.1769);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa  w  ustawie  z  dnia  13 czerwca  2003 r. o  udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 51, z póżń.zm.)
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób  będących członkami  mniejszości  znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 823).
 
Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do powyższych kategorii,  nie może być mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych  przez zakłady  pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostek, które będą realizowały zamówienie. Wykonawca  wypełnia Załącznik nr 8.
 
4. Termin realizacji:  
Część A: pierwszy tydzień września 2018 r., dni robocze między poniedziałkiem a piątkiem.
Część B: drugi tydzień września 2018 r., dni robocze między poniedziałkiem a piątkiem.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
5.1.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia, w stosunku do zamówienia określonego w pkt. 3., warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 5.1., jeżeli:
5.2.1. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 5.1.1., Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków (Załącznik Nr 3),
5.2.2. w odniesieniu do warunków wskazanych w pkt. 5.1.3., Wykonawca, złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków (Załącznik Nr 3),
5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
5.4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 6.1.1. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
6.1. W celu wykazania spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 b ustawy, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
6.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 b ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3;
6.1.2. o ile dotyczy, informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (Załącznik Nr 7).
6.1.3 oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 i 2a PZP, o którym mowa w pkt. 3.2.1 ogłoszenia, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8.
6.1.4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego:
  1. decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub innych dokumentów potwierdzających status Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacje jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych;
  2. dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy pzp, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.
6.2. W celu wykazania braku podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24  ust.5 pkt 1, 4, 5-8 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4;
6.2.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.3.1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 5.,
6.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty o których mowa w pkt. 6.2.1.-6.2.2., składa odrębnie każdy
z Wykonawców.
6.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania  ich w  niniejszym postępowaniu albo  reprezentowania ich w  postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  zamówienia  publicznego.  W takim przypadku Wykonawcy wspólnie  ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania   Wykonawców wspólnie    ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i    zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.4.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
6.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co  doprowadziło  do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
6.6. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
6.6.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (formularz ofertowy – Załącznik Nr 2.),
6.6.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku podpisania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
6.7. Dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszcza się na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
6.8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie  rodzajów, jakich może  żądać  Zamawiający  od Wykonawcy  oraz form, w jakich  te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),  dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach  lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
6.9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie  rodzajów, jakich może  żądać  Zamawiający  od Wykonawcy  oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane inne niż oświadczenia, o których mowa w w/w rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
6.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie  (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości nr 36, 65-042 Zielona Góra, pok.10), drogą elektroniczną (sekretariat@rops.lubuskie.pl) lub faksem (68 35 23 954).
7.2. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną:
7.2.1. złożenie Oferty,
7.2.2. uzupełnienie zgodnie z  art. 26 ust. 3 ustawy :
7.2.2.1. oświadczeń (oryginał dokumentu podpisany przez Wykonawcę lub uprawnioną/e osobę/y),
7.2.2.2. dokumentów (oryginał dokumentu podpisany przez Wykonawcę lub uprawnioną/e osobę/y lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnioną/e),
7.2.2.3. pełnomocnictw (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii)
Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
7.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest:
7.3.1. w zakresie  przedmiotu zamówienia:
Janina    Brandt – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości nr 36, pokój nr 7, telefon 68 32 31 927 od godz. 8.00 do godz. 15.00, e-mail j.brandt@rops.lubuskie.pl.
7.3.2 w zakresie procedury przedmiotu zamówienia:
Arkadiusz Matysiak  – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości nr 36, pokój nr 7, telefon 68 32 31 883 od godz. 8.00 do godz. 15.00, e-mail a.matysiak@rops.lubuskie.pl.
7.3.3. Informacje udzielane będą w dni robocze.
8. Termin związania ofertą
8.1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.
8.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
9. Opis sposobu przygotowania oferty
9.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
9.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone  wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
9.3. Oferta musi zawierać:
9.3. 1. „Formularz oferty”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2.
9.3. 2. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt.5 i 6 informacji, Wykonawca winien wypełnić i zamieścić w ofercie stosownie wypełniając wzory stanowiące załączniki do niniejszej informacji.
9.3. 3. stosowne pełnomocnictwa - w przypadkach wskazanych w informacji.
9.4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy/-ów lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/-ów upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9.5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny  Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
9.6. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do informacji. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści ogłoszenia  Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści załączników do informacji, zostanie odrzucona.
9.7. Zamawiający zaleca, aby całość oferty była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie, oraz aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.
9.8. Zamawiający  zaleca  przygotowanie  spisu  zawierającego  wykaz  wszystkich  przedkładanych dokumentów  i oświadczeń  z podaniem numeru strony, na której dany dokument i oświadczenie się znajduje.
9.9. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej firmę (nazwę) Wykonawcy i jego siedzibę.
9.10. Wszelkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki muszą być parafowane (w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę lub osobę/-y upoważnioną/-e do jej podpisania.
9.11. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej,  zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub innym opakowaniu spełniającym powyższe cechy.
9.12. Zaleca się stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne.
9.12.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres:
 
