ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ŻarachDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

Szczegóły informacji

Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Zamówienie do 30.000 euro

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻARACH

Finansowanie: Środki budżetowe

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-02-21 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-02-21 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-02-14 przez Justyna Józwa

Treść:

PK.2370.1.1.2019.JJ
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Serbska 58
68-200 Żary
tel.: 68 3630700
faks: 683630721
adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.zary.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego
oraz benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Dostawa odbywać się będzie na Stacjach Paliw, znajdujących się
w odległości do 5 kilometrów od miejsca garażowania, w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy z podziałem na zadania:
 
Zadanie 1 – systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, polegający na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Dostawcy, znajdującej się w odległości do 5 km od miejsca garażowania pojazdów w Żarach, ul. Serbska 58, liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:  
 1. olej napędowy w ilości                –          do        18 000 litrów,
 2. benzyna bezołowiowa 95            –          do          2 000 litrów.
 
Zadanie 2 – systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, polegający na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Dostawcy, znajdującej się w odległości do 5 km od miejsca garażowania pojazdów w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lubsku, ul. Strażacka 1, liczonej najkrótszą drogą publiczną
w zakresie:  
 1. olej napędowy w ilości                –          do        9 000 litrów,
 2. benzyna bezołowiowa 95            –          do        1 000 litrów.
Przedstawiona ilość paliwa nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania jego zakupu, jedynie stanowi podstawę obliczenia wartości zamówienia. Zakup paliwa będzie się odbywać sukcesywnie co miesiąc zgodnie z faktycznym zużyciem przez pojazdy i sprzęt silnikowy Zamawiającego.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 09134100-8, 09132100-4.
 
2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
 
Zawarcie umowy na okres 12 miesięcy:
 1. dla Zadania 1 – od dnia 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
 2. dla Zadania 2 – od dnia 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WADIUM – nie dotyczy
 
2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Warunki zostaną uznane
za spełnione jeżeli:
 1. Dostawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie
  z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zmianami).
 2. Dostawca umożliwi tankowanie pojazdów na stacji paliw znajdującej się w odległości do 5 kilometrów od miejsca garażowania przez całą dobę przez wszystkie dni w roku.
 3. Dostawca umożliwi tankowanie jednorazowo 1200 litrów oleju napędowego,
  500 litrów benzyny bezołowiowej 95 dla Zadania 1 oraz 1000 litrów oleju napędowego, 500 litrów benzyny bezołowiowej 95 dla Zadania 2.
 4. Dostawca posiada sprzęt umożliwiający dystrybucję paliw podczas przerw
  w dostawie energii elektrycznej.
 5. Dostawca umożliwi wjazd samochodu PSP na stację paliw jako uprzywilejowanego
  w ruchu poza kolejnością. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym jest pojazd samochodowy jednostek ochrony przeciwpożarowej, który wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego.   

3) DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ DOSTAWCÓW
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. wypełniony formularz ofertowy  wg załącznika nr 1 (oddzielnie dla wybranego zadania).
 2. wypełniony formularz cenowy wg załącznika nr 1a. (oddzielnie do wybranego zadania)
 3. parafowany wzór umowy wg załącznika nr 2.
 4. koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
 5. reprezentacja Dostawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Dostawcy
  (np. wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wypis
  z ewidencji działalności gospodarczej).
 6. przedłożyć dokumenty (np. paragony fiskalne) potwierdzające cenę detaliczną (brutto) 1 litra oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 (w odniesieniu do wybranego zadania) na dystrybutorze Dostawcy  na  dzień 15 każdego m-ca,
  za okres ostatnich 12 m-cy (tj. luty 2018 r. – styczeń 2019 r.). Cena podana
  w ofercie cenowej musi odpowiadać średniej cenie z ostatnich 12 m-cy za 1 litr paliwa, podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - zapytanie ofertowe.

2) KRYTERIA OCENY OFERT - Cena – 100%

3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla Dostawców: bip.wrota.lubuskie.pl/strazzary/; www.straz.zary.pl
 
4) TERMIN SKŁADANIA OFERT -  21.02.2019 roku, godzina 10:00, miejsce: sekretariat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, ul. Serbska 58, 68-200 Żary
 
           Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
     mł. bryg. Robert Słowikowski
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
PK.2370.1.3.2019 
 
 
W imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie  zakupu paliw płynnych  na  potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
z podziałem na zadania:
 
Zadanie 1 – systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, polegający na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Dostawcy, znajdującej się
w odległości do 5 km od miejsca garażowania pojazdów w Żarach, ul. Serbska 58, liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:  
 1. olej napędowy w ilości – do 18 000 litrów,
 2. benzyna bezołowiowa 95 – do2 000 litrów.
Zadanie 2 – systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, polegający na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Dostawcy, znajdującej się
w odległości do 5 km od miejsca garażowania pojazdów w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lubsku, ul. Strażacka 1, liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:  
 1. olej napędowy w ilości – do 9 000 litrów,
 2. benzyna bezołowiowa 95 – do 1 000 litrów.
została wybrana oferta złożona przez:
 
Zadanie 1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. 
68-200 Żary, ul. Okrzei 31-33
z ceną brutto: 95 220,00 zł
 
Złożona oferta spełnia warunki określone w Instrukcji dla Wykonawców i jest najniższą ceną.
 
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
 
1. Waldemar Wagner Stacja Paliw
68-200 Żary, ul. Piastowska 12
STACJA PALIW
Kadłubia 78A, 68-200 Żary
z ceną brutto: 96 360,00 zł
 
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. 
68-200 Żary, ul. Okrzei 31-33
z ceną brutto: 95 220,00 zł
 
3. DANPOL Daniel Dworak
68-100 Żagań, ul. Żarska 9
z ceną brutto: 95 440,00 zł
 
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 28.03.2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, ul. Serbska 58, 68-200 Żary.
 
Zadanie 2
DANPOL Daniel Dworak
68-100 Żagań, ul. Żarska 9
z ceną brutto 47 420,00 zł

Złożona oferta spełnia warunki określone w Instrukcji dla Wykonawców i jest jedyną złożoną ofertą.
 
W przedmiotowym postępowaniu została złożona następująca oferta:
 
1. DANPOL Daniel Dworak
68-100 Żagań, ul. Żarska 9
z ceną brutto: 47 420,00 zł
 
W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono oraz nie odrzucono złożonej oferty.
Jednocześnie informuję, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 27.02.2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach,
ul. Serbska 58, 68-200 Żary
 
Żary, dnia 21.02.2019 r. 
 
          Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
     mł. bryg. Robert Słowikowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Józwa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Józwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-14 12:26:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-14 12:43:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21 13:53:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony