ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. płac i zatrudnienia

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Słonem

Wymiar etatu: 1/4

Ilość etatów: 1

Wydział: Szkoła Podstawowa

Data udostępnienia: 2021-10-18

Ogłoszono dnia: 2021-10-18

Termin składania dokumentów: 2021-10-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2021

Zlecający: Dyrektor Szkoły Podstawowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nieposzlakowana opinia;
  6. wykształcenie min. średnie i co najmniej 5-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy;
  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
1.    znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych;
2.    znajomość przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, Kodeksu Pracy,  Karty Nauczyciela;
3.    biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych;
4.    preferowane doświadczenie w płacach (minimum 1 rok);
5.    preferowane doświadczenie w JST (minimum 2 lata);
6.    dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy;
7.    umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek płacowych i zasiłkowych pracowników, ewidencja czasu pracy, prowadzenie spraw związanych z naliczaniem składek ZUS i podatku dochodowego;
2.    Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania przelewów składek  ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac;
3.    Przygotowywanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego;
4.    Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej, zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, sporządzanie raportów dla pracowników, prowadzenie spraw związanych z ustalaniem kapitału początkowego;
5.    Współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego;
6.    Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach na wniosek pracownika;
7.    Rozliczanie zobowiązań z ZUS, Urzędem Skarbowym, Kasą Zapomogowo-Pożyczkową, SKOK-iem oraz w zakresie ubezpieczenia grupowego pracowników;
8.    Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z funduszu płac;
9.    Pomoc przy obsłudze Systemu Informacji Oświatowej;
10.    Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
11.    Archiwizacja dokumentów na swoim stanowisku pracy;
12.    Składanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych informacji do PFRON i GUS;
13.    Sporządzanie sprawozdań dotyczących opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
14.    Nadzór nad aktami prawnymi w zakresie płac i zatrudnienia;
15.    Wykonywanie przelewów za faktury;
16.    Wykonywanie obowiązków głównej księgowej podczas jej nieobecności. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową, prowadzenie kont w układzie syntetycznym i analitycznym oraz sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
17.    Wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem;
18.    Odpowiedzialność za całokształt spraw należących do obowiązków oraz za powierzone mienie;
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1.    praca w wymiarze 1/4 etatu,
2.    zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3.    pakiet socjalny,
4.    brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Słonem, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 2%.

V. Wymagane dokumenty:

1.    życiorys (CV),
2.    list motywacyjny,
3.    dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
4.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5.    oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
6.    oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8.    oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji  przez Szkołę Podstawową w Słonem.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-10-27 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. płac i zatrudnienia”  osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej w Słonem, ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica lub drogą pocztową w terminie do 27 października 2021 r.
List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane
 
c. Miejsce:
w siedzibie Szkoły Podstawowej w Słonem, ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:


1.    W tym samym czasie zostanie przeprowadzony konkurs na stanowisko inspektora ds. płac i zatrudnienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy na ¾ etatu.
2.    oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego);
3.    kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
4.    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl);
5.    dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;   
6.    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słonem zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
7.    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-36.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa w Słonem
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lukasz Szydłowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-18 14:52:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Szydłowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-18 15:00:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Szydłowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-09 15:29:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
455 raz(y)