ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474)Drukuj informacjęSprawa: Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474)

Szczegóły informacji

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474)

Wydział: Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2019-06-17 08:09:41

Termin załatwienia

Decyzja wydawana jest zgodnie z art. 12 ust.4b ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tj. w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. W myśl art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późn. zm), w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Pawłowska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary 
 
Referat Gospodarki Nieruchomościami

Telefon kontaktowy

68 479 06 14

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie

Miejsce odbioru

Dokument  kończący sprawę ( decyzja) zostanie wysłany za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

Celem  wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych – gminnych i powiatowych- niezbędna jest ostateczna decyzja Starosty Żarskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Czas realizacji

30 dni  od dnia w którym decyzja a  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna , w przypadku  gdy  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Opłaty

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania jest wolne od opłaty skarbowej. Opłacie skarbowej podlegają pełnomocnictwa (ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.), za wyjątkiem udzielonych członkom rodziny – opłata w wysokości 17 zł płatna na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarach  nr 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Starosty Żarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych – gminnych bądź powiatowych, stają się z mocy prawa własnością gminy bądź powiatu, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna,
- decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje Starosta Żarski  w odniesieniu do projektowanych bądź istniejących dróg gminnych i powiatowych na obszarze powiatu żarskiego,
- stronami postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania są: były właściciel nieruchomości oraz właściwa jednostka samorządu terytorialnego, na rzecz której przechodzi własność nieruchomości( gmina w odniesieniu do dróg gminnych, powiat w odniesieniu do dróg powiatowych),
- odszkodowanie ustalone przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w drodze decyzji administracyjnej wypłaca gmina – w odniesieniu do dróg gminnych, powiat- w odniesieniu do dróg powiatowych.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 
 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedziba przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 3. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia, a także: przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowaniach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz ustawy z   z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz .2204) Dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązków wskazanych przepisami prawa.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
 3. .Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowaniach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz .2204), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-17 08:09:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-17 08:09:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-17 06:09:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony