ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowejDrukuj informacjęSprawa: Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej

Szczegóły informacji

Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej

Wydział: Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2019-06-17 08:20:47

Termin załatwienia

Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art.35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) - niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Pawłowska, Zuzanna Fiedkiewicz - Pogorzelec

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary  
 
Referat Gospodarki Nieruchomościami

Telefon kontaktowy

68 4790623, 684790614

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Dokument  kończący sprawę ( decyzja) zostanie wysłany za pośrednictwem poczty lub odbiór osobisty

Wymagane Dokumenty

Do zwrotu działki dożywotniego użytkowania:
 1. kserokopia decyzji o przekazaniu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe
 2. oświadczenie o użytkowaniu działki „rentowej”, gdy z wnioskiem występują zstępni osoby uprawnionej
 3. oświadczenie właścicieli nieruchomości przyległych i sołtysa, że działa jest nieprzerwanie użytkowana, gdy z wnioskiem występują zstępni osoby uprawnionej
 4. kserokopie zgonu osób uprawnionych, gdy z wnioskiem występują zstępni.
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo z osobą uprawnioną , gdy z wnioskiem występują zstępni.
Do zwrotu działki siedliskowej:
 1. kserokopia decyzji o przekazaniu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe
 2. Dokument będący podstawą własności budynków ( np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku)

Czas realizacji

Niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji geodezyjnej

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej 

Tryb odwoławczy

Odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze

Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 
 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedziba przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 3. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia, a także: art.118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r.,poz.2336)art.6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U.10, poz.53)  Dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązków wskazanych przepisami prawa.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podstawa prawna

art.118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r.,poz.2336)
art.6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U.10, poz.53)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-17 08:17:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-17 08:20:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-17 06:20:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony