ˆ

Szkolna Komisja Opiekuńczo-Wychowawcza

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Procedura Szkolny Zespół Mediacyjno - Wychowawczy Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu

Akapit nr 1 - brak tytułu


Procedura
Szkolny Zespół Mediacyjno - Wychowawczy
Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./
2. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod 
działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/.
4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 
228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / oraz przepisy wykonawcze w związku z 
ustawą /.
5. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod 
działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).
Podstawowym zadaniem Szkolnego Zespołu Mediacyjno – Wychowawczego jest dokonywanie 
pełnego i obiektywnego rozpatrzenia spraw konfliktowych, umożliwienie zaprezentowania stanowisk 
zainteresowanych stron, co może doprowadzić do złagodzenia sporu.
1. Zespół mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej.
2. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi:
 Pedagog szkolny,
 Psycholog szkolny,
 Wychowawca ucznia/wychowawcy uczniów których sprawa dotyczy,
 W uzasadnionych przypadkach:
 uczeń/uczniowie będący stronami sporu, 
 rodzice ucznia/uczniów,
 przewodniczący samorządu uczniowskiego.
3. Zespół mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek Dyrektora szkoły lub jednej ze 
stron sporu.Strona 2 z 2
4. Przed rozstrzygnięciem sporu zespół mediacyjny jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 
każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
5. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem zespół mediacyjny informuje na piśmie 
zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.
6. W razie nierozstrzygnięcia sporu przez zespół mediacyjny decyzję wiążącą podejmuje Dyrektor 
Szkoły.
7. Zespół Mediacyjno - Wychowawczy rozstrzyga w sprawach:
 konfliktu między uczniami,
 konfliktu uczeń – nauczyciel,
 konfliktu rodzice – nauczyciel,
 konfliktu klasa – nauczyciel.
8. Protokół z posiedzenia Szkolnego Zespołu Mediacyjno - Wychowawczego sporządza 
protokolant – powołany przez dyrektora nauczyciel nie będący bezpośrednim uczestnikiem 
posiedzenia Zespołu. Protokół uwzględnia dokładne wypowiedzi wszystkich osób biorących 
udział w spotkaniu.
9. W celu rzetelnego i szczegółowego zapisu protokołu istnieje możliwość nagrywania przebiegu 
spotkania po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody od wszystkich jego uczestników.
10. Protokół zostaje podpisany przez wszystkich uczestników spotkania. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
SP4
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
SP4
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-20 08:22:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-20 08:22:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-20 08:22:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szkolna Komisja Opiekuńcza-Wychowawcza - Regulamin

Akapit nr 1 - brak tytułu


Szkolna Komisja Opiekuńczo – Wychowawcza
Regulamin 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z 
późn. zm./
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).
3. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie 
form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 
przestępczości nieletnich.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 
młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/.
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 
1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / oraz 
przepisy wykonawcze w związku z ustawą /.
6. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie 
form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 
przestępczości nieletnich.
7. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu.
Zadania i tryb postępowania:
1. Szkolna Komisja Opiekuńczo – Wychowawcza jest organem wspierającym działanie 
wychowawcze szkoły.
2. Szkolna Komisja Opiekuńczo - Wychowawcza zostaje zwołana na wniosek:
 dyrektora szkoły,
 pedagoga szkolnego/psychologa szkolnego,
 nauczyciela, 
 wychowawcy klasy.Strona 2 z 3
3. Skład Szkolnej Komisji Opiekuńczo - Wychowawczej jest stały. Tworzą ją: 
 dyrektor szkoły – jako przewodniczący,
 pedagog/psycholog szkolny - jako zastępca przewodniczącego,
 wychowawca lub nauczyciel – jako członek komisji,
 według potrzeb pracownicy innych instytucji (policji, sądu, ośrodka pomocy 
społecznej itp.).
4. W uzasadnionych przypadkach w pracach komisji mogą brać udział:
 uczeń (uczniowie), którego dotyczy podejmowana sprawa, 
 przewodniczący samorządu uczniowskiego;
5. Szkolna Komisja Opiekuńczo - Wychowawcza ma na celu udzielanie pomocy uczniowi
i jego rodzicom w problemach opiekuńczo-wychowawczych dotyczących:
 agresji słownej i fizycznej w stosunku do rówieśników i dorosłych,
 uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego (powtarzających się 
nieobecności w szkole nie spowodowanych chorobą ucznia),
 notorycznego lekceważenia obowiązków szkolnych tj.: częstych 
nieprzygotowań do lekcji, braku zadań domowych, zakłócaniu lekcji,
 niszczenia mienia szkoły ,
 palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków oraz namawiania 
do tego innych uczniów,
 nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących w SP 4. 
6. Efektem działań Szkolnej Komisji Opiekuńczo - Wychowawczej jest podjęcie ustaleń 
dotyczących dalszej pracy z uczniem i współpracy z jego rodzicami. Jeżeli zachodzi 
potrzeba, Szkolna Komisja Opiekuńczo - Wychowawcza zwraca się o pomoc w sprawie 
do odpowiednich instytucji (policja, sąd, ośrodek pomocy społecznej itp.)
7. W ramach posiedzeń Szkolnej Komisji Opiekuńczo -Wychowawczej rozpatrywane są 
również problemy dotyczące rodziców uczniów nagminnie nie wywiązujących się z
obowiązków szkolnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo.Strona 3 z 3
8. Rodzice ucznia poinformowani zostają o terminie posiedzenia Szkolnej Komisji 
Opiekuńczo - Wychowawczej pisemnie – przez sekretariat szkoły.
9. Protokół z posiedzenia Szkolnej Komisji Opiekuńczo - Wychowawczej sporządza 
protokolant – powołany przez dyrektora nauczyciel nie będący bezpośrednim 
uczestnikiem posiedzenia Komisji. Protokół uwzględnia dokładne wypowiedzi 
wszystkich osób biorących udział w spotkaniu.
10. W celu rzetelnego i szczegółowego zapisu protokołu istnieje możliwość nagrywania 
przebiegu spotkania po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody od wszystkich jego 
uczestników.
11. Protokół z posiedzenia Szkolnej Komisji Opiekuńczo – Wychowawczej powinien 
zawierać szczegółowy zapis ustaleń dotyczących dalszej pracy z uczniem i współpracy z 
jego rodzicami. 
12. Protokół zostaje podpisany przez wszystkich uczestników spotkania. 
Przyjęto Uchwałą RP nr 7/2013/14 z dn. 8 kwietnia 2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
SP4
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
SP4
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-20 08:19:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-20 08:22:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-20 08:22:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »