ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeźnica o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Chotków o mocy do 40 MW

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-23 14:43:45 przez Roman Poniedziałek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brzeźnica, 23 listopada 2021 r.
GKM.6220.12.2021.RP
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) dalej Kpa
zawiadamiam strony postępowania
że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW”, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 751/4, 746/1, 769 oraz części działki nr 5/39 położonych w obrębie Chotków gmina Brzeźnica powiat żagański, województwo lubuskie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 26 października 2021 r., znak WZŚ.4220.804.2021.DM zajął stanowisko co do braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku przedmiotowego postępowania. Również Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim pismem z dnia 15 listopada 2021 r., znak WR.ZZŚ.3.435.231.2021.MD wyraził opinię, iż nie istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu w piśmie z dnia 8 listopada 2021 r., znak NZ-9022.119.2021 wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał zakres i stopień szczegółowości jaki powinien spełniać raport.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica w pokoju nr 13 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugbrzeznica/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Gminy Brzeźnica
mgr inż. Jerzy Adamowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Poniedziałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-23 14:42:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Poniedziałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-23 14:43:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Gąsecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24 13:15:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony