ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przyjmowanie skarg i wniosków.Drukuj informacjęSprawa: Przyjmowanie skarg i wniosków.

Szczegóły informacji

Przyjmowanie skarg i wniosków.

Wydział: Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszono dnia: 2019-06-13 13:23:55

Termin załatwienia

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić je bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. O każdym przypadku niezałatwienia skargi w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Osoba kontaktowa

Sekretarz Powiatu

Miejsce załatwienia

Skargę/wniosek można:
- wysłać poczta tradycyjną na adres urzędu:
Starostwo Powiatowe w Żarach
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
- złożyć osobiście
- mailem na adres: poczta@powiatzarski.pl
- poprzez elektroniczną platformę Epuap:  /3j8o3v0smg/skrytka
 
Nadzór bieżący nad właściwym załatwianiem skarg i wniosków obywateli sprawuje Sekretarz Powiatu. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Sekretariat.
 

Telefon kontaktowy

68 479 06 35

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika Starostwa Powiatowego w Żarach przyjmującego skargę.
 
 
Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 16.00 (posłowie, senatorowie
i radni przyjmowani są poza kolejnością).

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary

Wymagane Dokumenty

Nie ma sformalizowanego wzoru skargi/wniosku.

W przypadku wniesienia skargi ustnie do protokołu, wymagana jest osobista obecność  skarżącego. Protokół podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.
W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Opłaty

Wnoszenie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku albo w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie służy prawo wniesienia skargi.

Uwagi

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
 
W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
 
Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Żarskiego, ul. Jana Pawła II 5 68-200 Żary. Inspektor Ochrony Danych– Agnieszka Oskierko – Liczner Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej starostwa http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/279/Przetwarzanie_danych_osobowych_w_Starostwie_Powiatowym_w_Zarach/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa. Podstawa prawna: art. 13 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Podstawa prawna

  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997 r., poz. 483 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 202 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r, nr 5, poz. 46);
  • Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żarach, stanowiący załącznik do uchwały Nr 772/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 8 maja 2018 r.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-02 08:28:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-13 13:23:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-13 11:38:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony