ˆ

Strona główna

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
Radnica 146
66-600 Krosno Odrzańskie
tel/fax 68 383 15 25
e-mail: spradnica@krosnoodrzanskie.pl
strona internetowa: spradnica.edupage.org
NIP 926-15-54-908
REGON 970572283
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
 
Radnica 146
66-600 Krosno Odrzańskie
 
Dyrektor  Krystyna Bryszewska
 
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem email:
iod.oswiata.krosnoodrzanskie@gmail.com
 
 
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających  z przepisów prawa. a w szczególności
z ustaw: Ustawa Prawo Oświatowe.
 
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych   przez instytucje nadrzędne  Szkole Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy. A także na podstawie zgód które zostały wyrażone.
 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (CUW- Gmina Krosno Odrz., Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.  
 
Dane osobowe przetwarzane przez   przechowywane będą przez Szkołę Podstawową im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane  nie od osoby której dotyczą,  a mianowicie  dane stażystów, oraz studentów/praktykantów przekazywane przez: Urząd Pracy, Uczelnie Wyższe.
 
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres email: spradnica@krosnoodrzanskie.pl
 
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy.
 
W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Informacje o rejestrze zbiorów i zakresie przetwarzania danych  osobowych oraz ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania i potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy.