ˆ

Uchwały i zarządzenia

Szczegóły informacji

34/2017

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Data podjęcia/podpisania: 2017-03-01

Tytuł aktu:

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 28 luty 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2017 rok

Treść:

Zarządzenie Nr 34/2017
Wójta Gminy Brzeźnica
z dnia 28 luty 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm. ) oraz uchwały Nr XXXIII/220/2010 Rady Gminy w Brzeźnicy z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konsultacje projektu uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2017 rok, stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonej pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu Programu.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji określa się na dzień 1 marca 2017 r.
2. Termin zakończenia konsultacji określa się na 21 marca 2017 r.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania uwag, opinii do projektu Programu pisemnie  w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeźnicy, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Zielonogórska 30; 68-113 Brzeźnica lub pocztą elektroniczną na adres:

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeźnicy.
 
 
Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Adamowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Roszak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-01 19:38:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-01 19:40:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-01 19:40:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
174 raz(y)