ˆ

Uchwały i zarządzenia

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/164/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/164/2021

Szczegóły informacji

XXIII/164/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: VI

Data podjęcia/podpisania: 2021-11-03

Data wejścia w życie: 2021-11-03

Tytuł aktu:

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1 372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218,
art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art.  258 ust.  1, art.  264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. W uchwale Nr XVI/118/2020 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem
     Nr 1 do niniejszej uchwały.
     Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w 2021 r.
        i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.  Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej pn.   Planowane wydatki w ramach Funduszu 
       Sołeckiego na 2021 i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
 
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej pn. „Plan Finansowy środków z Rządowego
       Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na rok 2021” o treści jak w załączniku Nr 5 do
       niniejszej uchwały.
§ 5.1. Zmienia się § 3 ust. 1 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 760 358,39 zł. Deficyt zostanie pokryty:
1) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych w wysokości 972 342,12 zł
2) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w wysokości 119 401,56 zł
3) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 668 614,71 zł
2. Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
§ 6. Dochody w kwocie 58 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art.92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 6 661,00 zł oraz wydatki w kwocie 74 774,14 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 7. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy wynosi:
1.  Dochody w łącznej kwocie                                                                     21 828 269,89 zł   
     w tym:
            a/ dochody bieżące                                                                           20 412 991,25 zł    
            b/ dochody majątkowe                                                                       1 415 278,64 zł
2.  Wydatki w łącznej kwocie                                                                      23 588 628,28 zł
      w tym:
            a/ wydatki bieżące                                                                            21 166 563,86 zł
            b/ wydatki majątkowe                                                                        2 422 064,42 zł
                         
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty. 
                                                                   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Kula
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-24 12:03:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Gąsecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-24 12:10:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Gąsecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24 12:10:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony