ˆ

Wybory na ławników w 2011 roku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WYBORY NA ŁAWNIKÓW W 2011 ROKU

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Babimost dnia 15.06.2011 r.
 
OGŁOSZENIE
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2011 r. kadencji ławników, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zgłosił konieczność dokonania wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015.
Z Gminy Babimost ławnicy są wybierani do Sądu Rejonowego w Świebodzinie do następujących wydziałów:
• do Wydziału Pracy – 1 ławnik
• do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 2 ławników.
Kandydatów na ławników można zgłosić w Urzędzie Miejskim w Babimoście Rynek 3 pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 roku.
W związku z powyższym informuję, że ławnikiem może zostać osoba, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyła 30 lat,
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczyła 70 lat,
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do   wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Wniosek o wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego należy uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Zielonej Górze, Plac Słowiański 6 pok. nr 6.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu.

Burmistrz
Bernard Radny
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Babimost
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Krasińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Krasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-22 01:25:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-22 01:28:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-22 01:28:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »