ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeźnica o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonów realizowanej w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej i lokalnej, kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłonów, gmina Brzeźnica”.

Informacja ogłoszona dnia 2022-10-07 14:47:57 przez Roman Poniedziałek

Akapit nr 1 - brak tytułu

GKM.6220.3.2022.RP                                                                                                                                                                                                                                                                              
Brzeźnica, 7 października 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) dalej jako Kpa, w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) dalej jako ustawa ooś
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że na wniosek Katarzyny Urbaniak działająccej w imieniu SK-TEAM Karol Sienkiewicz pełnomocnika reprezentującego Gminę Brzeźnica z dnia 30 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonów realizowanej w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej i lokalnej, kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłonów, gmina Brzeźnica”.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwziąć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.).
Jednocześnie informuję, że tutejszy organ zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tego organu wymagane, w tej samej sprawie wystąpiono również zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy ooś o stanowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kpa o możliwości wzięcia czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, zapoznawania się
z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00 lub też na piśmie, składając je w sekretariacie Urzędu Gminy Brzeźnica lub też przesyłając je na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Brzeźnica .
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa – obwieszczenie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Brzeźnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Brzeźnica Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Brzeźnica
mgr inż. Jerzy Adamowicz
Sprawę prowadzi: Roman Poniedziałek, tel: 68 3681619, e-mail:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Poniedziałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-07 14:47:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Poniedziałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-07 14:47:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Gąsecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04 23:23:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
254 raz(y)