ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-20 13:27:33 przez Izabela Sańko

ZAPYTANIE OFERTOWE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 
Krosno Odrzańskie, dnia: 20.05.2022r.
Nr sprawy: SP2.2.26.2.2022
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 
Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
 „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne objęte niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne do wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane, objęte gwarancją producenta. Oferowane pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać odpowiednie certyfikaty CE, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wyposażenia o jednostkowej wartości powyżej 500zł brutto musi posiadać co najmniej 12 miesięczną gwarancję oraz instrukcję obsługi w języku polskim( niekoniecznie papierową) .
 1. Wymagany termin realizacji:
31 czerwca 2022r.
 
 1. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium/ami:
 1. cena – 100 -  %
 
 
Oferta powinna zawierać:
 • wartość zakupu i dostawy  określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT lub informację o braku podatku VAT,
 • …………………………………………………………..
 
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 
 • formularz oferty według załączonego wzoru;
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim.
3. Oferta złożona przez wykonawcę powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 2),
- wypełnione formularze specyfikacji cenowej (załącznik nr 3 i załącznik nr 4).
- klauzula Rodo ( załącznik nr 4)
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą warunki:
 
 1. Oświadczenia lub dokumenty wymagane od Wykonawców na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu:
 
 • oświadczenie
 • klauzula RODO
 
 1. Termin i sposób składania ofert:*
1)   Wykonawca składa Ofertę na podstawie załącznika nr 1  do Zapytania Ofertowego
( Formularza Ofertowego) oraz szczegółowym wykazem artykułów.
2)   Ofertę  (wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy) należy składać do dnia   
     27.05.2022 r.
3)   Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby poprzez zamawiającego, osobiście, droga elektroniczną na adres;
   
4)   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postepowaniu.
5)   Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 
 1. Dla postępowań prowadzonych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej:
 
 1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia: 27 maja 2022r. godzina 14.00  na adres:
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
UL. MONIUSZKI 30
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
lub drogą elektroniczną na adres:
 
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
 
OFERTA NA:
„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
 
 1. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
UL. MONIUSZKI 30
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
 
 1. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: IZABELA SAŃKO, tel: 510375844,
  e-mail:
 2. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi 27 maja 2022r., o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kilińskiego , ul. Moniuszki  30
 
 1. Czas związania z ofertą: 10 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Inne informacje:
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail:
 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia  wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, tą równoważność Zamawiającemu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
 5. Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
 1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
 2. nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.
 
 1. Klauzula RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor placówki z siedzibą
w Krośnie Odrzańskim ul. Moniuszki 30 . Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail:   lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy na realizacje zadania pn.:
„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”
 
a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa), prawo do usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa). Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik do zaproszenia.
 
 1. Załączniki:*
 
 • Projekt umowy
 • Formularz ofertowy
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO;
 • Oświadczenie
 • Formularz ofertowy (do wypełnienia)
 • Formularz specyfikacji cenowej. 
 
                                                                                                                           
 (*) wybrać odpowiednio
 

Załączniki