 
 
Regionalny Ośrodek Polityki  Społecznej w Zielonej Górze  
ul. Aleja Niepodległości nr 36,
65-057 Zielona Góra
(pok. 10 sekretariat)
 
Oferta w postępowaniu :
 
„Usługa edukacyjna, polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu jednodniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w m. Toruń i okolicach” - dla części A, i „Usługa edukacyjna, polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w m. Warszawa i okolicach oraz m. Łódź i m. Brzeziny w województwie łódzkim” - dla części B.
 
Nie otwierać przed dniem: 30 maja 2018 r., godzina 930
 
 
9.12.2. Koperta wewnętrzna  powinna być zaadresowana i oznakowana tak jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
 
10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
 
10.1. Miejsce i termin składania ofert
Oferty  należy  składać do dnia 30 maja 2018 r. godz. 900 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – pok. nr 10 lub przesłać do ww. terminu na adres Zamawiającego, tak by znalazły się w ww. terminie w miejscu określonym przez Zamawiającego tj.: sekretariacie.
Oferty składane w siedzibie Zamawiającego przyjmowane będą w dni robocze tj. w poniedziałek w godz. 800  – 1600   natomiast w wtorek , środę, czwartek , piątek w godz. 730  – 1530.
Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone składającym je Wykonawcom.
10.2. Termin i miejsce otwarcia ofert:
10.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia  30 maja 2018r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego w pok. 10.
10.2.2. Otwarcie ofert jest jawne.
10.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.2.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych.
10.2.5. Każda złożona w terminie oferta, po otwarciu i ujawnieniu treści dopuszczonych przepisami ustawy, podlegać będzie w części niejawnej sprawdzeniu pod względem formalnym oraz merytorycznym, w kontekście zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
10.3. Oferty spełniające warunki formalne i merytoryczne podlegać będą ocenie, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty.
10.4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający  zwraca  się o  udzielenie wyjaśnień, w  tym  złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
10.4.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy,    kosztów   pracy,   których wartość przyjęta do ustalenia   ceny   nie   może    być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017 r., poz. 847 z póżn. zm.),
10.4.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
10.4.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
10.4.4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
11.Opis sposobu obliczenia ceny
11.1. Wykonawca w formularzu ofertowym  zobowiązany jest podać ceny jednostkowe i cenę łączną zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 9 maja 2014 r.  o informowaniu o cenach towarów i usług, dotyczących obowiązku uwidaczniania cen i cen jednostkowych towarów i usług. (DZ.U.2017 poz.1830.).
11.2. Oferta musi zawierać wyrażoną liczbowo i słownie w złotych (PLN) cenę brutto określoną za cały przedmiot zamówienia (cena łączna).
11.3. Cenę łączną  należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy  trzecią  liczbę po przecinku stanowi cyfra 5 lub cyfra o większej wartości, należy dokonać zaokrąglenia w górę, np. w przypadku wyniku 1,355 wpisać wartość 1,36.
11.4. Cena łączna określona w formularzu ofertowym służy do porównania, oceny złożonych ofert w zakresie kryterium cena.
11.5. W cenie oferty należy przedstawić całkowity koszt usługi.
 
12. Kryteria oceny oferty
 
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium:
 
1) cenamax 50 %
 
Cena brutto oferty najtańszej
---------------------------------------- x100 x 50% (waga kryterium) = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
 
