ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:
 • mgr Elżbieta Iwaniec - dyrektor szkoły
 • mgr Małgorzata Krystek - wicedyrektor
 • mgr Justyna Borowik - wicedyrektor
 • Dorota  Kotas - główna księgowa
 • Bożena Ligocka - sekretarz szkoły
 • Ludmiła Jędrusiak - kadry, płace
 
Dyrektor szkoły:
 1. Kieruje bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły,
 2. Reprezentuje jednostkę na zewnątrz,
 3. Realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej oraz nią kieruje jako jej przewodniczący,
 4. Tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
 5. Zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
 6. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli,
 7. Powierza stanowisko zastępcy dyrektora i innych stanowisk kierowniczych,
 8. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 9. Występuje z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
 10. Decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu od obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni, a także może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 
Wicedyrektor szkoły:
 1. Współdziała z dyrektorem szkoły w przygotowaniu arkusza organizacyjnego szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności nauczycielom, planu szkoleń Rady Pedagogicznej,
 2. Opracowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, wyjść młodzieży poza teren szkoły,
 3. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i monitoruje ciągłość realizacji planów nauczania i wychowania,
 4. Organizuje, nadzoruje i analizuje wyniki egzaminów próbnych i zewnętrznych,
 5. Kieruje rekrutacją do klas I i oddziału przedszkolnego,
 6. Współpracuje z zespołami przedmiotowymi, zadaniowymi i klasowymi,
 7. Współorganizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 8. Koordynuje realizację szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 9. Współpracuje z organizacjami uczniowskimi,
 10. Na bieżąco informuje dyrektora o bieżących istotnych problemach i sprawach wynikających z realizacji niniejszego zakresu czynności,
 11. Przedstawia dyrektorowi spostrzeżenia i wnioski dotyczące organizacji, wyposażenia zmierzające do poprawy warunków nauki i wychowania,
 12. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia uczniów lub pracowników niezwłocznie podejmuje decyzje, powiadamia Dyrektora szkoły,
 13. Dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole,
 14. Współpracuje z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa i powoduje realizację działań wynikających ze współpracy,
 15. Wykonuje prace zlecone przez dyrektora,
 16. Obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli , wydaje zalecenia pokontrolne i egzekwuje ich wykonanie,
 17. Prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej: dzienników lekcyjnych elektronicznych i zajęć pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego, arkuszy ocen, planów dydaktyczno – wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę, programów wychowawczych i profilaktyki, planów pracy biblioteki i n-li specjalistów.
 
Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora - mgr Małgorzaty Krystek:
 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad sprawami dydaktycznymi.
 2. Przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych szkoły: roczny plan pracy skorelowany z programie profilaktyczno – wychowawczym, kalendarz imprez szkolnych, wycieczek, sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej kl IV - VIII.
 3. Organizuje i koordynuje przygotowywanie uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych.
 4. Nadzoruje i koordynuje przebieg sprawdzianu.
 5. Nadzoruje i koordynuje przebieg ewaluacji wewnetrznej.
 6. Nadzoruje realizację szkolnego zestawu programów nauczania oraz realizacji podstawy programowej kl IV- VIII.
 7. Nadzoruje i kontroluje informacje na stronie internetowej szkoły.
 8. Nadzoruje pracę komisji ds. rekrutacji: do oddziału przedszkolnego, I klasy.
 9. Monitorowanie i organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz zespołów nauczycielskich.
 10. Systematycznie kontroluje prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji kl IV- VIII
 
Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora - mgr Justyny Borowik:
 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad sprawami wychowawczymi w tym: nad pracą pedagoga, socjoterapeuty, logopedy, pedagoga terapeuty.
 2. Kontroluje i monitoruje organizację pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym koordynuje pracę komisji Opiekuńczo - Wychowawczej.
 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki, świetlicy, oddziału przedszkolnego i stołówki.
 4. Przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych szkoły: program profilaktyczno – wychowawczy, sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej kl 0 –III, zestawienia zaplanowanych i wykonanych wycieczek.
 5. Kontroluje prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i dzienników kl I - III.
 6. Nadzoruje realizację szkolnego zestawu programów nauczania kl I- III.
 7. Prowadzi i nadzoruje dokumentację awansu zawodowego nauczycieli.
 8. Prowadzi i nadzoruje praktyki studenckie.
 9. Udział w pracach komisji rekrutacyjnej.
 10. Współpracuje z gabinetem profilaktyki medycznej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży.
 11. Koordynuje organizację konkursu miejskiego.
 12. Opracowuje sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przydzielonych zakresach.
 13. Przedstawia dyrektorowi spostrzeżenia i wnioski dotyczące organizacji, wyposażenia zmierzające do poprawy warunków nauki i wychowania
 
Zadania i obowiązki głównego księgowego szkoły:
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 
Zadania i obowiązki sekretarza szkoły:
 1. Prowadzenie na bieżąco księgi uczniów i księgi ewidencji,
 2. Prowadzenie dokumentacji uczniów z rejonu i spoza rejonu,
 3. Utrzymywanie ścisłego kontaktu z organem ewidencji i kontroli ruchu ludności,
 4. Ustalanie listy dzieci, które nie spełniają obowiązku szkolnego,
 5. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 6. Wystawianie legitymacji uczniowskich.
 
Zakres obowiązków specjalisty ds. kadr i płac:
 1. Sporządzanie i prowadzenie listy obecności i kart ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi;
 2. Załatwianie wszelkich formalności związanych z przyjmowaniem do pracy pracowników;
 3. Załatwianie wszelkich formalności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami;
 4. Przekazywanie do działu płac wszelkich zmian danych osobowych i innych w ustalonym terminie;
 5. Zakładanie teczek osobowych wszystkich pracowników;
 6. Prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych i zwolnionych, stażu pracy, zwolnień lekarskich, nagród jubileuszowych;
 7. Opracowanie wszystkich sprawozdań GUS i danych statystycznych dotyczących spraw osobowych;
 8. Prowadzenie druków ścisłego zarachowania (legitymacje, świadectwa, książeczki ubezpieczeniowe);
 9. Naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków osobowych pracownikom szkoły i sporządzanie odpowiednich list wypłat;
 10. Wystawianie pracownikom zaświadczeń o wysokościach otrzymanych wynagrodzeń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 8
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Twaróg
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jarosław Twaróg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-07 11:36:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-07 11:37:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Twaróg
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-17 18:50:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »