ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie XIX sesja Rady Gminy Brzeźnica

Akapit nr 1 - brak tytułu

RG.0002.19.2021
                                                                                             
                                                            ZAWIADOMIENIE
 
 
            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.)  zwołuję  XIX  sesję Rady Gminy Brzeźnica.
Sesja odbędzie się  w sali narad Urzędu Gminy Brzeźnica w dniu 1 kwietnia  2021 roku
(czwartek ) o godz. 11:00 .
           
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad  sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji XVII  z dnia 19 .02.2021 r. i sesji XVIII z 23.02.2021r.  
 4. Informacje Wójta o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących Komisji stałych o odbytych spotkaniach czy posiedzeniach. 
 6. Powołanie komisji doraźnej do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców Wichowa o przeprowadzenia referendum lokalnego odpowiada przepisom ustawy.
 7. Podjęcie deklaracji solidarności z osobami LGBT+.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2021,
 2. przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Brzeźnica na lata 2021-2026,
 3. w sprawie rozpatrzenia petycji,
 4. zmian w budżecie gminy na 2021 r.
      9. Interpelacje i wnioski radnych.
      10. Inne sprawy organizacyjne, które wynikną po wysłaniu zawiadomień.
      11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wojciechowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-23 13:40:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Wojciechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-23 13:40:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Wojciechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-23 13:40:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 256)

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                            Brzeźnica, 04.03.2021r.
 
GGR.6831.5.2021.HK
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
                 Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 256)
Zawiadamiam
 
Że w dniu 4 marca 2021r.  na wniosek Państwa Violetty Leśniewskiej-Piłat oraz Bogusława Piłat, zam. Racula-Wiktorii Dzierżkowej 10, 66-004 Zielona Góra z dnia 1 marca.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości objętej księgą wieczystą nr ZG1G/00041990/3, położonej w obrębie Chotków oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 5/39 i 751/4.
               Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 10 § 1 PKA strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
              W związku z powyższym wszystkie strony postępowania wymienione w rozdzielniku zawiadomienia mogą zapoznać się z zebranymi materiałami w Biurze Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Zielonogórska 30, pok. nr 5 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 , w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma.
              Wypowiedzenie się, w tym trybie jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego, zatem stawiennictwo nie jest obowiązkowe.
              Po upływie ww terminu przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone rozstrzygnięciem poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej.
              W toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.   
 
 
Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Strony zgodnie z art. 49 Kpa
3.Tablica ogłoszeń
4. A/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Kuczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-04 10:31:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Nowak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-04 10:31:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-04 10:34:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji