ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokaluDrukuj informacjęSprawa: Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2019-07-03 08:16:40

Termin załatwienia

Wniosek złożony z kompletem dokumentów załatwiany jest w czasie nie dłuższym niż 7 dni

Osoba kontaktowa

Anna Jarosińska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 213
 
Złożenie dokumentów: biuro podawcze Starostwa lub pocztą na adres urzędu
 
Godziny pracy:
poniedziałek             od 7:00 do 16:00
wtorek – czwartek    od 7:00 do 15:00
piątek                       od 7:00 do 14:00

Telefon kontaktowy

68 4790646

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Sprawdzenie kompletności wniosku - w przypadku braków formalnych wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w określonym przez organ terminie (nie krótszym niż 7 dni) licząc od dnia otrzymania wezwania.
W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
 
Pisma, oraz postanowienia i decyzje wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ przesyła do Inwestora listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W trakcie postępowania informacji udziela osoba prowadząca postępowanie.
 
Postępowanie administracyjne kończy wydanie zaświadczenia.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 213
 
Sposób odbioru dokumentów - dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy lub pełnomocnika.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, w którym należy określić 
 1. przeznaczenia lokalu (zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym lub zgłoszeniem  zmiany sposobu użytkowania),
 2. datę zakończenia budowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,
 3. numer i datę decyzji o pozwoleniu na budowę lub datę zgłoszenia – dla budynków wybudowanych po 01.01.1995r. lub na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą,
 1. W przypadku budynków nowo wznoszonych lub rozbudowanych - kopia pozwolenia na użytkowanie budynku lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 2. Czytelne kopie rysunków z posiadanej przez właściciela dokumentacji budowlanej tj. rysunki przedstawiające rzuty poziome odpowiednich kondygnacji (fragmentu kondygnacji), które powinny zawierać jednoznaczny opis pomieszczeń oraz graficzne oznaczenie granic lokalu i pomieszczeń przynależnych.
 3. W przypadku budynków przebudowanych:
- dokument świadczący o przeprowadzonej przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania,
 1. oświadczenie właściciela lokalu, złożone na rysunkach, potwierdzające, że przedstawiony na nich stan jest aktualny i po zakończeniu budowy (przebudowy, zmiany sposobu użytkowania) nie zostały wprowadzone żadne zmiany.
 2. W przypadku, gdy właściciel nie posiada dokumentacji budowlanej - część rysunkowa (patrz punkt 3) może być zastąpiona inwentaryzacją budowlaną fragmentu budynku wykonaną przez osobę posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe zawierającą:
- rzuty poziome kondygnacji z opisem pomieszczeń, graficznym oznaczeniem granic lokalu i pomieszczeń przynależnych,
- opis (w niezbędnym zakresie).Opracowanie powinno być zaopatrzone w datę i podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej. 
 1. W przypadku położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym  - wyrys z operatu ewidencyjnego,
 2. pełnomocnictwo – jeśli inwestor udzielił pełnomocnictwa,
 3. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz za pełnomocnictwo

Czas realizacji

Sprawy są załatwiane niezwłocznie w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Do ww. terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty

Opłaty skarbowe - wysokość opłaty naliczona zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej:
 1. za każde zaświadczenie - 17,00 zł.
 2. za pełnomocnictwo - 17,00 zł.
Opłaty skarbowa uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żarach 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675.
 
Wydanie zaświadczeń w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nie podlega opłatom skarbowym

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronom postępowania, zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. 
Zażalenie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Żarskiego, osobiście w siedzibie urzędu w godzinach pracy lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Uwagi

Zaświadczenia o samodzielności lokali wydawane są na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
 1.  Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedziba przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego
 2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia, a także: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo  budowlane, ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. – o własności lokali. Dane przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 6.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a.     dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b.    sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c.     ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 2.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna

•  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. – o własności lokali 
•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo  budowlane 
•  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
•  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-03 08:16:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-03 08:16:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Oskierko - Liczner
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-30 08:05:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony