ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji na usunięcie drzew znajdujących się na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej Drukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji na usunięcie drzew znajdujących się na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji na usunięcie drzew znajdujących się na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2019-06-18 10:07:27

Termin załatwienia

Wydanie decyzji następuje w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Włudarski Maciej

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 210
 
Złożenie dokumentów: biuro podawcze Starostwa lub pocztą na adres urzędu
 
Godziny pracy:
poniedziałek             od 7:00 do 16:00
wtorek – czwartek    od 7:00 do 15:00
piątek                       od 7:00 do 14:00

Telefon kontaktowy

68 4790657

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Sprawdzenie kompletności wniosku - w przypadku braków formalnych wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w określonym przez organ terminie (nie krótszym niż 7 dni) licząc od dnia otrzymania wezwania.
 
W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
 1. W przypadku kompletnego wniosku, przed wydaniem decyzji organ przeprowadza wizję w terenie podczas, której sprawdza zasadność wniosku na usunięcie drzew lub zasadność pozostawienia drzew w przypadku ewentualnego odstępstwa.
Pisma, oraz postanowienia i decyzje wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ przesyła do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 
W trakcie postępowania informacji udziela osoba prowadząca postępowanie.
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji lub postanowienia.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5,
68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój 210 
 
Sposób odbioru dokumentów - dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, bądź dokumenty zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy lub pełnomocnika.

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej
 2. pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa,
 3. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej

Czas realizacji

Sprawy są załatwiane niezwłocznie w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 65 dni.
Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty

Opłaty skarbowe - wysokość opłaty naliczona zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej za wydanie decyzji  w wysokości 10,00 zł.
 
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żarach nr 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania, odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Żarskiego, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Uwagi

Rozpoczęcie wykonania prac związanych z usunięciem drzew znajdujących się na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej może nastąpić tylko w przypadku, kiedy decyzja jest ostateczna.
Decyzja staje się ostateczna jeśli strony postępowania nie wniosą odwołania w przysługującym terminie (14 dni od dnia jej doręczenia).
Ponadto jeśli wszystkie strony postępowania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zrzekną się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - z dniem doręczenia organowi oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
 1.   Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedziba przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego
 2.   Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia, a także ustawy z dnia 28 marca  2003 roku o transporcie kolejowym. Dane przetwarzane są w celu wydania decyzji.
 4.   Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5.   Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 6.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a.     dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b.    sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c.     ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 2.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. ane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podstawa prawna

•  Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku. – O transporcie kolejowym 
•  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
•  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-18 10:06:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-18 10:07:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-18 08:07:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony