ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żarach

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA - dla uczestników postępowań, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-10 13:47:53 przez Agnieszka Oskierko - Liczner

KLAUZULA INFORMACYJNA - dla uczestników postępowań, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

W przypadku przekazania przez Wykonawcę w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych osoby fizycznej, a w szczególności:
1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3. Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone    
    w pełnomocnictwie),
4. Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
    zamieszczone w informacji z KRK),
5. Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), w związku z naszą współpracą, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.
 
1. Administrator danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę  Żarskiego z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub  telefonicznie:68 4790600.
 
2. Inspektor ochrony danych
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:   bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania
 
Pani / Pana dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO -  w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy  z uwagi na złożoną ofertę, a  w przypadku zawarcia Umowy w celu jej wykonania ,
- art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych oraz w celach archiwizacyjnych.
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Wykonawcą  a Administratorem, jeśli takie się pojawią.
 
4. Odbiorcy danych osobowych
 
Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności.
Ponadto  Pani/Pana dane ujęte w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy.
 
5. Obowiązek podania danych
 
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
 
6. Okres przechowywania danych
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia.
 W przypadku danych osobowych przetwarzanych do wykonania umowy będą one przechowywane przez okres 10  lat  licząc od końca roku kalendarzowego w którym umowa przestała obowiązywać.
 
7. Przysługujące Pani/Panu  uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii  
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 
8. Dodatkowe informacje
 
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu - Administratorowi chyba ,że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Inspektor Ochrony Danych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-10 13:43:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Oskierko - Liczner
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-10 13:47:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Oskierko - Liczner
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-10 13:53:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony