ˆ

Burmistrz

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Burmistrz - Bernard Radny

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Bernard Radny
tel. 68 351 20 34
Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej lub wyboru go przez Radę i upływa z dniem upływu kadencji Rady. Zasady wyboru Burmistrza określa ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113 poz. 984 z późniejszymi zmianami)
Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
 1. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
 2. określenie sposobu wykonywania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. wykonywanie budżetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Poza tym Burmistrz:
 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
 3. może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
 4. jest kierownikiem Urzędu Miejskiego i w drodze zarządzenia nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 5. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 6. może wydać przepisy porządkowe w przypadkach niecierpiących zwłoki,
 7. jednoosobowo składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
 8. przygotowuje projekt budżetu gminy,
 9. ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy.
Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo do:
 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach uprawnień udzielonych przez Radę,
 2. emitowania papierów wartościowych, w ramach uprawnień udzielonych przez Radę,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 5. dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Ponadto Burmistrz ma obowiązek:
 1. ogłaszania uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
 2. informowania mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej,
 3. przedkładania wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej,
 4. powołania oraz odwołania swojego zastępcy.
Burmistrz ma prawo między innymi do:
 1. wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej,
 2. upoważnienia swojego zastępcy lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych
 3. upoważnienia zastępcy samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą do składania oświadczeń w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.
Tryb wydawania zarządzeń
 1. Projekt zarządzenia opracowywany jest przez Sekretarza Gminy, a w sprawach finansowych przez Skarbnika Gminy.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Burmistrz Babimostu wydaje zarządzenia w następujących sprawach:
  • powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę,
  • zarządza ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych ludzi lub mienia jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia,
  • nadaje regulamin organizacyjny Urzędowi Miejskiemu,
  • w przypadkach niecierpiących zwłoki może wydawać przepisy porządkowe.
 3. Poza ustawowym obowiązkiem rozstrzygania w formie zarządzeń Burmistrz Babimostu w wykonaniu innych zadań rozstrzyga sprawy również w formie zarządzeń, jeżeli z przepisu prawa nie wynika co innego.
 4. Burmistrz jako kierownik Urzędu Miejskiego w Babimoście o wewnętrznych sprawach Urzędu rozstrzyga także w formie zarządzeń.
 5. Zarządzenia podpisywane są przez Burmistrza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Babimost
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Krasińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Krasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-21 22:21:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-21 22:21:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-21 22:21:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »