ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicyDrukuj informacjęSprawa: Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Szczegóły informacji

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Ogłoszono dnia: 2019-01-04 13:59:17

Termin załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów – z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu, nie później niż w ciągu 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

Osoba kontaktowa

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 Izabela Dziedzińska tel. 68 479 06 61 Monika Wróblewska tel. 68 479 06 62 Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 Ewelina Zasiadczyk tel. 68 479 06 64 Włodzimierz Ślósarczyk tel. 68479 06 65

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5,
68-200 Żary
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7.15 -15.30
Wtorek: 7.15 - 14.00
Środa: 7.15 - 14.00
Czwartek: 7.15 - 14.00
Piątek: 7.15 - 13.30

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami składa się osobiście lub przez pełnomocnika

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe 
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żar

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o rejestrację pojazdu
2. Załącznikami do wniosku o rejestrację pojazdu są oryginały niżej opisanych dokumentów:
 
w przypadku sprowadzenia pojazdu z innego kraju UE i EFTA:
 • dokument własności,
 • dowód rejestracyjny pojazdu część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub brak obowiązku opłaty akcyzy
 • jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność    w zakresie obrotu pojazdami – kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,
 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie  o ich braku
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu dla pojazdu pierwszy raz rejestrowanego w Polsce,
 • dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o wpisie   do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym numerze REGON w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
w przypadku pojazdu sprowadzonego z kraju spoza UE lub EFTA:
 • dokument własności,
 • dokument odprawy celnej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami – zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,
 • dokument/dokumenty wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu,
 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie    o ich braku – załącznik nr 1
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego dla pojazdu pierwszy raz rejestrowanego w Polsce,
 • dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o wpisie    do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym numerze REGON w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik

Opłaty

 1. pojazdy samochodowe – 256,00 zł (opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50zł)
 2. motocykle – 197,00 zł (opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł)
 3. przyczepy, naczepy i ciągniki rolnicze – 121,50 zł (opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł)
 4. motorowery – 111,50 zł (opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł)
 • w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata 17 zł
Należną opłatę uiszcza się:
 
1.Opłaty komunikacyjne:
- kartą płatniczą przy okienku, w którym załatwiana jest sprawa , lub
- gotówką w kasie Agencji PKO BP S.A. w Żarach mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach Al. Jana Pawła II 5, 
- przelewem na konto: Powiat Żarski 63 1020 5460 0000 5002 0006 0004
2. Opłata skarbowa: gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach, Pl. Rynek 1-5  lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO Bank Polski O/Zielona Góra. Nr konta 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675

Tryb odwoławczy

Przysługuje tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za pośrednictwem Starosty Żarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Można dokonać rezerwacji do systemu kolejkowego przez Internet na stronie www.rk.powiatzarski.pl
 • Organ rejestrujący dokonuje warunkowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela    w sytuacji gdy do wniosku o rejestrację nie zostanie dołączony dokument poświadczający zapłatę akcyzy, dowód odprawy celnej. W takiej sytuacji wnioskujący o rejestrację składa oświadczenie (2-ga strona załącznika nr 1), że od chwili zarejestrowania pojazdu do dnia odbioru dowodu rejestracyjnego stałego i otrzymania decyzji o stałej rejestracji nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Przed wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego oraz decyzji o stałej rejestracji, wnioskujący o rejestrację pojazdu jest zobowiązany dołączyć do wniosku o rejestrację brakujące dokumenty.
 • W przypadku braku zagranicznych tablic rejestracyjnych należy złożyć lub dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu oświadczenie informujące co stało się z tablicami rejestracyjnymi, podając w tym oświadczeniu numer rejestracyjny zagranicznych tablic rejestracyjnych.
 • W przypadku gdy dowód rejestracyjny, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, składa się z części I i części II, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty albo zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po zwróceniu się    do organu właściwego do rejestracji pojazdu w państwie członkowskim, w którym pojazd był zarejestrowany, i otrzymaniu z tego organu potwierdzenia w postaci papierowej albo elektronicznej, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim. W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty albo zniszczenia dowodu rejestracyjnego albo części I tego dokumentu wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnik części I tego dokumentu albo zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • Zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017.2355 j.t.)  dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.  Nie ma obowiązku tłumaczenia świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999r .
  w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów
   
Tutaj można sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym -  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn.zm).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 t.j).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1088).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U z 2016, poz. 689 z późn. zm);

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-04 13:56:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-04 13:59:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17 07:57:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony