ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-01-14 07:47:46
Numer
Temat
Wynajem sprzętu i środków transportowych w roku 2021
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-01-14 18:19:45
Numer
Temat
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-01-14 10:47:56
Numer
Temat
Plan postępowań o udzielenie zamówień -2021
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-01-13 08:54:51
Numer
GKR.2512.1.2021.A.Gl nie podlega publikacji
Temat
Dostawa opału dla gminy Żagań
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-01-12 12:57:07
Numer
Temat
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa parteru budynku A szpitala oraz przebudowa budynku po starej pralni na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego " dla SP ZOZ w Sulechowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją w/w zadania inwestycyjnego.
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-01-12 15:59:45
Numer
Temat
Wynajem budynku użytkowego w Skwierzynie przy ul. Mickiewicza 3
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-01-11 08:56:16
Numer
Temat
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno - asfaltowa, grysy oraz mieszanka kamienna w roku 2021
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-01-05 23:41:36
Numer
Temat
Utworzenie i prowadzenie Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowogród Bobrzański oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjętych na PSZOK od 01 marca do 31 grudnia 2021 r.
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-01-04 23:05:46
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe na: „usługę cateringową wraz z obsługą: przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków oraz suchego prowiantu dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie w 2021 r.”
Nazwa jednostki
OPS Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-12-31 14:55:10
Numer
777501-N-2020
Temat
Budowa gminnego żłobka w Bożnowie
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-12-31 20:15:35
Numer
777603-N-2020
Temat
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański”
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-12-31 09:53:41
Numer
776243-N-2020
Temat
Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno – tłocznej na działkach nr 140/2, 139/7 obręb 0005 Łagów
Nazwa jednostki
Gmina Łagów
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-12-31 14:17:15
Numer
777382-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
Temat
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew - Borowy Młyn
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-12-31 15:27:56
Numer
776201-N-2020
Temat
Dostawa wyposażenia i sprzętu oraz urządzeń multimedialnych i komputerowych na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie"
Nazwa jednostki
Gmina Łagów
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-12-31 09:52:17
Numer
776585-N-2020
Temat
„Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center.”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-01-02 11:04:54
Numer
Temat
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Nazwa jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-12-30 12:36:08
Numer
774539-N-2020
Temat
Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie – Blok „A” w technologii zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-12-30 13:50:48
Numer
775583-N-2020
Temat
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Górkach Noteckich – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-12-30 10:17:22
Numer
772035-N-2020
Temat
Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej i Przebudowa ul. Akacjowej [BZP.271.89.2020.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-12-30 14:36:06
Numer
774792-N-2020
Temat
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal oraz skatepark.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji