Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rada Rodziców

Szczegóły informacji

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-26 18:42:03 przez Izabela Sańko

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Kompetencje rady rodziców
 [STAN PRAWNY NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2017 R.]
 
Zapis [RS] oznacza, iż rada rodziców podejmuje decyzje w przypadku, gdy nie ma
w szkole lub placówce rady szkoły lub placówki albo w przypadku w przypadku szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne tak jest postanowione w statucie szkoły lub placówki
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203), zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”.
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zwanej dalej „Prawem oświatowym” w szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, kompetencje wynikające z art. 80–83, art. 84 ust. 1–4, 6 i 7, art. 85 i art. 86 Prawa oświatowego nie dotyczą tych szkół i mogą być stasowane uznaniowo.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) zwana dalej „Przepisami wprowadzającymi”.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zwana dalej „Kartą Nauczyciela”.
 
Kompetencje stanowiące
 
LP.
PRZEDMIOT UCHWAŁY
PODSTAWA PRAWNA
 1.  
Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego[1]
art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Uchwalanie regulaminu swojej działalności
art. 83 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
 
 
Uprawnienia
 
LP.
PRZEDMIOT UCHWAŁY
PODSTAWA PRAWNA
 1.  
Delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Delegowanie dwóch przedstawicieli rady rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek spośród kandydatów wszystkich szkół lub placówek wchodzących w skład zespołu
art. 63 ust. 17 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Delegowanie dwóch przedstawicieli rady rodziców do konkursu wyłaniającego kandydata na dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej z włączonym do tej szkoły gimnazjum
art. 238 ust. 6 pkt 2 Przepisów wprowadzających (epizodyczne)
 1.  
Delegowanie dwóch przedstawicieli rady rodziców do konkursu wyłaniającego kandydata na dyrektora 3-letniego lub 4-letniego LO, 4-letniego lub 5-letniego technikum, branżowej szkoły podstawowej I stopnia z włączonym do tej szkoły gimnazjum
art. 241 ust. 6 pkt 2 Przepisów wprowadzających (epizodyczne)
 1.  
Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki
art. 84 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Uzgodnienie czasu pracy przedszkola ustalonego przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola [RS]
art. 102 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Wnioskowanie o powołanie rady szkoły
art. 81 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela
art. 6a ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela
 1.  
Wybór przedstawiciela rady rodziców, gdy nie powołano rady szkoły do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy
§ 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN
z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035)
 
 
Kompetencje opiniodawcze
 
LP.
PRZEDMIOT UCHWAŁY
PODSTAWA PRAWNA
 1.  
Opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne[2]
art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty
 1.  
Opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
art. 22ab ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty
 1.  
Opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce
art. 45 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki[3]
art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Opiniowanie podjęcia działalności w szkole lub placówce stowarzyszeń lub innych organizacji, z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 Prawa oświatowego
art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Uzgodnienie z dyrektorem sytuacji, w których przebywanie na terenie szkoły, w której ustalono noszenie jednolitego stroju, nie wymaga noszenia prze uczniów jednolitego stroju
art. 100 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju
art. 100 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju
art. 100 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, i nauczyciela kontraktowego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
art. 9c ust. 6 pkt 1 i ust. 7 Karty Nauczyciela
 1.  
Opiniowanie pracy nauczyciela mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
art. 9c ust. 6 pkt 2 i ust. 7 Karty Nauczyciela
 1.  
Opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów
§ 4 ust. 2 rozporządzenia MEN
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. poz. 1322)
 1.  
Opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów gimnazjów i dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych
§ 3 ust. 2 rozporządzenia MEN
z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042 z zmianami)
 1.  
Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania
§ 3 ust. 2 rozporządzenia MEN
z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianami)
 1.  
Opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe
 1.  
Opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania
art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe
 1.  
zaopiniowanie ustalenia w technikum przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka [RS]
ust. 4 ramowego planu nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym załącznik nr 8 do rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204 ze zmianami)
 1.  
Zaopiniowanie ustalenia w liceum ogólnokształcącym przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym, że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka [RS]
ust. 3 ramowego planu nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, i liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, w którym jest prowadzone kształcenie w klasie wstępnej stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204 ze zmianami)
 1.  
Opiniowanie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
§ 7 ramowego statutu publicznego liceum ogólnokształcącego (zał. nr 4 do rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)
 1.  
Opiniowanie od 2 do 3 przedmiotów, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym w 4-letnim liceum ogólnokształcącym [RS][4]
pkt 3 Zał. Nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703)
 1.  
Opiniowanie ustalania przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w technikum, z których uczeń wybiera 2 przedmioty [RS][5]
pkt 3 Zał. Nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703)
 1.  
Wnioskowanie o nadanie imienia szkole
§ 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649)
 1.  
Wnioskowanie o nadanie imienia dla przedszkola
§ 2 ust. 8 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649)
 1.  
Wnioskowanie o ustalenie przerwy w funkcjonowania przedszkola [RP]
§ 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649)
 1.  
Zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  poz. 1603)
 1.  
Zaopiniowanie ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia [RS]
§ 5 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  poz. 1603)
 
 
 
[1] Nie dotyczy przedszkoli i szkół dla dorosłych – patrz art. 26 Prawa oświatowego
[2] Dotyczy szkół, w których na poziomie klasy jest więcej niż jeden oddział.
[3] O którym mowa w art. 56 ust. 2 Prawa oświatowego
[4] Obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020
[5] Obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IZABELA SAŃKO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-26 18:41:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-26 18:42:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-18 11:26:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1062 raz(y)