ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

DYREKCJA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-12 21:26:02 przez Izabela Sańko

DYREKTOR

IZABELA SAŃKO
 • Telefon: 68 3835243
 • E-mail:
 • Numer pokoju: 2, parter
 • Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły znajduje się na stronie ………………..
Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.
Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
 • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
 • realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
Art. 7 ust. 2 Karty Nauczyciela
Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
 • kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny (...),
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów (...), przeprowadzanych w szkole lub placówce,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
Art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty 
Dyrektor oraz Wicedyrektor przyjmują w dniu zebrań z Rodzicami lub po wcześniejszym umówieniu się.
Wicedyrektor
MAGDALENA STEFANOWICZ
 • telefon: 68 3835243
 • e-mail:
 • numer pokoju: 7, 1 piętro
« powrót do poprzedniej strony