ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie PolskiDrukuj informacjęSprawa: Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie Polski

Szczegóły informacji

Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie Polski

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Ogłoszono dnia: 2019-01-04 10:34:09

Termin załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów – nie później niż w ciągu 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

Osoba kontaktowa

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 Izabela Dziedzińska tel. 68 479 06 61 Monika Wróblewska tel. 68 479 06 62 Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 Ewelina Zasiadczyk tel. 68 479 06 64 Włodzimierz Ślósarczyk tel. 68479 06 65

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe 
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7.15 -15.30
Wtorek: 7.15 - 14.00
Środa: 7.15 - 14.00
Czwartek: 7.15 - 14.00
Piątek: 7.15 - 13.30

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami składa się osobiście lub przez pełnomocnika

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary

Wymagane Dokumenty

- Wniosek o rejestrację pojazdu
- Załącznikami do wniosku o rejestrację pojazdu są oryginały niżej opisanych dokumentów:
1. oryginał dowodu/dowodów własności pojazdu np. umowa kupna – sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
2. dotychczasowy dowód rejestracyjny,
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
4. dotychczasowe tablice rejestracyjne; w przypadku gdy do pojazdu była wydana dodatkowa tablic rejestracyjna służąca do oznaczenia bagażnika, do wniosku należy dołączyć wszystkie trzy zalegalizowane tablice rejestracyjne, a w przypadku braku tablic/tablicy rejestracyjnej koniecznym będzie złożenie stosownego oświadczenia ,
5. dowód tożsamości w przypadku rejestracji pojazdu na osoby fizyczne, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
6. aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym numerze REGON w przypadku rejestracji pojazdów na podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,
7. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
8. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Czas realizacji

 

Opłaty

Wysokość  opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych.
 • 180.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
 • 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.
 •  w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata skarbowa wynosi 17,00 złotych
Należną opłatę uiszcza się:
1.Opłaty komunikacyjne:
- kartą płatniczą przy okienku, w którym załatwiana jest sprawa , lub
- gotówką w kasie Agencji PKO BP S.A. w Żarach mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach Al. Jana Pawła II 5, lub przelewem na konto: Powiat Żarski 63 1020 5460 0000 5002 0006 0004
2. Opłata skarbowa: gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach, Pl. Rynek 1-5  lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żarach  : PKO Bank Polski O/Zielona Góra. Nr konta 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675

Tryb odwoławczy

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Starosty Żarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 • Do wniosku o rejestrację w dniu rejestracji należy dołączyć tablice rejestracyjne celem wymiany na nowe oznaczenia lub zalegalizowania posiadanych tablic rejestracyjnych.
 • Jest to warunek niezbędny i konieczny w celu przerejestrowania pojazdu.
 • W przypadku gdy do pojazdu wydano dodatkową tablicę rejestracyjną lub wtórnik dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczenia bagażnika, do wniosku o rejestrację w dniu rejestracji należy dołączyć wszystkie przypisane do danego pojazdu tablice rejestracyjne celem wymiany na nowe oznaczenia lub zalegalizowania posiadanych tablic rejestracyjnych. Jest to warunek niezbędny i konieczny w celu przerejestrowania pojazdu.
 • W przypadku braku tablic/tablicy właściciel pojazdu wnioskujący o jego przerejestrowanie jest obowiązany do złożenia stosownego oświadczenia.
 • W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się poświadczoną notarialnie kopię tego dowodu.
 • można dokonać rezerwacji do systemu kolejkowego przez Internet na stronie www.rk.powiatzarski.pl
 • Tutaj można sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym -  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn.zm).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 t.j).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1088).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U z 2016, poz. 689 z późn. zm);

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-04 10:30:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-04 10:34:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17 08:01:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1493 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony