Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-11-12 14:07:46 przez Marcin Radzicki

ZAPYTANIE OFERTOWE - UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Krosno Odrzańskie, 12.11.2019r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.6.2019
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący UDROŻNIENIA PRZWODÓW KOMINOWYCH I WYMIANY KRATEK WENTYLACYJNYCH  w  Szkole Podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 20 grudnia 2019r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy ( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH I WYMIANE KRATEK WENTYLACYJNYCH
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 20 listopada 2019r. do godziny 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim, lub przesłać poczta.
Oferty zostaną otwarte w dniu 20  listopada o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)
      ZAŁĄCZNIK 1
                                               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA BRUTTO
OPIS
1
WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH
42 szt
 
Wymiana kratek wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 2
2
UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH
57 SZT
 
Udrożnienie wszystkich przewodów kominowych w pomieszczeniach znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 2
3
WYKUCIE DODATKOWEGO OTWORU W CELU UDROŻNIENIA PRZEWODU KOMINOWEGO
1 szt
 
Wykucie w razie konieczności dodatkowych otworów celem udrożnienia przewodów kominowych, wraz z obróbką tego otworu – cena za 1 dodatkowy otwór.
RAZEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK 2
FORMULARZ OFERTOWY
 
L.P.
NAZWA
ILOŚĆ
CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
VAT%
CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO
WARTOŚĆ BRUTTO
1
WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH
42 szt
 
 
 
 
2
UDROŻNIENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH
57 SZT
 
 
 
 
3
WYKUCIE DODATKOWEGO OTWORU W CELU UDROŻNIENIA PRZEWODU KOMINOWEGO
1 szt
 
 
 
 
RAZEM