ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi Drukuj informacjęSprawa: Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi

Szczegóły informacji

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2019-06-28 12:58:30

Termin załatwienia

Organ przyjmuje zgłoszenie projektu, jeżeli w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia nie sprzeciwi się w formie decyzji wykonywaniu robót.

Osoba kontaktowa

Stanisław Pichiewicz / Krzysztof Szczechowiak

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 210
 
Złożenie dokumentów: biuro podawcze Starostwa lub pocztą na adres urzędu
 
Godziny pracy:
poniedziałek             od 7:00 do 16:00
wtorek – czwartek    od 7:00 do 15:00
piątek                       od 7:00 do 14:00

Telefon kontaktowy

68 4790616

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Sprawdzenie kompletności wniosku i projektu w zakresie zgodności z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288. poz. 1696 ze zm.). W przypadku braków formalnych wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w określonym przez organ terminie (nie krótszym niż 7 dni) licząc od dnia otrzymania wezwania.
W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, organ w formie decyzji sprzeciwia się wykonywaniu robót na podstawie zgłoszonego projektu robót geologicznych.
 
Pisma oraz postanowienia i decyzje wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ przesyła do wnioskodawcy listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W trakcie postępowania informacji udziela osoba prowadząca postępowanie.
 
Postępowanie administracyjne kończy milcząca zgoda organu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia projektu robót geologicznych lub wydanie decyzji zawierającej sprzeciw do wykonywania robót geologicznych.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 214
 
Sposób odbioru dokumentów -  dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy lub pełnomocnika.

Wymagane Dokumenty

Wniosek zgłaszający projekt robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi powinien zawierać: 
 1.  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości na której wykonywane były roboty geologiczne, których wyniki zestawiono w dokumentacji geologicznej,
 2.  Określenie lokalizacji terenu którego dotyczy przedkładana dokumentacja geologiczna przez podanie numeru ewidencyjnego działki z nazwą obrębu i jednostki ewidencyjnej  zgodnie z ewidencją gruntów
 3. Informacje o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której projektowane roboty geologiczne mają być wykonywane.
Załączniki do wniosku:
 1.  Projekt robót geologicznych w 2 egzemplarzach w postaci papierowej,

Czas realizacji

30 dni od dnia zgłoszenia projektu dla milczącej zgody na realizację robót geologicznych objętych projektem względnie wydanie w tym terminie decyzji sprzeciwiającej się wykonywaniu robót na podstawie zgłoszonego projektu robót geologicznych. 

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U.2018. poz. 1044 z późn. zm.), załącznik do ustawy część IV.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy. 
 
Opłaty skarbowa uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żarach 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji zgłaszającej sprzeciw do wykonywania robót geologicznych, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Żarskiego, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Uwagi

Decyzja zawierająca sprzeciw do wykonywania robót geologicznych, staje się ostateczna jeśli strony postępowania nie wniosą odwołania w przysługującym terminie (14 dni od dnia jej doręczenia).
 
Ponadto jeśli wszystkie strony postępowania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zrzekną się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - z dniem doręczenia organowi oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedziba przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia, a także: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dane przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a.     dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b.    sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c.     ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 2.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 2126 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-28 12:57:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-28 12:58:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Oskierko - Liczner
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-30 08:11:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony