ˆ

Jednostki pomocnicze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Brzeźnica

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie funduszem sołeckim. Jednostka pomocnicza gminy może obejmować jedną miejscowość, część miejscowości lub kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być ustanowione kilka jednostek pomocniczych.
Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.
Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
   - nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
   - zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
   - organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
   - zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
   - zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
W jednostkach pomocniczych powołuje się ich organy. W sołectwie działa zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy i sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany przez radę sołecką.
Sołtysa oraz członków rady sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Ostatnie wybory sołtysów i rad sołeckich odbyły się w 2019 r. Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów tj. 2024.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy i Wójt.
Na terenie Gminy Brzeźnica znajduje się 9 sołectw:
   1. Sołectwo Brzeźnica
   2. Sołectwo Chotków z przysiółkiem Studnice
   3. Sołectwo Jabłonów
   4. Sołectwo Karczówka
   5. Sołectwo Marcinów
   6. Sołectwo Przylaski z przysiółkiem Wojsławice
   7. Sołectwo Stanów
   8. Sołectwo Wichów z przysiółkiem Przyborze i Trojanówka
   9. Sołectwo Wrzesiny
 
Wykaz sołtysów Gminy Brzeźnica
 
Sołectwo Miejscowości Imię i nazwisko
sołtysa
Adres Nr telefonu
Brzeźnica Brzeźnica Aleksander Zielonka ul. Leśna 3
68-113 Brzeźnica
68 3771610
780 017 955
Chotków Chotków
z przysiółkiem
Studnice
Jadwiga Pietrzak Chotków, ul. Kożuchowska 85
68-113 Brzeźnica
68 3603001
603 179 643
Jabłonów Jabłonów Artur Jasiński Jabłonów, ul. Żagańska 11
68-113 Brzeźnica
68 3771241
603 290 375
Karczówka Karczówka Gabriela Podgórna Karczówka 6
68-113 Brzeźnica
694 126 249
Marcinów Marcinów Joanna Sygutowska Marcinów 21
68-113 Brzeźnica
68 377 1043
782 473 482
Przylaski Przylaski
z przysiółkiem
Wojsławice
Beata Najdek Przylaski 42
68-113 Brzeźnica
694 061 043
Stanów Stanów Agnieszka Irska Stanów 32
68-113 Brzeźnica
504 437 698
Wichów Wichów
z przysiółkiem
Trojanówka
i Przyborze
Aneta Połomka Wichów 38
68-113 Brzeźnica
797 645 860
Wrzesiny Wrzesiny Elżbieta Przygoda Wrzesiny, ul. Szkolna 14/1
68-113 Brzeźnica
509 326 139
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Roszak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-11 08:51:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Nowak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-11 12:59:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-08 11:25:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »