ˆ

Zamówienia publiczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

USŁUGA KATERINGOWA - OBIADY JEDNODANIOWE DLA UCZNIÓW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Krosno Odrzańskie, dnia: 20.12.2022r. 
NASZ ZNAK: SP2..2.26.6.2022
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
W KROSNIE ODRZAŃSKIM

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Usługa cateringowa – obiady jednodaniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Moniuszki 30.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego - Usługa dostarczania obiadów jednodaniowych  dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Moniuszki 30
2. Usługa obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do stołówki szkolnej  obiadów jednodaniowych wraz z napojami dla maksymalnie 110 uczniów dziennie, przez pięć dni w tygodniu .
W tym:
- dwa razy zupę z wkładką mięsną ,
- trzy razy drugie danie, z tym że jedno drugie danie może być daniem bezmięsnym.
3. Minimalne wymagania dotyczące składników i potraw dla przygotowywanych posiłków:
    a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi warunków przygotowywania i jakości posiłków dla tej grupy wiekowej ( 7-15 lat) oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego.
b) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług żywienia wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych , zgodnie z normami HACCP.
c) Prowadzący żywienie jest zobowiązany do przestrzegania norm żywienia ilościowego i jakościowego zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. o wartości energetycznej 600 kcal/ posiłek dla ucznia
Obiad (drugie danie)
a. drugie dania – nie mniej niż 380 gram tj.: kasza/ryż/makaron/ziemniaki -180 g, mięso/ryba -100 g, surówka - 100 g
- co najmniej raz w tygodniu ryż lub kasza,
- do każdego posiłku surówka,
- co najmniej dwa razy w tygodniu posiłek mięsny.
b. napoje: kompot lub woda z sokiem
c. zupa
 zupa z wkładką mięsną  – nie mniej niż 300 ml
 Wyklucza się posiłki na bazie Fast foods. 
Oferta powinna obejmować własny zestaw sztućców, talerzy, kubków i szklanek (nie jednorazowy).
 1. Wymagany termin realizacji:
Od 2 stycznia 2023r.  do 22 czerwca  2023 r.
 
 1. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium/ami – cena – 90%, możliwość dostarczenia  ciepłego posiłku na czas  -10 %
 
Cena  powinna zawierać:
 1. wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
 3. cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 
- formularz oferty według załączonego wzoru.
 
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 
Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:**
 
Oferty wg załączonego wzoru należy złożyć/przesłać**  w terminie do dnia:  28 grudnia 2022r. (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na adres Zamawiającego.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego,
 ul Moniuszki 30,
66-600 Krosno Odrzańskie
e-mail:  ; fax: 683835243
 
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko, tel: 510 375 844, e-mail:
 
 1. Czas związania z ofertą: 10  dni od chwili otwarcia.
 
 1. Załączniki:*
 • Formularz ofertowy
 • Wzór umowy
 • RODO
 
                                                                                                                           
(*) niepotrzebne wykreślić
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 
Załącznik Nr 7
do Regulaminu
                                   
 
 
 
SZKOŁA PPDSTAWOWA NR 2
IM. JANA KILIŃSKIEGO
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
UL. MONIUSZKI 30
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
Krosno Odrzańskie, dnia 28.12.2022r.
           
 
Nr sprawy: SP2.2.26.6.2022
 
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
 
 
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego 8/21 z dnia 7 kwietnia 2021.r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto w  
w jednostkach oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Krosno Odrzańskie, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia:
Usługa cateringowa – obiady jednodaniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Moniuszki 30.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
 
ZPH „HALINA” – HALINA ŚWIADEK
UL. SIENKIEWICZA 5
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
W toku prowadzonego postępowania wpłynęło do Zamawiającego 1 oferta.
  
 • Cena najniższej oferty brutto: 10  zł za jeden obiad
 • Cena najwyższej oferty brutto: 10 zł za jeden obiad
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-21 07:42:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-21 09:04:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-29 08:55:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 
Krosno Odrzańskie, dnia: 20.05.2022r.
Nr sprawy: SP2.2.26.2.2022
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 
Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
 „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne objęte niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne do wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane, objęte gwarancją producenta. Oferowane pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać odpowiednie certyfikaty CE, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wyposażenia o jednostkowej wartości powyżej 500zł brutto musi posiadać co najmniej 12 miesięczną gwarancję oraz instrukcję obsługi w języku polskim( niekoniecznie papierową) .
 1. Wymagany termin realizacji:
31 czerwca 2022r.
 
 1. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium/ami:
 1. cena – 100 -  %
 
 
Oferta powinna zawierać:
 • wartość zakupu i dostawy  określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT lub informację o braku podatku VAT,
 • …………………………………………………………..
 
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 
 • formularz oferty według załączonego wzoru;
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim.
3. Oferta złożona przez wykonawcę powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 2),
- wypełnione formularze specyfikacji cenowej (załącznik nr 3 i załącznik nr 4).
- klauzula Rodo ( załącznik nr 4)
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą warunki:
 
 1. Oświadczenia lub dokumenty wymagane od Wykonawców na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu:
 
 • oświadczenie
 • klauzula RODO
 
 1. Termin i sposób składania ofert:*
1)   Wykonawca składa Ofertę na podstawie załącznika nr 1  do Zapytania Ofertowego
( Formularza Ofertowego) oraz szczegółowym wykazem artykułów.
2)   Ofertę  (wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy) należy składać do dnia   
     27.05.2022 r.
3)   Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby poprzez zamawiającego, osobiście, droga elektroniczną na adres;
   
4)   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postepowaniu.
5)   Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 
 1. Dla postępowań prowadzonych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej:
 
 1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia: 27 maja 2022r. godzina 14.00  na adres:
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
UL. MONIUSZKI 30
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
lub drogą elektroniczną na adres:
 
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
 
OFERTA NA:
„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
 
 1. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
UL. MONIUSZKI 30
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
 
 1. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: IZABELA SAŃKO, tel: 510375844,
  e-mail:
 2. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi 27 maja 2022r., o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kilińskiego , ul. Moniuszki  30
 
 1. Czas związania z ofertą: 10 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Inne informacje:
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail:
 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia  wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, tą równoważność Zamawiającemu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
 5. Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
 1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
 2. nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.
 
 1. Klauzula RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor placówki z siedzibą
w Krośnie Odrzańskim ul. Moniuszki 30 . Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail:   lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy na realizacje zadania pn.:
„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa), prawo do usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa). Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik do zaproszenia.
 
 1. Załączniki:*
 
 • Projekt umowy
 • Formularz ofertowy
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO;
 • Oświadczenie
 • Formularz ofertowy (do wypełnienia)
 • Formularz specyfikacji cenowej. 
 
                                                                                                                           
 (*) wybrać odpowiednio
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-20 13:25:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-20 13:27:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-30 12:42:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”

ZAPYTANIE OFERTOWE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”

 
 „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
 
 
Załącznik Nr 4
do Regulaminu
 
 
 
 
 
Krosno Odrzańskie, dnia: 21.12.2021r.
Nr sprawy: SP2.2.26.2.2021
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 
Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
 „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne objęte niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne do wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane, objęte gwarancją producenta. Oferowane pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać odpowiednie certyfikaty CE, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wyposażenia o jednostkowej wartości powyżej 500zł brutto musi posiadać co najmniej 12 miesięczną gwarancję oraz instrukcję obsługi w języku polskim( niekoniecznie papierową) .
 1. Wymagany termin realizacji:
30 czerwca 2022r.
 
 1. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium/ami:
 1. cena – 100 -  %
 
 
Oferta powinna zawierać:
 • wartość zakupu i dostawy  określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT lub informację o braku podatku VAT,
 • …………………………………………………………..
 
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 
 • formularz oferty według załączonego wzoru;
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim.
3. Oferta złożona przez wykonawcę powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 2),
- wypełnione formularze specyfikacji cenowej (załącznik nr 3 i załącznik nr 4).
- klauzula Rodo ( załącznik nr 4)
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą warunki:
 
 1. Oświadczenia lub dokumenty wymagane od Wykonawców na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu:
 
 • oświadczenie
 • klauzula RODO
 
 1. Termin i sposób składania ofert:*
1)   Wykonawca składa Ofertę na podstawie załącznika nr 1  do Zapytania Ofertowego
( Formularza Ofertowego) oraz szczegółowym wykazem artykułów.
2)   Ofertę  (wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy) należy składać do dnia   
     27.12.2021 r.
3)   Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby poprzez zamawiającego, osobiście, droga elektroniczną na adres;
   
4)   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postepowaniu.
5)   Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 
 1. Dla postępowań prowadzonych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej:
 
 1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia: 27 grudnia 2021r. godzina 15.00  na adres:
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
UL. MONIUSZKI 30
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
lub drogą elektroniczną na adres:
 
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
 
OFERTA NA:
„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
 
 1. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
UL. MONIUSZKI 30
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
 
 1. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: IZABELA SAŃKO, tel: 510375844, e-mail:
 2. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi 28 grudnia 2021r., o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kilińskiego , ul. Moniuszki  30
 
 1. Czas związania z ofertą: 10 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Inne informacje:
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail:
 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia  wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, tą równoważność Zamawiającemu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
 5. Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
 1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
 2. nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.
 
 1. Klauzula RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor placówki z siedzibą
w Krośnie Odrzańskim ul. Moniuszki 30 . Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail:  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy na realizacje zadania pn.:
„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa), prawo do usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa). Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik do zaproszenia.
 
 1. Załączniki:*
 
 • Projekt umowy
 • Formularz ofertowy
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO;
 • Oświadczenie
 • Formularz ofertowy (do wypełnienia)
 • Formularz specyfikacji cenowej. 
 
                                                                                                                           
 (*) wybrać odpowiednio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Umowy
 
 
zawarta w dniu ……………. roku w Krośnie Odrzańskim, pomiędzy:
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1   
66-600 Krosno Odrzańskie
Odbiorca:   
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego
ul. Moniuszki 30
66-600 Krosno Odrzańskie  reprezentowaną przez:
Izabelę Sańko - dyrektora szkoły, działającą na podstawie  pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego nr…..,przy kontrasygnacie  głównego specjalisty Danuty Czarnoty na podstawie upoważnienia nr……. zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym
a
…………………………………… zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
 
§ 1
Definicje
 
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:
 1. Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie Umowy i w związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną część;
 2. Przedmiot umowy - oznacza poszczególne pozycje asortymentowe oraz inne czynności objęte zamówieniem określone w § 2 umowy zlecone przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy;
 3. Sprzęt – oznacza dostarczony przedmiot umowy, spełniający co najmniej parametry określone
  w załączniku nr 1 do umowy,
 4. Wada - cecha zmniejszająca wartość, lub użyteczność przedmiotu umowy, lub jego części,
  ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności, lub przeznaczenia, lub zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa;
 5. Oferta - rozumie się przez to zestaw treści dokumentów, oświadczeń, złożonych - zgodnie
  z warunkami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu- przez Wykonawcę;
 6. dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt (dni ustawowo wolnych od pracy). Dzień roboczy rozpoczyna się o godz. 7:00, a kończy o godzinie 15:00.
 
§ 2
Przedmiot umowy
 
 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości  przez Wykonawcę,  na rzecz Zamawiającego , zgodnie ze specyfikacją zawartą  w zapytaniu ofertowym stanowiącym załączniku nr 1 do umowy oraz szczegółowym wykazie artykułów.
 2. Strony ustalają, że Wykonawca dostarczy sprzęt stanowiący przedmiot umowy w terminie do 31.12.2021 r.
 3. Kupujący dopuszcza zmianę modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, że zmiana nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy dany model został wycofany z dystrybucji i nie jest już dostępny na rynku. Produkt równoważny będzie o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub lepszy za cenę ustaloną w niniejszej umowie. 
 4. Sprzedawca oświadcza, że dostarczone Produkty zostaną oznaczone znakiem CE lub certyfikatem, o ile wymagają tego przepisy stosownych Dyrektyw Nowego Podejścia lub innych aktów prawnych.
 
 
§ 3
Warunki realizacji i zobowiązania stron
 
 1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz posiada deklarację CE.
 2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami technicznymi, a także osobami niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca dostarczy sprzęt we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do siedziby Odbiorcy : 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Moniuszki 30 i dokona jego rozładunku. Wykonawca powiadomi telefonicznie lub emailem Zamawiającego o planowanym terminie dostawy i realizacji przedmiotu umowy z co najmniej 24 – godzinnym wyprzedzeniem -  email:
 4. Zamawiający w dniu dostawy dokona sprawdzenia zgodności dostarczonego sprzętu z § 2 ust. 1 oraz załącznikiem nr 3 oferty.
 5. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz obowiązującymi przepisami.
 
 
§ 4
Odbiór przedmiotu umowy
 
 1. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony będzie protokołem odbioru bez uwag podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru po wykonaniu przedmiotu umowy tj.: dostawie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją wyszczególnionym
  w § 2 ust. 1 umowy.
 2. Odbiór zostanie dokonany przez dyrektora szkoły po całkowitym zakończeniu wszystkich czynności składających się na przedmiot umowy.
 3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy, w tym także braki ilościowe, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę i wyznaczy termin ponownego odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad w terminie 1 dnia roboczego licząc od daty powiadomienia, z zastrzeżeniem, że po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z treścią § 7 a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia w tym przypadku kary umownej, o której mowa w § 8 umowy.
 
 
 
§ 5
Wynagrodzenie i sposób rozliczenia
 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto: …………………. (słownie: ……………………………. zł/100), w tym VAT (23%), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
 2. Wartość brutto wymieniona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty zakupu, transportu, opakowania, rozładunku, skonfigurowania.
 3. Strony postanawiają, że zapłata ceny, określonej w ust. 1 nastąpi po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu niniejszej umowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez uwag.
 4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół odbioru bez uwag.
 
 
 1. Faktura winna zawierać następujące informacje:
 1. Nabywca: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE ,
UL. PARKOWA 1
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
NIP 926 10 00 601
 1. Odbiorca: 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
UL. MONIUSZKI 30
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 1. Zapłata należności nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,
  w terminie do 14 dni pod warunkiem otrzymania poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury, zawierającej pozycje wyszczególnione § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od Wykonawcy nieczytelnej lub niekompletnej faktury. Będzie to skutkować przesunięciem terminu płatności o okres przedłożenia Zamawiającemu czytelnie i poprawnie sporządzonego dokumentu.
 2. Faktura zawiera numer umowy, na podstawie której następuje zapłata wynagrodzenia.
 3. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 
§ 6
Rękojmia, gwarancja i wykonanie zastępcze
 
 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy.
 2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres  ………… miesięcy.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od następnego dnia po dokonaniu odbioru końcowego bez uwag. 
 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie jej obowiązywania, jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło przed upływem tego okresu.
 5. Gwarancją objęte są wszystkie wady wyłączające lub ograniczające możliwość korzystania
  z przedmiotu umowy dostarczonego przez Wykonawcę, zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób zgodny z dostarczoną dokumentacją.
 6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usuwać awarię lub w przypadku braku możliwości naprawy, wymieniać wadliwy sprzęt na nowy, wolny od wad o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż wymieniany.
 7. Naprawy będą dokonywane w miejscu eksploatacji sprzętu. przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca eksploatacji sprzętu oraz koszty jego ponownej instalacji i konfiguracji pokrywa Wykonawca.
 8. Serwisant przybywa na miejsce i kontynuuje czynności serwisowe aż do momentu uzyskania pełnej funkcjonalności sprzętu lub do momentu osiągnięcia widocznej poprawy. Dopuszczalne jest zawieszenie czynności naprawczych, jeśli potrzebne są dodatkowe materiały lub informacje, ale praca zostaje wznowiona natychmiast po ich uzyskaniu.
 9. W przypadku gdy czas naprawy lub dostawy nowego sprzętu dostarczonego w ramach gwarancji miałby przekroczyć trzy dni robocze, Wykonawca niezwłocznie dostarczy, zainstaluje
  oraz skonfiguruje najpóźniej do godziny 15:30 następnego dnia roboczego po trzecim dniu od dnia,
  w którym przystąpił do akcji serwisowej sprzęt zastępczy wraz z niezbędnym oprogramowaniem
  o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż sprzęt naprawiany, spełniający wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia i umowie, z którego Zamawiający będzie korzystać do czasu zakończenia naprawy lub dostarczenia nowego sprzętu.
 10. W przypadku wystąpienia wady w dostarczonym sprzęcie zastępczym przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do naprawy i wymiany tego sprzętu.
 11. W przypadku gdy trzykrotna naprawa nie pozwoliła na usunięcie wady, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad i bezpłatnego uruchomienia
  i skonfigurowania tego sprzętu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego faksem lub na adres e-mail. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego z tytułu wymiany żadnymi dodatkowymi kosztami w tym także w przypadku wzrostu cen rynkowych danego sprzętu (lub jego elementu). Wymieniając sprzęt Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć sprzęt odpowiadający warunkom określonym w § 3 umowy oraz spełniające parametry techniczne co najmniej takie jak opisane w załączniku nr 1 do umowy.
 12. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z ust. 10, Zamawiający ma prawo:
 1. uzyskać od dowolnego podmiotu prawo do korzystania ze sprzętu zastępczego, zainstalować
  go i uruchomić na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do kar umownych i odszkodowania, których mowa odpowiednio w § 8 umowy,
 2. zlecić producentowi lub dowolnemu serwisowi posiadającemu autoryzację producenta naprawę sprzętu, na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do kar umownych
  i odszkodowania, których mowa odpowiednio w § 8 umowy,
 1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów jakie musiał ponieść Zamawiający z tytułu niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych.
 
§ 7
Odstąpienie od umowy
 1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie ustalonym w § 2 ust. 2, bez wyznaczania terminu dodatkowego.
 2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniem niniejszej Umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w określonym przez niego terminie zmiana sposobu ich wykonywania lub Wykonawca nie usunie skutków ewentualnych naruszeń wywołanych nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy – w terminie 15 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy.
 3. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
 
§ 8
Kary umowne
 
 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.
 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego
  w § 5 ust. 1;
 2. w przypadku zwłoki w terminie wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,2%całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego  w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
 3. w przypadku niepodjęcia czynności naprawy, w terminach określonych w § 6 ust. 7 – w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
 1. Należności wskazane w ust. 2 podlegają kumulacji w przypadku wystąpienia wymienionych w nich zdarzeń, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych określonych w ust. 2 pkt 1) i 2) nie może przekroczyć wartości 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1.
 2. W przypadku gdyby kary umowne określone w ust. 1 nie pokryły całej szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
  na zasadach ogólnych.
 3. W przypadku zwłoki w terminie zapłaty należności wynikającej z faktury, o którym mowa w § 5 ust. 7, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia
  po upływie terminu zapłaty
 4. W razie ziszczenia się przesłanki zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2, Zamawiający wezwie Wykonawcę notą obciążeniową do jej zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu wskazanym w nocie obciążeniowej, będzie mógł potrącić ją z wynagrodzenia Wykonawcy z chwilą zapłaty należności wynikającej z faktury.
 
§ 9
Zmiany umowy
 
 1. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 2. Zamawiający między innymi przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
 1. zmiana terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 2 w przypadku zaistnienia działania siły wyższej lub okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec,
 1. zmiana pozycji asortymentowej, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji przez producenta i stanie się niedostępny na rynku – Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest do zaoferowania dostępnego na rynku asortymentu, spełniającego co najmniej parametry techniczne określone w załączniku nr 1 do umowy - zmiana nie może powodować zmiany wysokości ceny określonej w § 5 ust. 1 umowy.
 1. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany
  a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
 
§ 10
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę dostawy oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 2. Spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy, strony rozstrzygają na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia podlegać będą rozpatrywaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
 4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi, kierowana na adresy wskazane w niniejszej umowie, będzie uważana za skutecznie doręczoną.
 5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3  - specyfikacja
 
 
ZAMAWIAJACY                                                                                   WYKONAWCA
 
 
 
…………………………                                                  ……………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
           
................................................
                                                                               (miejscowość, data)
 …..……………………………………………
           (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)
tel.........................fax............................
ul...........................................................
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM.JANA KILIŃSKIEGO
UL. MONIUSZKI 30
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
        „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* stanowiącej przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu, za kwotę w wysokości:
netto................................zł , (słownie: ........................................................................................
....................................................................................................................................................),
podatek VAT ..................%, tj................................zł, (słownie: ..………................................
………………………………………………………………………………..………………...………)
brutto:.............................zł, (słownie:....................................................................................
……….………………………………………………………………………………………….…………
 1. Termin realizacji: ..................................................r.
 2. Oświadczam, że zebrałem/am wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty
  i podpisania umowy. 
 3. Wymaganymi załącznikami do oferty są:(*)
 • …………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………...
* niepotrzebne skreślić
 
                                                                                                 …………………………………….
                                                                                                            (data, podpis i pieczęć Wykonawcy)
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim, NIP: 926 15 54 877, reprezentowana przez Dyrektora placówki;
 • Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych e-mail: .
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące
  o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Gminą Krosno Odrzańskie. 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie, przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty co będzie wiązało się
  z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   
 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zaproszenia do składania ofert ani zmianą postanowień umowy
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
 
 
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
 
                Składając ofertę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
na zakup i dostawę  wyposażenia informatyczno -  technicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14  im. Adama Mickiewicza w Opolu,  oświadczam (oświadczamy),
że spełniam (spełniamy) warunki udziału w postępowaniu.
 
 
 
 
……………………………………………………                                        …………………………………………………
    (miejscowość i data)                                                                                      (podpis i pieczęć upoważnionego
                                                                                                                                Przedstawiciela Wykonawcy)
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAŁĄCZNIKU INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-21 14:34:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-21 14:37:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-28 14:59:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2016 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”

Akapit nr 1 - brak tytułu

 „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
Krosno Odrzańskie, dnia: 9.12.2021r.
Nr sprawy: SP2.2.26.2.2021
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 
Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
 „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne objęte niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne do wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane, objęte gwarancją producenta. Oferowane pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać odpowiednie certyfikaty CE, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wyposażenia o jednostkowej wartości powyżej 500zł brutto musi posiadać co najmniej 12 miesięczną gwarancję oraz instrukcję obsługi w języku polskim( niekoniecznie papierową) .
 1. Wymagany termin realizacji:
30 czerwca 2022r.
 
 1. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium/ami:
 1. cena – 100 -  %
 
 
Oferta powinna zawierać:
 • wartość zakupu i dostawy  określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT lub informację o braku podatku VAT,
 • …………………………………………………………..
 
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 
 • formularz oferty według załączonego wzoru;
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim.
3. Oferta złożona przez wykonawcę powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 2),
- wypełnione formularze specyfikacji cenowej (załącznik nr 3 ).
- klauzula Rodo ( załącznik nr 4)
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą warunki:
 
 1. Oświadczenia lub dokumenty wymagane od Wykonawców na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu:
 
 • oświadczenie
 • klauzula RODO
 
 1. Termin i sposób składania ofert:*
1)   Wykonawca składa Ofertę na podstawie załącznika nr 1  do Zapytania Ofertowego
( Formularza Ofertowego) oraz szczegółowym wykazem artykułów.
2)   Ofertę  (wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy) należy składać do dnia   
     16.12.2021 r.
3)   Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby poprzez zamawiającego, osobiście, droga elektroniczną na adres;
   
4)   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postepowaniu.
5)   Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 
 1. Dla postępowań prowadzonych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej:
 
 1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia: 16 grudnia 2021r. godzina 15.00  na adres:
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
UL. MONIUSZKI 30
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
lub drogą elektroniczną na adres:
 
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
 
OFERTA NA:
„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
 
 1. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
UL. MONIUSZKI 30
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
 
 1. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: IZABELA SAŃKO, tel: 510375844, e-mail:
 2. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi 17 grudnia 2021r., o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kilińskiego , ul. Moniuszki  30
 
 1. Czas związania z ofertą: 10 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Inne informacje:
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail:
 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia  wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, tą równoważność Zamawiającemu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
 5. Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
 1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
 2. nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.
 
 1. Klauzula RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor placówki z siedzibą
w Krośnie Odrzańskim ul. Moniuszki 30 . Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail:   lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy na realizacje zadania pn.:
„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa), prawo do usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa). Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik do zaproszenia.
 
 1. Załączniki:*
 
 • Projekt umowy
 • Formularz ofertowy
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO;
 • Oświadczenie
 • Formularz ofertowy (do wypełnienia)
 • Formularz specyfikacji cenowej. 
 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 
                                    Krosno Odrzańskie, dnia 22.12.2021r.
           
 
Nr sprawy: SP2.2.26.2.2021
 
 
 
 
 
 
ogłoszenie o unieważnieniu
 
 
 
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego Nr 8/21 z dnia 7 kwietnia 2021r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 złotych 
w jednostkach oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Krosno Odrzańskie, Zamawiający Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim informuje
o unieważnieniu postępowania na wykonanie zamówienia:
 
ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW , WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
 
 
 
Uzasadnienie*:
 
 1. Na ogłoszone postępowanie nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta,
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki , które Zamawiający przeznaczył na ten cel,
 3. Zamawiający nie otrzymał wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej,
 4. …………………………………………………………………………………………………………….
(inne)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-21 10:40:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-21 10:46:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-21 10:46:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2003 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE - UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Krosno Odrzańskie, 12.11.2019r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.6.2019
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący UDROŻNIENIA PRZWODÓW KOMINOWYCH I WYMIANY KRATEK WENTYLACYJNYCH  w  Szkole Podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 20 grudnia 2019r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy ( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I WYMIANE KRATEK WENTYLACYJNYCH
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 20 listopada 2019r. do godziny 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim, lub przesłać poczta.
Oferty zostaną otwarte w dniu 20  listopada o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)
      ZAŁĄCZNIK 1
                                               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA BRUTTO
OPIS
1
WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH
42 szt
 
Wymiana kratek wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 2
2
UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH
57 SZT
 
Udrożnienie wszystkich przewodów kominowych w pomieszczeniach znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 2
3
WYKUCIE DODATKOWEGO OTWORU W CELU UDROŻNIENIA PRZEWODU KOMINOWEGO
1 szt
 
Wykucie w razie konieczności dodatkowych otworów celem udrożnienia przewodów kominowych, wraz z obróbką tego otworu – cena za 1 dodatkowy otwór.
RAZEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK 2
FORMULARZ OFERTOWY
 
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
VAT%
CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO
WARTOŚĆ BRUTTO
1
WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH
42 szt
 
 
 
 
2
UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH
57 SZT
 
 
 
 
3
WYKUCIE DODATKOWEGO OTWORU W CELU UDROŻNIENIA PRZEWODU KOMINOWEGO
1 szt
 
 
 
 
RAZEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-12 14:06:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Radzicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-12 14:07:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Radzicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-12 14:08:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY REMONT SAL LEKCYJNYCH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - REMONT SAL LEKCYJNYCH

Krosno Odrzańskie, 08.11.2019r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.5.2019
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący REMONTU SAL LEKCYJNYCH w  Szkole Podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 15 grudnia 2019r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2019r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy ( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA REMONT SAL LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 15  listopada o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)
      ZAŁĄCZNIK 1
                                               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA BRUTTO
OPIS
1
Zabezpieczenie podłóg, okien,  sufitów i oświetlenia przed zniszczeniem
10 okien o łącznej powierzchni 47m2
Podłoga o powierzchni łącznej 117 m2
 
Sale przeznaczone do remontu mają już położone nowe tynki na sufitach, w związku z tym należy je zabezpieczyć przez zabrudzeniem i zapyleniem. Podłogi są wykonane z wykładziny  syntetycznej, należy ją zabezpieczyć przez uszkodzeniami mechanicznymi możliwymi podczas remontu. W salach znajdują się również korytka z przewodami oraz światłowodem, które również należy odpowiednio zabezpieczyć.
2
Skucie odparzonych i odpadających elementów tynku
W zależności od potrzeb
 
Na całej powierzchni ścian we wszystkich trzech salach tynki są mocno uszkodzone, odparzone, są też liczne ubytki. Należy w tych miejscach skuć tynk, a gruz wywieźć.
3
Zagruntowanie ścian i położenie siatki , tynku oraz gładzi szpachlowej
Łączna powierzchnia ścian 270m2  
 
 Przygotowane w ten sposób ściany należy zagruntować, zabezpieczyć siatką, położyć nowy tynk  i  wyrównać ściany gładzią szpachlową.
4
Osadzenie narożników
160 m
 
We wszystkich wnękach okiennych, drzwiowych  oraz na wszystkich załamaniach ścian należy osadzić wewnętrzne i zewnętrzne narożniki.
5
Malowanie natryskowe lamperii i parapetów
Cała powierzchnia do wysokości 145 cm od podłogi
 
Lamperie do wysokości 145 cm od podłogi  należy pomalować farbą natryskową zabezpieczaną dodatkowo lakierem lub żywicą, aby były trwałe, odporne na zniszczenia mechaniczne, oraz gładkie, celem łatwiejszego utrzymania czystości.
6
Malowanie ścian kolorem ustalonym z inwestorem
Cała powierzchnia na wysokości 175 cm
 
Pozostałe ściany po wyrównaniu należy pomalować farbą przyjazną środowisku i bezpieczną dla dzieci – kolor zostanie ustalony z inwestorem.
7
Uprzątnięcie sal i wywiezienie śmieci pozostałych po remoncie
-
 
Sale po wykonaniu remontu należy uporządkować , posprzątać i przygotować do odbioru oraz wstawienia mebli szkolnych.
RAZEM
 
 
 
 
*Istotnym jest fakt, iż remont będzie wykonywany w czynnej placówce oświatowej, a co za tym idzie ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności i zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.
*Sale przeznaczone do remontu będą pojedynczo wyłączane z pracy szkoły i przygotowywane do remontu przez pracowników szkoły.
*Możliwe jest wykonywanie prac do późnych godzin wieczornych, ponieważ placówka jest czynna od godziny 6.30 do 20.00 w dni powszednie.
*W razie konieczności dokonania oględzin przed przygotowaniem oferty, zapraszamy w ww godzinach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK 2
FORMULARZ OFERTOWY
 
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
VAT%
CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO
WARTOŚĆ BRUTTO
1
Zabezpieczenie podłóg, okien,  sufitów i oświetlenia przed zniszczeniem
 
 
 
 
 
2
Skucie odparzonych i odpadających elementów tynku
 
 
 
 
 
3
Zagruntowanie ścian i położenie siatki , tynku oraz gładzi szpachlowej
 
 
 
 
 
4
Osadzenie narożników
 
 
 
 
 
5
Malowanie natryskowe lamperii i parapetów
 
 
 
 
 
6
Malowanie ścian kolorem ustalonym z inwestorem
 
 
 
 
 
7
Uprzątnięcie sal i wywiezienie śmieci pozostałych po remoncie
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
RAZEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-08 15:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Radzicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-08 15:14:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Radzicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-08 15:15:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3551 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Krosno Odrzańskie, 11. 13. 2019r.
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

Sprzedaż elementów ogrodzenia, dostawę i remont ogrodzenia
na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 2  w Krośnie Odrzańskim wybrana została oferta złożona przez firmę:
MAGAZYN CZYSTOSCI
MARLENA KOPIJ
UL. ZACISZE 20
65-775 ZIELONA GÓRA
 
W ramach w/w zapytania wpłynęły 3 oferty.
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ze względu na przyjęte kryterium – cena 100 %
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IZABELA SAŃKO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-11 09:11:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-11 09:11:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11 09:11:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3633 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAMÓWIENIE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ZAMÓWIENIE NA SRODKI CZYSTOŚCI

Krosno Odrzańskie,27.02.2019r.
 
 
         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący zakupu środków czystości .
Proszę o wypisanie i przesłanie do Sekretariatu szkoły pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faxem do dnia  8 marca  2019 roku.
Zamówienie na środki czystości zostało przygotowane na podstawie zapotrzebowania na cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że zakupów będziemy dokonywać sukcesywnie, według cen ustalonych w formularzu ofertowym i zapisanych w umowie zamawiającego ze sprzedającym, która obowiązywać będzie do końca roku 2019.
Proszę również o informację dotyczącą płatności za transport środków czystości.
 
Dane adresowe:
Tel./ fax 683835243
 
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
 
E- mail:
 
 
Opis  przedmiotu  zamówienia – ŚRODKI CZYSTOŚCI
 
 
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
WRAZ Z  ILOŚCIĄ ZAMÓWIENIA  NA ROK 2019
 
L.P.
Nazwa towaru (usługi)
 
JEDN.MIARY
Zamierzona   Ilość   zakupu
Cena
Jednostkowa
NETTO
Podatek     VAT
%
Cena
Jednostk owa
BRUTTO
Wartość
BRUTTO
1.
Zmywaki  do naczyń/10 ścierne OSKAR /pakowane po 10 szt / duże
OP.
30 op
 
 
 
 
2.
Pasta Sidolux do podłogi PCV nabł. poj. 750 ml.
SZT
60 szt
 
 
 
 
3.
Emulsja ARA  480 g eko samopołyskowa
SZT
40 szt
 
 
 
 
4.
Mydło w płynie Profes. poj.5 litrów antybakteryjne
SZT
12 szt
 
 
 
 
5.
Płyn do mycia naczyń LUDWIK  1 litr
SZT
60 szt
 
 
 
 
6.
Płyn czyszczący AJAX różne zapachy poj.1 litr
SZT
40 szt
 
 
 
 
7.
Płyn czyszczący SIDOLUX MYDŁO  MARSYLSKIE poj.1 litr
SZT
40 szt
 
 
 
 
8.
Płyn do WC  TYTAN poj.750 ml
SZT
60 szt
 
 
 
 
9.
Płyn do WC DOMESTOS  Poj.750 ml
SZT
25 szt
 
 
 
 
10.
Mleczko Ludwik do łazienek –aktywna piana(kamień ,rdza ,osady z wody i mydła) 750ml
SZT
25 szt
 
 
 
 
11.
Proszek do prania białego i kolorów duża paczka 7 kg
SZT
3 szt
 
 
 
 
12.
Płyn czyszczący DIX  spray do fugi i ceramiki poj.450 ml.
SZT
20 szt
 
 
 
 
13.
Płyn czyszczący LUDWIK do zatłuszczonych powierzchni ,pompka poj.750 ml
SZT
15 szt
 
 
 
 
14.
Papier toaletowy JAMBO duża rolka 8 domowy 190
ROLKI
360 rolek
 
 
 
 
15.
Ręczniki papierowe składane zielone 25 x 21
KART
40 kartonów
 
 
 
 
16.
Opakowanie Worków na Śmieci 60 L/50 OSKAR MOCNE
SZT
150  szt
 
 
 
 
17.
Opakowanie Worków na Śmieci 120 L/10 OSKAR MOCNE
SZT
100 szt
 
 
 
 
18.
Scierka uniwersalna z mikrowłókna średnia-pomarańczowa
SZT
30 szt.
 
 
 
 
19.
Scierka do podłogi z mikrowłókna XXL
SZT
30 szt
 
 
 
 
20.
Rękawice gumowe żółte roz.M i S po 4 pary
OPAKOWANIE
10 op.
 
 
 
 
21.
Scierka uniwersalna do podłogi  biała podłużna
SZT
40 szt
 
 
 
 
22.
Szczotki do zamiatania zwykłe bez kija
SZT
10 szt
 
 
 
 
23.
Szufelka plastikowa
SZT
10 szt
 
 
 
 
24.
Płyn do łazienek TYTAN kamień i rdza spray poj.500 ml
SZT
30 szt
 
 
 
 
25.
Płyn do mycia szyb CLIN pompka poj.500 ml
SZT
40 szt
 
 
 
 
26.
Płyn do mycia szyb WINDOWS pompka poj.500 ml
SZT
10 szt
 
 
 
 
27.
Wybielacz CLOROX lub ACE  w płynie  poj.1 Litr
SZT
20 szt
 
 
 
 
28.
Druciak spiralny metalowy
SZT
30 szt
 
 
 
 
29.
Odświeżacze BRISE zapachy kwiatowe 300 ml
SZT
30 szt
 
 
 
 
30.
Kostka zapachowa do WC krążki + koszyczek do zawieszania antymolki 35 g
SZT
50 szt
 
 
 
 
31.
Kostka zapachowa do WC wewnątrz muszli klozetowej Domestos w koszyczku
SZT
30 szt
 
 
 
 
32.
Płyn do czyszczenia CILLIT  BANG silny brud Poj.750 ml
SZT
10 szt
 
 
 
 
33.
Odtłuszczacz uniwersalny MEGLIO poj.750 ml.
SZT
30 szt
 
 
 
 
34.
Płyn do płukania tkanin poj.1 litr
SZT
10 szt
 
 
 
 
35.
Wkład wymienny do mopa płaskiego wym.dł.40cm x szer.12 cm
SZT
12 szt
 
 
 
 
36.
PRONTO  preparat do mebli przeciw kurzowy i powierzchni drewnianych poj.250 ml
SZT
10 szt
 
 
 
 
37.
Wiadra plastikowe poj.10 l kształt okrągły
SZT
15 szt
 
 
 
 
38.
Mop płaski stelaż z kijem
SZT
4 szt
 
 
 
 
39.
Rękawice robocze męskie
PARY
5 par
 
 
 
 
40.
Płyn do udrażniania rur KRET w granulkach 1kg
SZT
10 szt
 
 
 
 
41.
Kpl. szczotka do mycia muszli klozetowej plus pojemnik do zawieszania
SZT
15 szt
 
 
 
 
42.
Miotła + kij do zamiatania korytarzy duże 60 lub 90 cm
SZT
4 szt
 
 
 
 
 
Razem kwota ; brutto
netto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 11. 13. 2019r.
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

Sprzedaż elementów ogrodzenia, dostawę i remont ogrodzenia
na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 2  w Krośnie Odrzańskim wybrana została oferta złożona przez firmę:
MAGAZYN CZYSTOSCI
MARLENA KOPIJ
UL. ZACISZE 20
65-775 ZIELONA GÓRA
 
W ramach w/w zapytania wpłynęły 3 oferty.
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ze względu na przyjęte kryterium – cena 100 %
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IZABELA SAŃKO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-27 12:25:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-27 12:26:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11 09:09:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3632 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAKUP ELEMENTÓW OGRODZENIA Z DOSTAWĄ I REMONT OGRODZENIA NA BOISKU ORLIK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ZAKUP ELEMENTÓW OGRODZENIA Z DOSTAWĄ I REMONT OGRODZENIA NA BOISKU ORLIK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Krosno Odrzańskie, 29.10.2018r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.5.2018
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący ZAKUP ELEMENTÓW OGRODZENIA, DOSTAWA I REMONT OGRODZENIA NA BOISKU ORLIK  przy  Szkole Podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 20 grudnia 2018r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określona w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy ( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA DEMONTAŻ CZĘŚCI  STAREGO I MONTAŻ NOWEGO  OGRODZENIA PRZY BOISKU ORLIK
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 8  listopada o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)
      ZAŁĄCZNIK 1
                                               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA BRUTTO
OPIS
1
SŁUPKI
22 SZT
 
Profil 4x6 cm, długość 2,8 m, ocynkowane,  malowane proszkowo
Ścianka 2 mm, kolor antracyt
2
PREFABRYKAT
21 szt
 
Długość 2,5 m, grubość 5 cm, wysokość 25 cm, wzór – cegiełka
 
 
3
OBEJMY
88 sztuk
 
4 obejmy na 1 słupek
4
DEMONTAŻ STAREGO OGRODZENIA, SKUCIE PODMURÓWKI
 
 
Demontaż ogrodzenia z siatki i metalowych słupków osadzonych w podmurówce o głębokości ok 30/40 cm, aby umożliwić zabetonowanie słupków.
5
PIASEK
 
 
Piasek do zabetonowania słupków i osadzenia  prefabrykatów
6
CEMENT
 
 
Cement do zabetonowania słupków i osadzenia prefabrykatów
7
MONTAŻ PŁOTU Z PANELI, SŁUPKÓW I PREFABRYKATÓW
 
 
Zabetonowanie słupków, osadzenie prefabrykatów oraz montaż paneli - Panele drut fi 5 mm, oczko 5x20 cm, h=173 cm, kolor antracyt.
( posiadamy już panele)
 
8
UPRZĄTNIĘCIE TERENU
 
 
Uprzątnięcie pozostałości starego płotu, wywiezienie śmieci, wyrównanie terenu przy nowo zamontowanym ogrodzeniu,
RAZEM
 
 
 
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Krosno Odrzańskie, 09. 11. 2018
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

Sprzedaż elementów ogrodzenia, dostawę i remont ogrodzenia
na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na sprzedaż elementów ogrodzenia, dostawę i remont ogrodzenia na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2  w Krośnie Odrzańskim wybrana została oferta złożona przez firmę:
 
EKO- BUD MAREK HOLENIEWSKI
UL. NADRZECZNA 1
OSIECZNICA
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
W ramach w/w zapytania wpłynęły 4 oferty.
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ze względu na przyjęte kryterium – cena 100 %

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IZABELA SAŃKO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-26 11:06:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-30 10:34:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 09:49:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI SZKOLNYCH - ŁAWEK I KRZESEŁ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI SZKOLNYCH - ŁAWEK I KRZESEŁ.

Krosno Odrzańskie, 11.10.2018r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.4.2018
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący zakupu MEBLI SZKOLNYCH – ŁAWEK I KRZESEŁ  do szkoły podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 15 grudnia 2018r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określona w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA ZAKUP MEBLI SZKOLNYCH – ŁAWEK I KRZESEŁ
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 22 października o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)

Akapit nr 2 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 22. 10. 2018
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę mebli szkolnych – ławki i krzesła
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego
na zakup i dostawę mebli szkolnych - ławki i krzesła wybrana została oferta złożona przez firmę:
MASTER EDUKACJA
UL. DOBRZECKA 69-71
62-800 KALISZ
W ramach w/w zapytania wpłynęły 3 oferty.
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ze względu na przyjęte kryterium – cena 100 %.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IZABELA SAŃKO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-11 11:56:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-11 11:59:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-22 13:53:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji