ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-07-12 12:24:37 przez Izabela Sańko

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, informuję, że:
 
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim, z siedzibą
  przy ul. Moniuszki 30 , 66 – 600 Krosno Odrzańskie,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane kontaktowe inspektora: Dorota Kruszyńska ( ),
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkołylub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
Podstawa prawna:
 • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
oraz:
 • kodeks postępowania administracyjnego;
 • prawo oświatowe;
 • ustawa o finansowaniu oświaty;
 • kodeks cywilny;
 • ustawa o pomocy społecznej;
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub osoby przez nie upoważnione,
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, dane przechowywane są do momentu ustania celu przetwarzania lub cofnięcia wyrażonej gody,
 3. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia wyrażonej zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody),
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne pod rygorem ich ustalenia przez administratora we własnym zakresie,
 6. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z pracownikiem merytorycznym lub inspektorem ochrony danych.
 
« powrót do poprzedniej strony