ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych nr 100126F ul. Sulechowskiej i 100128F ul. Piłsudskiego wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo i wykonaniem oświetlenia drogowego
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłososzenie o zamówieniu (PDF, 10.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 102.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy z załącznikami (RTF, 214.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 41.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 57.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekty budowlane i wykonawcze dla branż: drogowej i elektrycznej (ZIP, 111.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót dla branż: drogowej i elektrycznej (ZIP, 693 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 609.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 8.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Klauzula informacyjna (DOCX, 19.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym (PDF, 247.1 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 836.7 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań do zamówienia publicznego (PDF, 714.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym (PDF, 192.9 KiB)
 • SIWZ - zaktualizowana (PDF, 428.5 KiB)
 • Pytania nr 2 do zamówienia publicznego (PDF, 174.1 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań nr 2 do zamówienia publicznego (PDF, 418.9 KiB)