ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 14:05:59 przez Izabela Sańko

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
                                                         Nr 3/2014                                                                                                 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
                                                        Im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
 
 
 
 
 
Jednolity rzeczowy wykaz akt
 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W porozumieniu:
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU
 
0
ZARZĄDZANIE
 
00
Gremia kolegialne
 
01
Organizacja
 
02
Zbiory aktów normatywnych, legislacja i obsługa prawna
 
03
Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość i analizy
 
04
Informatyzacja
 
05
Skargi, wnioski, petycje, postulaty, inicjatywy i interpelacje
 
06
Reprezentacja i promowanie
 
07
Współdziałanie z innymi podmiotami
 
08
Programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej
 
09
Kontrole, audyt, szacowanie ryzyka
1
SPRAWY KADROWE
 
10
Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
 
11
Nawiązywanie, przebieg i rozwiązywanie stosunku pracy oraz innych form zatrudnienia
 
12
Ewidencja osobowa
 
13
Bezpieczeństwo i higiena pracy
 
14
Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych (w tym nauczycieli)
 
15
Dyscyplina pracy
 
16
Sprawy socjalno-bytowe pracowników
 
17
Ubezpieczenia osobowe i opieka zdrowotna
2
ADMINISTROWANIE ŚRODKAMI RZECZOWYMI
 
20
Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw administracyjnych
 
21
Inwestycje i remonty
 
22
Administrowanie i eksploatowanie obiektów
 
23
Gospodarka materiałowa
 
24
Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna
 
25
Ochrona obiektów i mienia oraz sprawy obronne
 
26
Zamówienia publiczne
3
FINANSE I OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA
 
30
Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw finansowo-księgowych
 
31
Planowanie i realizacja budżetu
 
32
Rachunkowość, księgowość i obsługa kasowa
 
33
Obsługa finansowa funduszy i środków specjalnych
 
34
Opłaty i ustalanie cen
 
35
Inwentaryzacja
 
36
Dyscyplina finansowa
4
NAUCZANIE I WYCHOWANIE
 
40
Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące nauczania i wychowania oraz pracy dydaktycznej
 
41
Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 
42
Realizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 
43
Uczniowie i wychowankowie
 
44
Poradnia pedagogiczno-psychologiczna (psycholog / pedagog szkolny)
5
ŚRODKI NAUCZANIA ORAZ BAZA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
 
50
Pomoce naukowe
 
51
Biblioteka szkolna
 
52
Pracownie szkolne
6
ŻYCIE SZKOLNE LUB PLACÓWKI
 
60
Gazetka szkolna
 
61
Akcje i imprezy szkolne
 
62
Uroczystości szkolne i rocznicowe
 
63
Kroniki i monografie
 
 
Symbole klasyfikacyjne
Hasło klasyfikacyjne
Oznaczenie kategorii archiwalnej
Uszczegółowienie hasła klasyfikacyjnego
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
0
 
 
 
ZARZĄDZANIE
 
 
 
00
 
 
Gremia kolegialne
 
 
 
 
000
 
Rada Szkoły
BE25
 
 
 
001
 
Rada Pedagogiczna
BE25
 
 
 
002
 
Rada Rodziców
BE25
 
 
 
003
 
Samorząd uczniowski
BE25
 
 
 
004
 
Własne komisje i zespoły (stałe i doraźne)
B25
 
 
 
005
 
Udział w obcych gremiach kolegialnych
B25
w tym w posiedzeniach organów jednostek nadrzędnych lub nadzorujących
 
 
006
 
Narady (zebrania) pracowników
B25
inne niż gremia wymienione w klasach 000-003
 
01
 
 
Organizacja
 
 
 
 
010
 
Organizacja organów i jednostek nadrzędnych oraz współdziałających
B10
m.in. statuty, regulaminy, schematy organizacyjne jednostek nadrzędnych
 
 
011
 
Organizacja własnej jednostki
B25
dot. m.in. aktów założycielskich, statutów, regulaminów organizacyjnych, zmian organizacyjnych, tworzenia i likwidacji, łączenia, rejestracji i odpisów z rejestrów nadanie numeru NIP, REGON, itp. oraz wszelkiej korespondencji w ww. sprawach
 
 
012
 
Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów i podpisy elektroniczne
B10
w tym ich rejestry, bankowe karty wzoru podpisu
 
 
013
 
Ochrona i udostępnianie informacji ustawowo chronionych oraz informacji publicznej
 
 
 
 
 
0130
Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony i udostępniania informacji ustawowo chronionych oraz informacji publicznej
B25
 
 
 
 
0131
Ochrona informacji niejawnych
B10
 
 
 
 
0132
Ochrona danych osobowych
B10
 
 
 
 
0133
Udostępnianie informacji
B10
w tym informacji publicznej oraz obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej
 
 
014
 
Obsługa kancelaryjna
 
 
 
 
 
0140
Przepisy kancelaryjne i archiwalne oraz wyjaśnienia i poradnictwo
B25
w tym instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt, itp. oraz korespondencja w ww. sprawach
 
 
 
0141
Środki do rejestrowania i kontroli obiegu dokumentacji
B5
w tym pomocniczy rejestr korespondencji, książka pocztowa, rejestry przesyłek, itp.
 
 
 
0142
Opracowanie oraz wdrażanie wzorów formularzy oraz ich wykazy
B25
 
 
 
 
0143
Ewidencja druków szkolnych (ścisłego zarachowania)
B10
przy czym zamówienia i realizacja zamówień przy klasie 230
 
 
 
0144
Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich wzory odciskowe
B25
przy czym zamówienia i realizacja zamówień przy klasie 230
 
 
 
0145
Prenumerata czasopism i innych publikacji
B5
nie prowadzona przez bibliotekę placówki, zob. klasa 512
 
 
 
0146
Przekazywanie dokumentacji w związku ze zmianami organizacyjnymi i kompetencyjnymi
B25
 
 
 
015
 
Składnica akt
 
przy czym przepisy kancelaryjne i archiwalne klasyfikowane są przy klasie 0140
 
 
 
0150
Ewidencja dokumentacji przechowywanej w składnicy akt
B25
przy czym sposób prowadzenia ewidencji uregulowano w instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
 
 
 
0151
Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego
B25
 
 
 
 
0152
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
B25
w tym korespondencja, protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej, spisy dokumentacji przekazywanej na makulaturę, protokoły potwierdzające zniszczenie dokumentacji
 
 
 
0153
Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji w składnicy akt
B5
w tym zezwolenia, karty lub księgi (rejestry) udostępniania i wypożyczania akt
 
 
 
0154
Profilaktyka i konserwacja dokumentacji w składnicy akt
B10
 
 
02
 
 
Zbiory aktów normatywnych, legislacja i obsługa prawna
 
 
 
 
020
 
Zbiór aktów normatywnych władz i organów nadrzędnych i innych
B10
okres przechowywania liczy się od daty utraty mocy prawnej aktu
 
 
021
 
Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki
B25
komplet podpisanych zarządzeń, poleceń służbowych, komunikatów, instrukcji, pism okólnych oraz ich rejestry.
Każdy rodzaj aktów normatywnych można grupować oddzielnie na każdy rok kalendarzowy.
Założenie i prowadzenie sprawy w związku z przygotowywaniem danego aktu następuje we właściwych klasach wykazu akt odpowiadających merytorycznie zakresowi danego aktu.       
 
 
022
 
Zbiór umów
B10
jeżeli jest potrzeba jego prowadzenia;
komplet podpisanych umów wraz z ich rejestrami.
Materiały źródłowe wraz z jednym egzemplarzem umowy przechowuje się i rejestruje w odpowiedniej klasie zgodnie z wykazem akt w komórce organizacyjnej, która umowę przygotowała
 
 
023
 
Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych
      B25
w tym opiniowanie projektów uchwał czy zarządzeń organów nadrzędnych
 
 
024
 
Opinie prawne na potrzeby własnej jednostki
B10
opiniowanie projektów aktów prawnych i projektów umów zawieranych przez własną jednostkę. Drugie egzemplarze odkłada się do akt sprawy, której dotyczą
 
 
025
 
Sprawy sądowe i sprawy w postępowaniu administracyjnym
B10
okres przechowywania liczy się od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub umorzenia sprawy
 
03
 
 
Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość i analizy
 
z wyjątkiem tych dotyczących zagadnień ujętych w klasie 3 i 4
 
 
030
 
Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne dotyczące sposobu opracowania strategii, programów, planów, sprawozdań i analiz
B25
 
 
 
031
 
Strategie, programy, plany i sprawozdania z innych podmiotów
B5
przesyłane do wiadomości lub wykorzystania
 
 
032
 
Strategie, programy, plany i sprawozdania własnej jednostki
B25
jeżeli te dokumenty mają charakter cząstkowy i mieszczą się co do zakresu i rodzaju danych w danych zawartych w dokumentach o większym zakresie czasowym, to można akta spraw w zakresie opracowania tych dokumentów o charakterze cząstkowym zakwalifikować do kategorii B5
 
 
033
 
Sprawozdawczość statystyczna
B25
jeżeli sprawozdania cząstkowe w danym roku są zgodne co do zakresu i rodzaju danych ze sprawozdaniami o większym zakresie czasowym, to można akta spraw w zakresie sprawozdawczości cząstkowej zakwalifikować do kategorii B5
 
 
034
 
Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja
B25
własne oraz sporządzane jako odpowiedzi na ankiety
 
 
035
 
Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów
B25
inne niż w klasie 034; np. dla organu nadrzędnego, wojewody, itp.
 
04
 
 
Informatyzacja
 
zakup i eksploatacja komputerów i infrastruktury – w klasie 230
 
 
040
 
Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu informatyzacji
B25
w tym Polityka Bezpieczeństwa Informatycznego
 
 
041
 
Projektowanie, homologacje, wdrażanie i eksploatacja oprogramowania i systemów teleinformatycznych
B10
w tym sprawy bezpieczeństwa systemów;
przy czym akta spraw dotyczących wszelkiego rodzaju instrukcji kwalifikowane są do kategorii  B25  i mogą być wyodrębnione do osobnej teczki
 
 
042
 
Licencje na oprogramowanie i systemy teleinformatyczne
B10
 
 
 
043
 
Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
B10
okres przechowywania liczy się od daty utraty uprawnień dostępu
 
 
044
 
Projektowanie i eksploatacja stron internetowych
B10
 
 
05
 
 
Skargi, wnioski, petycje, postulaty, inicjatywy i interpelacje
 
 
 
 
050
 
Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne dotyczące skarg, wniosków, petycji, postulatów, inicjatyw i interpelacji
B25
 
 
 
051
 
Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio
B25
w tym ich rejestr
 
 
052
 
Skargi i wnioski przekazywane do załatwienia według właściwości
B5
 
 
 
053
 
Petycje, postulaty i inicjatywy obywatelskie
B25
 
 
 
054
 
Interpelacje i zapytania
BE25
w tym posłów, senatorów, radnych
 
 
055
 
Sprawy odesłane do załatwienia innym podmiotom
B2
dotyczy spraw, które nie mieszczą się w zadaniach własnej jednostki, a zostały do niej skierowane przez pomyłkę lub ze względu na brak wiedzy wnioskodawcy
 
06
 
 
Reprezentacja i promowanie
 
 
 
 
060
 
Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne w zakresie reprezentacji i promowania działalności
B25
 
 
 
061
 
Patronaty
B25
 
 
 
062
 
Kontakty ze środkami publicznego przekazu
 
 
 
 
 
0620
Informacje własne dla środków publicznego przekazu, odpowiedzi na informacje medialne, konferencje i wywiady
B25
 
 
 
 
0621
Monitoring środków publicznego przekazu
B25
w tym tzw. wycinki prasowe
 
 
063
 
Promocja i reklama działalności własnej jednostki
B25
w tym udział w targach, wystawach oraz materiały promocyjne i reklamowe
 
 
064
 
Własne wydawnictwa oraz udział w obcych wydawnictwach
B25
 
 
 
065
 
Techniczne wykonanie materiałów promocyjnych i wydawnictw oraz ich rozpowszechnianie
B5
 
 
 
066
 
Zbiór zaproszeń, życzeń, podziękowań, kondolencji
B5
inne niż wchodzące w akta spraw
 
 
067
 
Badanie satysfakcji klienta
B10
 
 
07
 
 
Współdziałanie z innymi podmiotami
 
w kraju i za granicą
 
 
070
 
Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne dotyczące współdziałania z innymi podmiotami
B25
 
 
 
071
 
Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania z innymi podmiotami na gruncie krajowym
B25
przy czym zbiór umów i porozumień przy klasie 073
 
 
072
 
Kontakty z podmiotami zagranicznymi
 
 
 
 
 
0720
Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania z innymi podmiotami zagranicznymi