  1. Program edukacyjno - merytorycznymax 50 pkt. w tym:
 
2.1) za każdy, dodatkowy wizytowany PES, powyżej wymaganego minimum dla:
CZĘŚCI I tj. 2 podmioty i 1 urząd JST w mieście Toruń i okolicach, Wykonawca otrzyma po 5 pkt. za każdy dodatkowy podmiot. Zamawiający oceni max 4 dodatkowe podmiotów, tj. Wykonawca otrzyma max. 20 pkt.
Uwaga! Działalność wizytowanego podmiotu musi być zgodna z kluczowymi sferami ekonomii społecznej.
CZĘŚCI II tj. 4 podmioty i 2 urzędy JST w m. Warszawa i okolicach oraz m. Łódź i m. Brzeziny  w województwie łódzkim, Wykonawca otrzyma po 4 pkt. za każdy dodatkowy podmiot. Zamawiający oceni max 5 dodatkowych podmiotów, tj. Wykonawca otrzyma max. 20 pkt.
Uwaga! Działalność wizytowanego podmiotu musi być zgodna z kluczowymi sferami ekonomii społecznej.
2.2) kompletność i różnorodność - max 30 pkt. Za każde zagadnienie i metodę, opisane wyczerpująco, można otrzymać po 2 pkt. Maksymalnie (łącznie ) 15 metod i zagadnień.
Miernikiem w tym podkryterium są: metody dydaktyczne, środki prezentacji wizytowanych PES, np. interaktywna forma prezentacji branży, w której działa wizytowany podmiot, praktyczne przepracowanie kluczowych -przykładowych dokumentów oraz metody np. włączające odbiorców wizyty do dyskusji na temat prezentowanych podmiotów, itp. metody i środki prezentacji muszą być adekwatne do prezentowanych zagadnień.
Jednocześnie,  miernikiem  będzie  to, w jakim stopniu proponowane podmioty, wpisują się w zakres  merytoryczny przedmiotu zamówienia. Aspektami, które będą brane pod uwagę przy ocenie Programu będzie zgodność i kompletność w zakresie przedstawionego profilu działalności PS w tym: opisu formy prawnej  podmiotu,  wskazanie  na  ewentualne  przekształcenia  wew.  podmiotu,  zasady i cel jego funkcjonowania,  wskazanie  na  odbiorców  oraz zakres czynności samych pracowników. Im bardziej kompletny i wyczerpujący opis tym większa ilość pkt.
Suma ocen zostanie podzielona przez ilość członków Komisji.
Przykładowa skala ocen:
2 pkt - opis ogólnikowy: Program wyłącznie hasłowy bez rozwinięcia merytorycznego i opisania metod i środków prezentacji. Wskazana 1 metoda lub 1 zagadnienie.
6 pkt. - opis zawierający 3 zagadnienia merytoryczne lub 3 metody prezentacji.
24 pkt. - opis kompletny różnorodny, zawierający 6 zagadnień i 6 metod prezentacji.
30 pkt. - opis kompletny różnorodny, zawierający łącznie 15 zagadnień i metody.
Ponadto, zgodnie z minimalnym obwarowaniem edukacyjno-merytorycznym, wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia dla części A i dla części B, Wykonawca wskaże i opisze minimalny Program edukacyjno-merytoryczny, ( Załącznik nr 6 dla części A i Załącznik nr 6 dla części B).
W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERT ZARÓWNO NA CZĘŚĆ A ORAZ CZĘŚĆ B POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJE ZGODNOŚĆ MERYTORYCZNA DANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODRĘBNIE DLA DANEJ CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę, na którą składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.
Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
13. Informacje o formalnościach,  jakie powinny   zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.1. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy.
13.2. Przed   zawarciem    umowy    Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
13.3. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda przedłożenia umowy o podwykonawstwo Wykonawcy z podwykonawcą.
 
14.Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
 
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
 
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 dla części A oraz Załącznik Nr 5 dla części B
 
16. Informacja o ofertach wariantowych, umowie ramowej, aukcji elektronicznej, podwykonawcach
16.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16.2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67.
16.3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
16.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
16.5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
16.5.1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
 
17. Integralną częścią informacji są następujące załączniki.
17.1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 dla części A,
17.1.1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 dla części B,
17.2. Formularz ofertowy wraz  z minimalnymi warunkami udziału w postepowaniu– Załącznik Nr 2 dla części A, Załącznik Nr 2 dla części B,
17.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3,
17.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 4,
17.5. Wzór umowy – Załącznik Nr 5 dla części A,
17.5.1. Wzór umowy – Załącznik Nr 5 dla części B,
17.6. Minimalny Program – merytoryczny – Załącznik nr 6 dla części A,
17.6.1. Minimalny Program – merytoryczny – Załącznik nr 6 dla części B,
17.7. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów – Załącznik Nr 7,
17.8. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 2 i 2a PZP  – Załącznik nr 8.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jakub Piosik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-17 13:50:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-17 14:04:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-14 08:29:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony