ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-13 11:05:13 przez Katarzyna Grabowska

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej im .Stefana Żeromskiego w Górzynie

podstawa prawna:
Art. 20 zb ust. 1 – 9 oraz art. 20 zd ust. 1 -3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7).

 
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”,  określa tryb działania Komisji Rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień  i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej  im .Stefana Żeromskiego  w Górzynie

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują członków Komisji Rekrutacyjnej, powołanej zarządzeniem dyrektora.

3. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie papierowej.

4. Informacje o dokumentach wymaganych przy wnioskowaniu o przyjęcie dziecka do szkoły dostępne są na stronie internetowej szkoły:www.spgorzyn.lubsko.pl oraz na stronie BIP organu prowadzącego.

5. Termin rekrutacji określa statut szkoły.

6. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w szkole.

7. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy Komisji, określony w regulaminie dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.

8. Komisja Rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do szkoły w trakcie roku szkolnego.

§ 2.
1. Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem Dyrektor szkoły.

2. Liczba członków jest nieparzysta.

3. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego Komisji.

4. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący;
2) sekretarz;
3) pozostali członkowie.

5. Członkowie Komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów udostępnianych w procesie rekrutacji.
 
Rozdział II
Tryb odbywania posiedzeń

§ 3.
1.  Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się w terminie określonym w statucie szkoły podanym do publicznej informacji.

2. Przewodniczący Komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.

3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje Przewodniczący Komisji.

4. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.

5. Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami.
6. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład osobowy, ustalenia Komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków.

7. Obsługę administracyjno-biurową Komisji prowadzi sekretariat szkoły.  

Rozdział III
Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej

§ 4.
1.  Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami;
2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły, zgodnie z  wymogami art. 20 zc ust. 4, wywieszonej w widocznym miejscu w siedzibie placówki, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia. Wzór listy kandydatów przyjętych jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu;
4)  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły – załącznik nr 2 do regulaminu;
5) w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;
6) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
7) sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna kandydata, uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy przyjęcia zawiera: przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;
8) w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych samych zasad, w przypadku wolnych miejsc w placówce

2.  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa w statucie szkoły i fakt samotnego wychowywania dziecka. Termin dostarczenia potwierdzeń wyznacza przewodniczący.

3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwracać się do wójta/burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2. Organ jest zobowiązany do potwierdzenia okoliczności w terminie 14 dni.

4.   Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.

§ 5.
1.  Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:
1) uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji;
2) czynny udział w pracach komisji;
3) wykonywanie poleceń Przewodniczącego;
4) zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki;
5) ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów;

§ 6.
1.  Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do szkoły;
2) opracowanie harmonogramu posiedzeń komisji oraz porządku zebrań;
3) zawiadomienie członków komisji o terminie i miejscu zebrań komisji;
4) dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do szkoły, w oparciu o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;
5) przewodniczenie zebraniu komisji;
6) zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów, przepisów; zaopatrzenie w sprzęt biurowy i papier;
7) sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie;
8) przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 -5 regulaminu;
9) występowanie do rodziców/opiekunów prawnych lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta o potwierdzenia składanych oświadczeń, w przypadku wątpliwości co do ich treści;
10)  sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej pracy.

 
Rozdział IV
Porządek pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 7.
1.  Komisja Rekrutacyjnej pracuje według następującego porządku:
1) prace przygotowawcze polegają na:
a/ sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków,
b/ w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego. Do wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy                dołączyć opis wskazujący na braki,
c/ ustaleniu liczby kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, a ubiegających się o przyjęcie do szkoły,
d/  przygotowanie wystąpień do rodziców/ prawnych opiekunów lub gminy, w której zamieszkuje kandydat, o potwierdzenie oświadczeń, które w ocenie   członków komisji budzą wątpliwości,
e/ sporządzenie cząstkowego protokołu z części wstępnej. Protokół powinien zawierać: liczbę wolnych miejsc w szkole, liczbę złożonych wniosków      ogółem, wykaz  kandydatów zakwalifikowanych do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tj. kandydatów obwodu szkoły. Wykaz ten powinien być   sporządzony w formie tabeli, zaś kandydaci zapisani w porządku alfabetycznym.
2) I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie wniosków rodziców /opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i polega na:
a/ przyjęciu „ z urzędu” dzieci z obwodu szkoły,
3) II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się, gdy:
  • po przyjęciu wszystkich dzieci z obwodu szkoła posiada wolne miejsca – rekrutację prowadzi się dla zamieszkałych poza obwodem.
a/ ustala się listę kandydatów z największą liczbą punktów,
b/ przygotowuje się listę kandydatów przyjętych i nieprzyjęty oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,
4) postępowanie uzupełniające  prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Obowiązują takie same zasady postępowania uzupełniającego, jak opisane powyżej. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny.

§ 8.

1.  Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z procedurami opisanymi w § 7 ust. 1 pkt. 1–4,  Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.

2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym komisja sporządza sprawozdanie z prac i przedstawia je dyrektorowi szkoły. Sprawozdanie powinno zawierać prócz danych statystycznych opis działań oraz wnioski do organizacji pracy komisji w kolejnym roku szkolnym.

Rozdział V
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 9.
1.  Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa w Górzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
komisja rekrutacyjna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
dyrektor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-13 11:05:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-13 11:05:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-13 11:05:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
266 raz(y)