ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXII/126/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XXII/126/2016

Szczegóły informacji

XXII/126/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXII sesja - 2016-11-08

Kadencja: V (2014 - 2018)

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2016-11-08

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2016 nr pozycja 2247, opublikowano dnia: 2016-11-10

Tytuł aktu:

Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

Traci moc:

XV/87/2016

Utracił moc przez:

XXIII/132/2016, XXXII/196/2017

Na podstawie:

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Uchwala się Roczny program współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 o następującej treści :
 
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 2. 1. Podstawą Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, zwanego dalej ”Programem”,jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016 r., poz.239 ze zmianami)
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.),
2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
3) programie – należy przez to rozumieć Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016,
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Żarskiego,
5) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Żarskiego,
6) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Żarskiego,
7) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Żarach,
8) powiecie – należy przez to rozumieć powiat żarski,
9) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert,
 
Rozdział 2.
CELE PROGRAMU
 
§ 3. 1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi.
2. Celami szczegółowymi programu jest:
1) stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie;
3) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych.
 
Rozdział 3.
ZASADY WSPÓŁPRACY
 
§ 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w powiecie opiera się na następujących zasadach:
1) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej;
2) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;
3) suwerenności – szanując swoją autonomię powiat i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa;
4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań;
6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.
 
Rozdział 4.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY
 
§ 5. Przedmiotem współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami Powiatu.
 
Rozdział 5.
FORMY WSPÓŁPRACY
 
§ 6. W 2017 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana w następujących formach:
1) zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;
4) współorganizowania szkoleń z zakresu działalności organizacji pozarządowych, tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
5) sprawowania patronatu nad imprezami organizowanymi przez organizacje pozarządowe w powiecie żarskim;
6) pomocy w organizacji konkursów, udział w komisjach konkursowych;
7) udziału w spotkaniach, konferencjach, naradach, szkoleniach organizowanych przez organizacje pozarządowe.
 
Rozdział 6.
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
 
§ 7. Ustala się następujące zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym:
1) w zakresie kultury fizycznej i turystyki: Zadanie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację zawodów sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży, organizacja innych imprez sportowo-rekreacyjnych. Zadanie wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki poprzez: organizację imprez turystycznych, popularyzację działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, szkolenie kadr turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej.
2) w zakresie kultury i edukacji: Zadanie wspierania w ramach mecenatu wartościowych przedsięwzięć o charakterze powiatowym w zakresie rozwoju kultury, dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji kulturalnej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów i spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, kursów, seminariów i innych imprez mających znaczenie dla mieszkańców powiatu dla rozwoju kultury i sztuki oraz jej promocji zagranicznej, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, działania na rzecz odnowy i propagowania kultur mniejszości narodowych, wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, zapewnienie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym, zadanie prowadzenia biblioteki powiatowej oraz wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze powiatowym i działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa.
3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej:
- zadanie wspierania działań na rzecz promocji zdrowia poprzez działania edukacyjne oraz inne, promujące zdrowie, prowadzone wśród młodzieży i dorosłych, inicjowanie przedsięwzięć związanych z realizacją założeń Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Działania wynikające z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu prowadzone na podstawie analizy zachorowalności, współdziałanie w organizowaniu imprez popularyzujących zdrowy tryb życia,
- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej realizowane dla mieszkańców powiatu żarskiego objętych opieką paliatywno- hospicyjną w warunkach stacjonarnych i domowych oraz dzienną opieką paliatywno- hospicyjną,
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu
4) w zakresie pomocy społecznej: Zadanie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zadanie prowadzenia ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego, zadanie wspierania pieczy zastępczej w celu powrotu dziecka do rodziny.
5) w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
 
Rozdział 7.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 8. 1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 obowiązuje od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po przyjęciu i przekazaniu Radzie projektu budżetu na dany rok przez Zarząd.
 
Rozdział 8.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 9. 1. Za realizację zadań objętych programem współpracy odpowiada Zarząd Powiatu Żarskiego.
2. Za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają właściwi merytorycznie pracownicy Starostwa Powiatu Żarskiego, którzy w swoich zakresach działania mają dany rodzaj zadania publicznego.
3. Zlecanie realizacji zadań Powiatu Żarskiego organizacjom odbywać się będzie wg zasad określonych w ustawie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności i na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).
4. Otwarty konkurs ofert ogłaszany jest uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego, a szczegółowe warunki konkursowe stanowią załącznik ogłoszenia, który zostanie opublikowany na stronie internetowej, w BIP oraz w siedzibie Starostwa Powiatu Żarskiego.
5. Konkurs prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego .
6. Decyzję o wyborze o i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Żarskiego, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
 
Rozdział 9.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 
§ 10. 1. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu powiatu określanym w każdym roku obowiązywania programu ze źródeł pozabudżetowych pozyskanych przez powiat.
2. Wysokość środków w 2017 r. na poszczególne zadania powiatu, z zakresu rehabilitacji społecznej, pomocy społecznej, kultury fizycznej i turystyki, kultury i edukacji, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej jest określona szczegółowo w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 
Rozdział 10.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 11. 1. Zarząd sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez:
1) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach oraz niniejszym programie;
2) analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań;
3) ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
4) d)ocenę dotyczącą właściwego ujmowania w działaniach informacyjno-promocyjnych informacji o dofinansowaniu lub sfinansowaniu realizacji zadania publicznego przez Starostwo;
5) egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanych środków lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
2. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji programu zajmuje się Sekretarz Powiatu, Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żarach.
3. Miernikami efektywności realizacji programu są w szczególności informacje dotyczące:
1) liczby organizacji pozarządowych, które podjęły się we współpracy z powiatem realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności;
2) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu na realizację tych zadań;
3) liczby osób, będących adresatami poszczególnych działań publicznych;
4) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i powiat.
4. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert odbywa się na zasadach określonych w ustawie.
 
Rozdział 11.
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGUKONSULTACJI
 
§ 12. 1. Projekt Programu jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach.
2. Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie 14 dni od daty zamieszczenia projektu Programu na stronie internetowej.
3. Po przeprowadzonych konsultacjach zostanie sporządzony protokół i zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Rozdział 12.
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
§ 13. 1. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest konkurs. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.
2. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po przyjęciu i przekazaniu Radzie projektu budżetu na dany rok przez Zarząd.
3. Zarząd powołuje komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia Zarządowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji. Wyboru ofert dokona Zarząd.
4. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie, ani pracownicy, którzy są związani z taką organizacją.
5. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają oświadczenie, że nie są członkami organizacji, która złożyła ofertę konkursową.
6. W pracach komisji mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą zostać zapraszane przez Zarząd Powiatu Żarskiego lub komisję konkursową.
7. Przewodniczącym komisji konkursowej jest osoba wskazana przez Zarząd Powiatu Żarskiego.
8. Komisja sporządza protokół konkursu, podpisany przez Przewodniczącego i członków, który przedstawia Zarządowi Powiatu Żarskiego. Protokół zawiera ocenę ofert wraz propozycją przyznania dotacji.
9. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Żarskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
10. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznawanych środków ogłasza się w : Biuletynie Informacji Publicznej, Siedzibie Urzędu Powiatu Żarskiego i na stronie internetowej.
11. Organizacja pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych w trybie przewidzianym przez ustawę.
 
Rozdział 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 14. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom aniżeli przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosuje sie tryb w nich określony.
 
§ 15. Traci moc uchwała Rady Powiatu Żarskiego nr XV/87/2016 z 29 lutego 2016r.
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego.
 
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego /-/ Helena Sagasz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-27 13:13:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-27 13:14:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-14 06:58:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
70 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony