ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-20 21:25:30 przez Izabela Sańko

Akapit nr - brak tytułu

SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
 
 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
 
na rok szkolny 2017/2018
SPIS TREŚCI
I.        WPROWADZENIE. 2
II.      ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE. 3
III.     OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE. 6
IV.      MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM.. 7
V.       ANALIZA SYTUACJI SZKOLNEJ 8
VI.     REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH. 10
            Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.
            Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.
            Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:
 • wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);
 • ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.
Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.
            Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.
            Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.
            Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 
 1. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo w internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
 2. Kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji.
 3. Wychowanie do aktywności psychicznej jak i fizycznej, dbanie o zdrowy styl życia oraz rozwijanie swoich pasji.
            Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.
Podstawowym celem szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest:
 • wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju wychowanka poprzez: zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, rozwijanie indywidualnych potencjałów i możliwości, budowanie wspierającej relacji nauczyciel-uczeń; wskazywanie mocnych i słabych stron;
 • kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane poprzez: kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia kultury i relacji międzyludzkich, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;
 • profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez: diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed bezpośrednimi niebezpieczeństwami;
 • korekcja deficytów i urazów powstałych w toku wcześniejszego wychowania poprzez: diagnozę deficytów, stwarzanie takich sytuacji, by uczeń mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, udzielanie wsparcia terapeutycznego.
Cele szczegółowe:
 1. POZNANIE SAMEGO SIEBIE, SAMOROZWÓJ
- pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystania - pomoc w samopoznaniu i samoocenie,
- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, samorealizacja poprzez twórcze działanie,
- kształtowanie postaw asertywnych,
- przygotowanie dziecka do przyjmowania pochwały i krytyki, do dawania i przyjmowania wsparcia,
- przygotowanie ucznia do samodzielności.
 1. WSPÓŁDZIAŁANIE
- współdziałanie w grupie klasowej i szkolnej
- prawa i obowiązki poszczególnych członków rodziny
- wdrażanie do samorządności
- kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania
- kształtowanie umiejętności komunikowania się
- nauczanie wyrażania pochwały i krytyki
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji
- integrowanie zespołu klasowego i tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie
 1. KSZTAŁTOWANIE POSTAW
- przestrzeganie norm społecznych i przepisów prawa
- poznanie i kultywowanie wartości ogólnoludzkich (pojęcie dobra i zła)
- kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania poglądów innych ludzi
- budzenie szacunku dla dobra wspólnego, jako postawy życia społecznego
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne uczynki, postępowanie
- uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach
- uczenie kultury życia codziennego
- poszanowanie cudzej własności, pracy i własnej
 1. UMIEJĘTNOŚCI
- poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, prezentowanie własnego zdania
- kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji
- uczenie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dóbr kultury
- uczenie planowania swoich działań i realizacji planów
- kształtowanie asertywności
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 1. PROMOCJA ZDROWIA
- propagowanie zdrowego trybu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych
- propagowanie wiedzy o tym, jak uniknąć chorób cywilizacyjnych
- ostrzeżenia przed uzależnieniami takimi jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, lekomania, uzależnienie od komputera
 1. INNE
- tworzenie poczucia bezpieczeństwa
- rozbudzanie ciekawości poznawczej i przedsiębiorczości
- edukacja regionalna
- edukacja czytelniczo-medialna
- przygotowanie do życia w rodzinie
- wychowanie komunikacyjne
- edukacja ekologiczna
- współdziałanie rodziców z nauczycielami w realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych i dydaktycznych szkoły
- angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości klasowych i szkolnych
- uwrażliwienie na niesienie bezinteresownej pomocy innym
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.);
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; 949);
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356);
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 poz. 1569);
6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017  poz. 1580);
7) Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526)
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
9) Statut Szkoły (ewaluowany na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).
10) Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:
 • obowiązujące akty prawne;
 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;
 • przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;
 • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;
diagnoza:
Wyniki i analiza ewaluacji sytuacji wychowawczej oraz bezpieczeństwa w szkole- VI 2016, wyniki ewaluacji -VI 2017
Ankieta dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotycząca bezpieczeństwa w szkole
Analiza dokumentacji i ilości zgłaszanych problemów
Wywiady z wybranymi nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły na temat istniejących zagrożeń
 
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że  dzieci dobrze czują się w szkole. Wyniki potwierdzają, że w szkole jest dobry klimat, uczniowie przyjaźnią się ze sobą, nauczyciele rzetelnie dyżurują na przerwach. Największym problemem, z powodu którego uczniowie nie zawsze czują się bezpieczni  to poczucie zagrożenia na przerwach. Zgłaszają nauczycielom dyżurującym i wychowawcom, że są zaczepiani i popychani. Najwięcej sytuacji trudnych zdarza się w toaletach szkolnych i w szatni.
                     Zdecydowana większość ankietowanych oceniła relacje nauczycieli z uczniami jako życzliwe. Wśród uczniów, którzy zgłosili, że byli ofiarą przemocy najwięcej wskazuje problem przezywania, zaczepiania, szturchania, kopania, wyśmiewania. Uczniowie i rodzice nie są obojętni na problem przemocy, co potwierdza fakt, że większość ankietowanych zgłasza zauważony incydent. Uczniowie największym zaufaniem darzą rodziców, wychowawców, pedagoga i dyrektora szkoły, którym zgłaszają niepokojące sytuacje. Cieszyć może fakt, że rodzice współpracują
z wychowawcami i darzą ich zaufaniem, ponieważ to im zgłaszają problemy związane  z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa ich dziecka.  Uczniowie, którzy zgłosili problem przemocy, wskazywali jako miejsce zdarzenia związanego z agresją szkołę i jej teren, a dokładnie korytarz, szatnię i toalety. Nauczyciele wskazują, że największy problem dotyczy przezywania, zaczepiania, szturchania, kopania, wyśmiewania. Uczniowie i rodzice nie są obojętni na problem przemocy, co potwierdza fakt, że większość ankietowanych zgłasza zauważony incydent. Nauczyciele
o zaistniałych sytuacjach w pierwszej kolejności powiadamiają rodziców, wychowawców, pedagoga. Z przeprowadzonych badań wynika, że
w szkole nie występuje problem palenia papierosów, spożywania alkoholu, ani rozprowadzania narkotyków i dopalaczy.Niestety zdarzają się pojedyncze incydenty cyberprzemocy rówieśniczej.
 
 
Przeprowadzona diagnoza wykazała, że problemami wychowawczymi w szkole, które zaliczamy do CZYNNIKÓW RYZYKA,  są:
 • niewydolność wychowawcza  rodziców (niewłaściwe relacje w rodzinie, brak miłości i akceptacji, nieodpowiedni nadzór rodziców, tolerancja dla zachowań negatywnych, nieodpowiednie zachowania rodziców, konflikty rodzinne ),
 • brak czytelnych wymagań i oczekiwań rodziców,
 • poczucie odrzucenia w rodzinie i grupie rówieśniczej,
 • okres dojrzewania (bunt i przekora wobec dorosłych),
 • nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • niedojrzałość emocjonalna, niskie poczucie własnej wartości lub chęć zaistnienia w grupie,
 • negatywne wzorce, oddziaływanie mediów,
 • dostępność alkoholu, łatwość nabycia go poprzez naruszanie prawa o zakazie sprzedaży nieletnim,
 • dostępność Internetu oraz technologii informacyjnej, która jest niewłaściwie wykorzystywana przez młodzież,
 • negatywne czynniki wynikające z pozycji społecznej rodziny (trudne warunki egzystencji, brak perspektyw).
CZYNNIKI CHRONIĄCE:
 • silna więź emocjonalna z rodzicami,
 • pozytywny klimat szkoły, zaufanie do nauczycieli,
 • wzmacnianie więzi koleżeńskiej z grupą środowiskową,
 • zainteresowanie nauką szkolną - przynależność do kół zainteresowań (do  tzw. grup pozytywnych),
 • regularne praktyki religijne,
 • poszanowanie praw, norm, wartości i autorytetów społecznych,
 • stabilne warunki bytowe i bezpieczeństwo,
 • zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy,
 • działania profilaktyczne szkoły,
 • okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć.
Zasadniczy kierunek profilaktyki to wzmacnianie czynników chroniących, motywowanie do stworzenia koalicji szkoła, dom, środowisko.
V.REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH
 
 
 
Cel główny
Zadania
Adresaci
Osoby odpowiedzialne za realizację
Terminy
1.
Kształtowanie  u uczniów postaw warunkujących odpowiednie funkcjonowanie  w klasie, rodzinie  i społeczności lokalnej.
- kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na tolerancji, szacunku, zaufaniu  i życzliwości,
- rozwijanie umiejętności nawiązywania, podtrzymywania przyjaźni oraz wzmacniania więzi  z rówieśnikami i nauczycielami,
- rozwijanie koleżeństwa i wzajemnej pomocy podczas nauki, zabawy i innych form wspólnej aktywności,
- wyrabianie tolerancji dla wartościowych form odmienności (światopoglądowej, religijnej, kulturowej) i indywidualności,
- podniesienie znajomości i przestrzegania zasad dobrego zachowania – „savoir-vivre”,
- kształtowanie umiejętności współdziałania  i przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej,
- uświadamianie roli zdrowego współzawodnictwa  i współpracy w zespole,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobre imię rodziny, klasy i szkoły,
- wdrażanie uczniów do prawidłowego rozwiązywania konfliktów,
- wdrażanie do szanowania własności społeczne i osobistej.
Uczniowie klas
I – VII
 
- wychowawca oddziału
- nauczyciele przedmiotów
- pedagog i psycholog szkoły
- nauczyciel biblioteki
-nauczyciel świetlicy
- dyrekcja szkoły
IX – VI
2017/2018
 
 
 
 
 
 
2.
Ukształtowanie młodego człowieka dojrzałego emocjonalnie, wrażliwego, opanowującego swoje emocje w różnych sytuacjach życiowych.
- kształtowanie właściwego reagowania na krytykę, opinię i sugestie innych,
- rozwijanie umiejętności wyrażania swoich opinii, myśli i odczuć,
- uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych,
- wdrażanie uczniów do niesienia bezinteresownej pomocy i podejmowania inicjatyw,
- rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania swoich emocji i uczuć,
- doskonalenie umiejętności kierowania własnymi emocjami,
- kształtowanie wrażliwości uczuciowej oraz umiejętności oddzielania sądów i ocen od emocji,
- doskonalenie umiejętności obiektywnego oceniania siebie i innych,
- kształtowanie umiejętności samokontroli w różnych sytuacjach i samoakceptacji.
 Uczniowie klas
I – VII
 
- wychowawca oddziału
- nauczyciele przedmiotów
- pedagog i psycholog szkoły
- nauczyciel biblioteki
-nauczyciel świetlicy
- dyrekcja szkoły
IX – VI
2017/2018
3.
Ukształtowanie wychowanka reprezentującego właściwą postawę patriotyczną, moralną, dbającego   o właściwy rozwój duchowy.
- kształtowanie postaw patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz postawy poszanowania tradycji   i kultury własnego narodu,
- poszanowanie tradycji, symboli narodowych, religijnych i szkolnych,
- kształtowanie postawy uczciwości i prawdomówności,
- wdrażanie do szanowania pracy własnej i innych,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę i otaczający nas świat,
- kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz odpowiedzialności za własne decyzje,
- wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego człowieka,
- rozwijanie wrażliwości i nieobojętności na przejawy przemocy, zła i wulgarności,
- rozwijanie u uczniów wrażliwości estetycznej.
Uczniowie klas
I – VII
 
 
- wychowawca oddziału
- nauczyciele przedmiotów
- pedagog i psycholog szkoły
- nauczyciel biblioteki
-nauczyciel świetlicy
- dyrekcja szkoły
IX – VI
2017/2018
4.
Zapobieganie zachowaniom agresywnym  i propagowanie zachowań akceptowanych społecznie.
- uświadomienie czym jest przemoc i agresja,
- budowanie odpowiednich relacji z innymi , wskazywanie sposobów zachowania się uczniów  w szkole, domu oraz w miejscach publicznych,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie  z negatywnymi emocjami, szukanie możliwości emocjonalnego wsparcia,
- eliminowanie zachowań agresywnych  i wskazywanie sposobów umiejętnego kierowania agresji na inne obszary aktywności,
- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, przeciwstawiania się presji rówieśniczej, kształtowanie postaw asertywnych,
- wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości na temat stresu i jego wpływu na organizm młodego człowieka oraz wskazywanie sposobów radzenia sobie w zaistniałych sytuacjach stresowych.
 Uczniowie klas
I – VII
 
- wychowawca oddziału
- nauczyciele przedmiotów
- pedagog i psycholog szkoły
- nauczyciel biblioteki
-nauczyciel świetlicy
- dyrekcja szkoły
IX – VI
2017/2018
5.
Ukształtowanie u uczniów właściwych postaw prozdrowotnych.
- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania i spędzania  czasu wolnego,
- wskazywanie zasad zdrowego odżywiania się oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie zainteresowań sportowych na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku,
- bogacenie wiedzy uczniów dotyczącej higieny zdrowia psychicznego i fizycznego ( higiena osobista, dbałość o wygląd zewnętrzny, higiena uczenia się),
- rozwijanie poszanowania zdrowia swojego i innych oraz troski o jego ochronę,
- podniesienie wiedzy uczniów na temat zaburzeń odżywiania na tle psychicznym,
- kształtowanie właściwego stosunku do przyrody       i mobilizowanie uczniów do jej ochrony,
- rozbudzanie w uczniach świadomości ekologicznej poprzez udział w różnych programach i projektach.
 Uczniowie klas
I – VII
 
- wychowawca oddziału
- nauczyciele przedmiotów
- pedagog i psycholog szkoły
- nauczyciel biblioteki
-nauczyciel świetlicy
- dyrekcja szkoły
IX – VI
2017/2018
6.
Dostarczanie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach płynących ze stosowania środków uzależniających(palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków).
- propagowanie stylu życia wolnego od używek,
- uświadomienie uczniom negatywnego wpływu używek na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie człowieka ,np. poprzez organizowanie spotkań z osobami uzależnionymi będącymi w wieku odbiorcy zarówno na terenie ośrodka dla osób uzależnionych, jak i szkoły (spotkania odbywają się w obecności specjalistów)
-wyposażenie uczniów, rodziców w wiedzę o rodzajach środków odurzających, objawach ich zażywania, zagrożeniach z nich wynikających oraz sposobach pomocy,
- uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy w kontaktach z używkami,
- kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli  i krytycznego myślenia przy podejmowaniu decyzji  w trudnych sytuacjach,
- wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami - także poprzez szukanie pomocy u osób zaufanych i specjalistów,
-dostarczenie uczniom wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej, konsekwencji używania   i posiadania narkotyków oraz konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (spotkania z Policją),
Uczniowie klas
I – VII
rodzice
 
- wychowawca oddziału
- nauczyciele przedmiotów
- pedagog szkoły
- nauczyciel biblioteki
- dyrekcja szkoły
-pielęgniarka szkolna
-psycholog
IX – VI
2017/2018
7.
Zapobieganie popadania przez młodzież szkolną we współczesne formy uzależnień (dopalacze,E-papierosy,leki stosowane jako środki psychoaktywne,uzależnienie od komputera i Internetu,fonoholizm).
- propagowanie stylu życia wolnego od „modnych” używek,
- wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania i aktywnego spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla biernego spędzania czasu przy komputerze czy telefonie komórkowym z dostępem do Internetu,
- wyposażenie uczniów, rodziców w wiedzę na temat współczesnych form uzależnień, niepokojących symptomów, oznak uzależnienia, zagrożeniach z nich wynikających oraz sposobów pomocy,
- uświadomienie uczniom negatywnego wpływu dopalaczy, elektronicznych papierosów i nadużywania leków na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie człowieka,
- uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy w kontaktach z dopalaczami, E-papierosami czy lekami,
- kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli        i krytycznego myślenia przy podejmowaniu decyzji        w trudnych sytuacjach,
- zobrazowanie skali problemu poprzez organizowanie spotkań dla rodziców i uczniów ze specjalistami zajmującymi się tego typu uzależnieniami
 Uczniowie klas
I – VII
 
- wychowawca oddziału
- nauczyciele przedmiotów
- pedagog i psycholog szkoły
- nauczyciel biblioteki
- dyrekcja szkoły
IX – VI
2017/2018
8.
Ograniczenie i/lub całkowite wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocowych, realizowanych przy użyciu nowej technologii komunikacyjnej na terenie szkoły bądź poza nią.
- współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów w celu wyeliminowania zachowań przemocowych,
- opracowanie i upowszechnianie materiałów o zjawisku cyberprzemocy, jego formach, prawnych konsekwencjach popełnienia czynu oraz sposobów reagowania w przypadku znalezienia się w takiej sytuacji,
- promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu,
- uświadomienie uczniom znaczenia nowych mediów oraz zagrożeń, jakie są z nim związane,
- zwiększanie wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, prewencji oraz reagowania w przypadku pojawienia się zagrożenia,
- zaangażowanie uczniów w projekty, w tym także w projekty pozaszkolne, o tematyce przeciwdziałaniu cyberprzemocy oraz uzależnieniu od korzystania z nowych mediów,
 
 Uczniowie klas
I – VII
 
- wychowawca oddziału
- nauczyciele przedmiotów
- pedagog i psycholog szkoły
- dyrekcja szkoły
IX – VI
2017/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony